Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,990 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 11 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 43 นาที

มีประกาศนียบัตร

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

เรียนรู้ทักษะการทำงานที่จำเป็นในยุคดิจิทัล

สอนโดยทีมงาน Perfect Training ผู้เชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ ที่ตอบโจทย์ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลก

1,990 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 11 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 43 นาที

มีประกาศนียบัตร

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

เรียนรู้ทักษะการทำงานที่จำเป็นในยุคดิจิทัล

สอนโดยทีมงาน Perfect Training ผู้เชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ ที่ตอบโจทย์ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลก

ผู้สอน

ยศศักดิ์ มงคลปัญญาเลิศ

4.8 คะแนนเฉลี่ย

13 รีวิว

16 คอร์ส

 • CEO & Founder Perfect Training Group
 • Leadership & People Management Expert
 • Learning & Development Professional
 • Digital Capability Facilitator
 • Facilitator , Trainer , Coach , Consultant (ภาครัฐและองค์กรชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ)
 • Master of Educational Technology (EdTech) Singapore
 • Mini Master of Business Administration (Mini MBA)
 • Bachelor of Public Administration (HRM)
 • Bachelor Business Administration Program (Marketing)
 • Certified Leadership Development Program (CCL,USA)
 • Certified Situational Leadership (USA)
 • Certified Points Of You Facilitator “Practitioner Level” (Israel)
 • Certified Design Thinking (Stanford d.school : USA)
 • Certified Learning & Development professional (SHRM : Worldclass HR)
 • Certified Critical Thinking & Problem-Solving (Rochester Institute of Technology : Australia)
Perfect Training

4.8 คะแนนเฉลี่ย

13 รีวิว

16 คอร์ส

 • ผู้เชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ ที่ตอบโจทย์ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลก

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
การทำงานในศตวรรษที่ 21 ยุคที่เทคโนโลยีเติบโตอย่างก้าวกระโดด และเป็นศตวรรษแห่งการเปลี่ยนผ่านจากยุคอุตสาหกรรม (แบบเก่า) ไปสู่โลกดิจิทัล แน่นอนว่าระบบโครงสร้างพื้นฐานทางธุรกิจ (ออฟฟิศ, เครื่องจักร, ทรัพยากร ฯลฯ) และ ระบบนิเวศน์ทางธุรกิจ (พฤติกรรมลูกค้า, พาร์ทเนอร์, คู่แข่ง ฯลฯ) เปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัด เพื่อความอยู่รอดและความยั่งยืนทำให้องค์กรธุรกิจต้องเร่งปรับตัว นั่นหมายถึง การเปลี่ยนแปลงโมเดลธุรกิจ กลยุทธ์และนโยบายในการดำเนินธุรกิจใหม่ ส่งผลให้รูปแบบการทำงาน กระบวนการและขั้นตอนในการทำงานเปลี่ยนไปด้วย พนักงานในองค์กรจึงไม่สามารถใช้ทักษะชุดเดิมในการทำงานได้อีกต่อไปแล้ว องค์กรจำเป็นต้อง Reskills คนในองค์กรให้พร้อมกับการทำงานในบริบทใหม่ ทักษะที่ใช้ทำงานซ้ำ ๆ (routine-job) ไม่เพียงพออีกต่อไป เพราะหุ่นยนต์แและระบบอัตโนมัติ จะทำแทนมนุษย์ได้ในที่สุด

คอร์สนี้ออกแบบจากงานวิจัยของ World Economic Forum หรือ สภาเศรษฐกิจโลก ที่ได้กำหนดทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ไว้ทั้งหมด 10 ทักษะ โดยแบ่งเป็น 4 หมวด คือ
หมวดที่ 1 : ทักษะการแก้ปัญหา (Problem-solving)
หมวดที่ 2 : ทักษะในการจัดการตัวเอง (Self-Management)
หมวดที่ 3 : ทักษะการใช้และพัฒนาเทคโนโลยี (Technology Use and Development) ในหมวดนี้จะพูดถึงในคอร์สต่อเนื่อง “Unplugged Digital Literacy”
หมวดที่ 4 : ทักษะการทำงานร่วมกับคนอื่น (Working with People)

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
1. ได้แนวทางและสามารถออกแบบกรอบการพัฒนาทักษะในยุคดิจิทัลที่สอดคล้องกับลักษณะงานที่ทำ
2. ตระหนักถึงความสำคัญในการ Reskills และ Upskills เพื่อก้าวทันบริบทและสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เปลี่ยนไป
3. สร้างโอกาสใหม่ๆ ในการทำงาน รวมไปถึงสามารถใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงได้ดีกว่า
4. ได้เทคนิค เครื่องมือ และวิธีการพัฒนาทักษะในยุคดิจิทัล ที่สามารถนำไปปรับใช้ได้ทันที
5. สร้างความพร้อมทางทักษะ เพื่อสามารถตอบสนองกลยุทธ์ หรือ นโยบายใหม่ขององค์กรได้ทันตามสถานการณ์
6. สร้างผลลัพธ์ใหม่ๆ ที่ดีกว่าในการทำงาน บนสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงเร็ว และคาดเดายากได้

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
พนักงานทุกคนในองค์กร โดยเฉพาะองค์กรที่กำลังทำดิจิทัลทรานฟอร์เมชั่น

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
คอร์สนี้เป็น 1 ในคอร์สต่อเนื่อง “Digital Capability Series – ซีรีย์พัฒนาขีดความสามารถทางดิจิทัล”
1. Shift Your Digital Mindset (ปรับความคิดคลิกดิจิทัล) คลิก
2. The Essential Digital Skills (ทะยานสู่การทำงานในโลกอนาคตด้วยทักษะที่จำเป็นในยุคดิจิทัล) 
3. Unplugged Digital Literacy (ยกระดับประสิทธิภาพการทำงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล) คลิก

อ่านทั้งหมด

ผู้เรียนจะสามารถได้รับประกาศนียบัตร เมื่อผ่านเกณฑ์ด้านล่าง และสามารถตรวจสอบสถานะของประกาศนียบัตรได้จากเมนู ประกาศนียบัตรของฉัน ในเมนูคอร์สเรียนของฉัน

เกณฑ์การได้รับประกาศนียบัตร

- เรียนครบ: 100% ของคอร์ส
- ทำแบบทดสอบหลังเรียน ได้คะแนนตั้งแต่ 8 คะแนน ขึ้นไป

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
ยศศักดิ์ มงคลปัญญาเลิศ

4.8 คะแนนเฉลี่ย

13 รีวิว

16 คอร์ส

 • CEO & Founder Perfect Training Group
 • Leadership & People Management Expert
 • Learning & Development Professional
 • Digital Capability Facilitator
 • Facilitator , Trainer , Coach , Consultant (ภาครัฐและองค์กรชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ)
 • Master of Educational Technology (EdTech) Singapore
 • Mini Master of Business Administration (Mini MBA)
 • Bachelor of Public Administration (HRM)
 • Bachelor Business Administration Program (Marketing)
 • Certified Leadership Development Program (CCL,USA)
 • Certified Situational Leadership (USA)
 • Certified Points Of You Facilitator “Practitioner Level” (Israel)
 • Certified Design Thinking (Stanford d.school : USA)
 • Certified Learning & Development professional (SHRM : Worldclass HR)
 • Certified Critical Thinking & Problem-Solving (Rochester Institute of Technology : Australia)
Perfect Training

4.8 คะแนนเฉลี่ย

13 รีวิว

16 คอร์ส

 • ผู้เชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ ที่ตอบโจทย์ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลก
คะแนนเฉลี่ย
N/A
รายละเอียด
5 ดาว
0
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
ยังไม่มีรีวิวในบทเรียนนี้

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที