Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
4,500 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 8 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 16 ชั่วโมง 32 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

สอนโดย อ.สรรพงศ์ ลิมป์ธำรงกุล นักแกะงบเบอร์หนึ่งของเมืองไทย ผู้คร่ำหวอดในวงการเงินและการลงทุนหลายสิปปี

มีเอกสารประกอบให้ Download

เรียนรู้เรื่องบัญชีบัญชีที่ควรรู้และมาตราฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง สำหรับนักลงทุนแนว Value Investing

4,500 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 8 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 16 ชั่วโมง 32 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

สอนโดย อ.สรรพงศ์ ลิมป์ธำรงกุล นักแกะงบเบอร์หนึ่งของเมืองไทย ผู้คร่ำหวอดในวงการเงินและการลงทุนหลายสิปปี

มีเอกสารประกอบให้ Download

เรียนรู้เรื่องบัญชีบัญชีที่ควรรู้และมาตราฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง สำหรับนักลงทุนแนว Value Investing

ผู้สอน

สรรพงศ์ ลิมป์ธำรงกุล

4.8 คะแนนเฉลี่ย

339 รีวิว

100 คอร์ส

  • นักลงทุนสไตล์ VI นักแกะงบเบอร์หนึ่งของเมืองไทย
  • ผู้คร่ำหวอดในวงการเงินและการลงทุนมากกว่า 15 ปี
  • ผู้แต่งหนังสือขายดี "แกะงบการเงินสไตล์ VI"
  • ผู้เชี่ยวชาญด้าน การเงิน การบัญชี ตลาดทุน และการวิเคราะห์สถานะทางการเงินของธุรกิจ

เรียนรู้เรื่องบัญชีบัญชีที่ควรรู้และมาตราฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง สำหรับนักลงทุนแนว Value Investing

คอร์สออนไลน์ต่อเนื่องจาก "12 เรื่องบัญชีที่ควรรู้ สำหรับการลงทุนแนว VI"
พบกับคอร์สออนไลน์สำหรับนักลงทุนแนว VI เรียนรู้เรื่อง 12 เรื่องบัญชีบัญชีที่ควรรู้และมาตราฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้อง สำหรับนักลงทุนแนว Value Investingในคอร์สออนไลน์นี้ อาจารย์สรรพงศ์จะสอนโดยการแกะงบการเงินจริง โดยอาจารย์สรรพงศ์จะนำเอาประสบการณ์ของตนและเนื้อหามาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์หุ้นจริงให้เห็น เพื่อให้ทุกคนเห็นภาพการลงทุนอย่างเข้าใจ สำหรับนักลงทุนสไตล์ VI พลาดไม่ได้กับคอร์สออนไลน์นี้!

เนื้อหาคอร์สออนไลน์นี้

- มาตรฐานการบัญชีเรื่อง การรับรู้รายได้    
      - Revenue from Contracts with Customers IFRS 15 มีผลอย่างไรต่องบการเงิน ผลกระทบต่องบการเงิน ผลกระทบต่ออัตราส่วนทางการเงิน
      - การรับรู้รายได้ธุรกิจสัญญาก่อสร้างระยะยาว
      - การรับรู้รายได้อส้งหาริมทรัพย์ เงินรับล่วงหน้าของอสังหาริมทรัพย์และเงินรับล่วงหน้าของรับเหมาก่อสร้างต่างกันอย่างไร
      - การรับรู้รายได้ธุรกิจธนาคาร ลีสซิ่ง ความสำคัญของการหยุดรับรู้รายได้ดอกเบี้ยรับ 3 เดือน 4 เดือน หรือมากกว่ามีผลต่องบกำไรขาดทุนอย่างไร
      - การรับรู้รายได้ธุรกิจลงทุนในลูกหนี้ NPL ที่รับซื้อ รับรู้อย่างไร ควรระวังอย่างไร ต้องพิจารณาอะไร

- มาตรฐานการบัญชีเรื่องสัญญาเช่าทางการเงิน (Leasing)
      - ดอกเบี้ยแบบ Flat rate และ Effective Interest Rate (EIR)
      - รายการทางบัญชีที่เกี่ยวข้อง มีผลอย่างไรต่องบการเงิน ผลกระทบต่องบการเงิน ผลกระทบต่ออัตราส่วนทางการเงิน

- มาตรฐานเรื่องกำไรต่อหุ้น กำไรต่อหุ้นพื้นฐาน กำไรต่อหุ้นปรับลด ผลกระทบต่อราคาหุ้น กรณีเพิ่มทุน ลดทุนระหว่างปี การออกวอร์แรนท์ ออกหุ้นบุริมสิทธิ์แบบต่างๆ มีผลต่อการคำนวณกำไรต่อหุ้นอย่างไร
- มาตรฐานการบัญชีเรื่องภาษีเงินได้รอตัด ผลกระทบต่องบการเงิน ผลกระทบต่ออัตราส่วนทางการเงิน การนำไปใช้
- การเพิ่มทุน ลดทุน การลดพาร์ การแตกพาร์ การซื้อหุ้นคืน

ประวัติวิทยากร

อาจารย์ "สรรพงศ์ ลิมป์ธำรงกุล" นักแกะงบเบอร์หนึ่งของเมืองไทย ผู้คร่ำหวอดในวงการเงินและการลงทุนมากกว่า 15 ปี ซึ่งได้แนะนำวิธีวิเคราะห์งบการเงินอย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้เรียนเห็นและเข้าใจภาพรวมของงบการเงิน ซึ่งเป็นร่องรอยทางธุรกิจที่บริษัทต่างๆ ได้ทิ้งไว้ ทำให้เรารู้ถึงเส้นทางธุรกิจในอดีต ปัจจุบัน และรู้ว่าบริษัทนั้นๆ กำลังจะลงทุนอะไรต่อไปในอนาคต เพื่อให้นักลงทุนสามารถนำข้อมูลไปใช้ตัดสินใจลงทุนได้อย่างถูกต้อง

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
สรรพงศ์ ลิมป์ธำรงกุล

4.8 คะแนนเฉลี่ย

339 รีวิว

100 คอร์ส

  • นักลงทุนสไตล์ VI นักแกะงบเบอร์หนึ่งของเมืองไทย
  • ผู้คร่ำหวอดในวงการเงินและการลงทุนมากกว่า 15 ปี
  • ผู้แต่งหนังสือขายดี "แกะงบการเงินสไตล์ VI"
  • ผู้เชี่ยวชาญด้าน การเงิน การบัญชี ตลาดทุน และการวิเคราะห์สถานะทางการเงินของธุรกิจ
คะแนนเฉลี่ย
4.6
รายละเอียด
5 ดาว
4
4 ดาว
3
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by Kittin Siripattananun
Default
by Pongpaphat Luangakelap
Default
by Voraphan Tanee
Default
by Sumonchai Nuiprasit
?1516848212
by สาธิต พัฒนภรณ์
Photo
by Somnunn sportman
Screen shot 2021 12 14 at 15.14.53
by เอกฉัตร อัศวรุจิกุล

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที