Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 15 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 18 นาที

1 บทความ

จัดทำโดย FHI 360 องค์กรไม่หวังผลกำไรระดับนานาชาติ มุ่งเน้นการพัฒนาชีวิตของผู้คนทั่วโลกด้วยวิธีที่ยั่งยืน

ตอบโจทย์องค์กรที่ต้องการเร่งการปรับตัวจากวิกฤตและพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน เพื่อให้ดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและพร้อมรับมือกับวิกฤตต่างๆ อย่างเป็นระบบ

โอกาสในการเรียนรู้เรื่องแผนผังการประเมินความเสี่ยง แนวทางการจัดการความเสี่ยง 3 ขั้นตอน แนวทางการบริหารจัดการองค์กรในภาวะวิกฤต แนวทางการลดความเสี่ยงในอนาคต และโอกาสการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ประกอบด้วยคู่มือการปรับตัวทางธุรกิจ ที่ได้รวบรวม Best practice ในระดับสากล ผ่านบทเรียนจากวิกฤตโควิด 19 แบบครบครัน กระชับ และสามารถนำไปปรับใช้ได้โดยง่าย

ดาวน์โหลดคู่มือการปรับตัวทางธุรกิจฉบับเต็มได้ทันทีเมื่อเรียนจบคอร์สนี้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 15 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 18 นาที

1 บทความ

จัดทำโดย FHI 360 องค์กรไม่หวังผลกำไรระดับนานาชาติ มุ่งเน้นการพัฒนาชีวิตของผู้คนทั่วโลกด้วยวิธีที่ยั่งยืน

ตอบโจทย์องค์กรที่ต้องการเร่งการปรับตัวจากวิกฤตและพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน เพื่อให้ดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและพร้อมรับมือกับวิกฤตต่างๆ อย่างเป็นระบบ

โอกาสในการเรียนรู้เรื่องแผนผังการประเมินความเสี่ยง แนวทางการจัดการความเสี่ยง 3 ขั้นตอน แนวทางการบริหารจัดการองค์กรในภาวะวิกฤต แนวทางการลดความเสี่ยงในอนาคต และโอกาสการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ประกอบด้วยคู่มือการปรับตัวทางธุรกิจ ที่ได้รวบรวม Best practice ในระดับสากล ผ่านบทเรียนจากวิกฤตโควิด 19 แบบครบครัน กระชับ และสามารถนำไปปรับใช้ได้โดยง่าย

ดาวน์โหลดคู่มือการปรับตัวทางธุรกิจฉบับเต็มได้ทันทีเมื่อเรียนจบคอร์สนี้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ผู้สอน

ภัทรภา พิธิยานุวัฒน์

4.5 คะแนนเฉลี่ย

11 รีวิว

1 คอร์ส

  • เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาองค์กรบริษัท AWR Lloyd บริษัทที่ปรึกษาทางธุรกิจที่มีชื่อเสียง
  • มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์เฉพาะด้านการพัฒนาองค์กรและทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรที่มีความหลากหลาย ทั้งภาคเอกชน รัฐบาล และองค์กรพัฒนาระหว่างประเทศ
  • ปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชามัธยมศึกษา (มนุษยศาสตร์ – สังคมศาสตร์) เอกภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พิมพ์นิดา พิจิตรพงศ์ชัย

4.5 คะแนนเฉลี่ย

11 รีวิว

1 คอร์ส

  • ผู้ช่วยฝ่ายพัฒนาองค์กรบริษัท AWR Lloyd บริษัทที่ปรึกษาทางธุรกิจที่มีชื่อเสียง
  • มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการวางแผนและดำเนินโครงการด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากร
  • ปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ในโลกยุคหลังวิกฤตโควิด 19 เช่นนี้ องค์กรของคุณกำลังประสบปัญหาในการปรับตัวจากวิกฤตและพัฒนาธุรกิจให้พร้อมรับมือกับความไม่แน่นอนต่าง ๆ อยู่หรือไม่ ถ้าใช่ คอร์ส ‘การปรับตัวทางธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในโลกยุคหลังวิกฤต’ นี้จะช่วยคุณได้อย่างแน่นอน โดยคอร์สเรียนนี้เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือเพื่อการปรับตัวและการฟื้นตัวของธุรกิจในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Partnerships for Business Resilience and Recovery in Southeast Asia: PBRR) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา และเกิดขึ้นมาจากความร่วมมือระหว่าง FHI 360 ซึ่งเป็นองค์การระหว่างประเทศที่ไม่แสวงหาผลกำไรด้านการพัฒนามนุษย์ ที่มีเจ้าหน้าที่ทำงานอยู่ใน 60 ประเทศทั่วโลก และบริษัท AWR Lloyd บริษัทที่ปรึกษาด้านการทำธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญ มีผลงานในการให้คำปรึกษาด้านกลยุทธ์และการควบรวมกิจการ หรือ M&A (Mergers & Acquisitions) แก่บริษัทชั้นนำในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกมาแล้วกว่า 22 ปี โดยความร่วมมือนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะเตรียมกลยุทธ์ให้กับองค์กรภาคเอกชนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในเพื่อเร่งการฟื้นตัวและปรับตัวจากสถานการณ์วิกฤต ให้พร้อมสำหรับการรับมือกับวิกฤตต่าง ๆ ในอนาคต ผ่านคู่มือการปรับตัวทางธุรกิจ โดยคุณจะได้เรียนรู้ถึง Best practice ในระดับสากล ผ่านบทเรียนที่ได้รับจากวิกฤตโควิด 19 ไม่ว่าจะเป็นแผนผังการประเมินความเสี่ยง แนวทางการจัดการความเสี่ยงทั้ง 3 ขั้นตอน แนวทางการบริหารจัดการองค์กรในภาวะวิกฤต แนวทางการลดความเสี่ยงในอนาคต และโอกาสการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งจะตอบโจทย์ความต้องการขององค์กรในการเร่งการปรับตัวจากวิกฤต เพื่อให้สามารถดำเนินกิจการและพัฒนาธุรกิจไปได้อย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน และพร้อมรับมือกับวิกฤตต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ

หัวข้อหลักของเนื้อหาในคอร์ส:
o บทสรุปผลกระทบจากวิกฤต COVID-19
o การบริหารความเสี่ยงในองค์กร
o การใช้ชีวิตในสถานการณ์ COVID-19 หรือโรคติดเชื้ออื่น ๆ
o แนวทางปฎิบัติในสถานที่ทำงาน
o แนวทางปฎิบัติสำหรับการเดินทางระหว่างประเทศ
o แนวทางปฎิบัติในที่พักอาศัย
o แนวทางปฎิบัติสำหรับการเดินทางและผู้ใช้บริการ
o แนวทางปฎิบัติสำหรับการสื่อสารและการตระหนักรู้ที่มีประสิทธิภาพ
o แนวทางปฎิบัติสำหรับการดูแลสุขภาพจิต
o แนวทางปฎิบัติสำหรับการประยุกต์เครื่องมือดิจิทัล
o การลดความเสี่ยงในอนาคต
o โอกาสแห่งความยั่งยืน

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ:
ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ถึงแนวทางในการวางแผน ปรับเปลี่ยน และพัฒนาธุรกิจ และสามารถนำไปปรับใช้เพื่อให้สามารถดำเนินงานหรือกิจการของตนเองได้อย่างต่อเนื่อง และสะสมทักษะในการรับมือกับวิกฤตการณ์ต่าง ๆ อย่างยั่งยืน เป็นระบบ และมีประสิทธิภาพ

ใครควรเรียนคอร์สนี้:
เจ้าของกิจการหรือพนักงานในกลุ่มธุรกิจ SMEs ตลอดจนกลุ่มธุรกิจอื่น ๆ ในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน:
ทุกคนสามารถเรียนรู้เนื้อหาในคอร์สนี้ไปพร้อม ๆ กันได้ โดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน


อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
ภัทรภา พิธิยานุวัฒน์

4.5 คะแนนเฉลี่ย

11 รีวิว

1 คอร์ส

  • เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาองค์กรบริษัท AWR Lloyd บริษัทที่ปรึกษาทางธุรกิจที่มีชื่อเสียง
  • มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์เฉพาะด้านการพัฒนาองค์กรและทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรที่มีความหลากหลาย ทั้งภาคเอกชน รัฐบาล และองค์กรพัฒนาระหว่างประเทศ
  • ปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชามัธยมศึกษา (มนุษยศาสตร์ – สังคมศาสตร์) เอกภาษาอังกฤษ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พิมพ์นิดา พิจิตรพงศ์ชัย

4.5 คะแนนเฉลี่ย

11 รีวิว

1 คอร์ส

  • ผู้ช่วยฝ่ายพัฒนาองค์กรบริษัท AWR Lloyd บริษัทที่ปรึกษาทางธุรกิจที่มีชื่อเสียง
  • มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการวางแผนและดำเนินโครงการด้านการพัฒนาองค์กรและบุคลากร
  • ปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ (หลักสูตรนานาชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
คะแนนเฉลี่ย
4.5
รายละเอียด
5 ดาว
7
4 ดาว
2
3 ดาว
2
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by กาญจนะ ทิพย์คูนอก
Default
by เกษร ปั้นสุวรรณ์
สถานการณ์ ลดระดับความรุนแรง แล้ว
Default
by ขนิษฐา พลาหาญ
Avatar
by Nan N'Jan
Default
by นาง ภรณี รติวุฒิพร
Avatar
by โฉลมรักษ์ สัจจสวัสดิ์
Untitled 2
by SkillLane Team
Unnamed
by แดง ลัดดา
314466082 656150705996489 8683392350966537056 n
by PHRAMAHA SOKHOM UONG
Thank You
271813380 4940149342714894 2926119008314768183 n
by อัศฎางค์ ดวงโพธิ์ทอง

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที