Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,499 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 14 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 36 นาที

มีประกาศนียบัตร

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

เรียนรู้แนวคิดการบริหารงานของผู้นำในยุคใหม่

เตรียมความพร้อมด้านทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงานในปัจจุบันและอนาคต

บริหารงานประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ลดความผิดพลาด ทำให้งานบรรลุเป้าหมาย

สอนโดย วิทยากร นักเขียน และที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์มากกว่า 25 ปีในภาคอุตสาหกรรม

1,499 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 14 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 36 นาที

มีประกาศนียบัตร

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

เรียนรู้แนวคิดการบริหารงานของผู้นำในยุคใหม่

เตรียมความพร้อมด้านทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงานในปัจจุบันและอนาคต

บริหารงานประจำวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ลดความผิดพลาด ทำให้งานบรรลุเป้าหมาย

สอนโดย วิทยากร นักเขียน และที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์มากกว่า 25 ปีในภาคอุตสาหกรรม

ผู้สอน

 • ประสบการณ์ในการทำงาน และบรรยายในภาคอุตสาหกรรมมากกว่า 25 ปี
 • ผู้ก่อตั้งแฟนเพจ “ดร.ทองพันชั่ง” เพื่อเผยแพร่ความรู้ทุกวัน
 • ปี 2552 : ได้รับโล่ห์ “ รางวัลความสำเร็จแห่งวิชาชีพของศิษย์รามฯ “ ในวาระครบรอบ 38 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปี 2553 : ได้รับ “ ใบประกาศเกียรติคุณในฐานะผู้ทำชื่อเสียงให้กับสถาบัน ประจำปี 2553 “ จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 • คณะกรรมการ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2566-พ.ศ. 2568
 • วิทยากร นักเขียนและที่ปรึกษาอิสระ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารงานธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ บรรยายให้กับองค์กรต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
 • นักเขียนประจำ นิตยสาร BUSINESS LAW & HR VARIETY คอลัมน์ HR Management
 • ผลงานหนังสือ 100 วิธีลดต้นทุน นำไปใช้ได้ทันที
 • ผลงานหนังสือ ตอบโจทย์การบริหาร หัวหน้างานสายการผลิต
 • ผลงานหนังสือ คู่มือเตรียมความพร้อมทำธุรกิจส่วนตัว
 • ผลงานหนังสือ ความลับที่ผู้นำต้องรู้ (The Secrets of Leadership)
 • ผลงานหนังสือ KPI และ Action Plan จัดทำ KPI และ แปลงสู่แผนปฏิบัติการ ให้ไม่พลาดเป้า
 • ผลงานหนังสือ การพัฒนา 10 ความสามารถหลักเพื่อก้าวสู่สุดยอดหัวหน้างาน
 • ผลงานหนังสือ จิตสำนึกคุณภาพสร้างได้จริงใน 120 วัน
 • ผลงานหนังสือ 10 พฤติกรรมหัวหน้างานที่ลูกน้องรักและทำงานให้อย่างเต็มใจยิ่ง
 • วิทยากรได้รับเกียรติเข้าร่วมเป็นกรรมการตัดสินระดับประเทศในงาน “ การประกวดไคเซ็นยอดเยี่ยมภาคอุตสาหกรรม 4 ปีซ้อน ประจำปี 2562 / 2561 / 2560 และ 2553 ในการประชุมวิชาการวิศวกรรมอุตสาหการแห่งชาติ จัดโดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
โลกของการแข่งขันในยุคดิจิทัล หมดเวลาที่จะทำงานให้เพียงแค่ดี เพราะเราต้องทำให้ดีที่สุด และเกิดประสิทธิผลสูงที่สุด การทำให้เกิดสิ่งนี้นั้น ผู้นำจะต้องมีความรู้และความสามารถในการบริหารจัดการในระดับที่สูงขึ้นกว่าในอดีต

หลักสูตร "ศิลปะการบริหาร เพื่อการเป็นสุดยอดหัวหน้างาน" มีเนื้อหาที่อัดแน่นเต็มเปี่ยมไปด้วยศาสตร์และศิลป์ในการบริหารจัดการสำหรับผู้นำยุคใหม่ ผ่านการนำเสนอที่เข้าใจง่ายและตัวอย่างจากการปฏิบัติงานจริง ทำให้ผู้เรียนได้คิดทบทวนและฝึกฝนทักษะที่จำเป็น ซึ่งจะทำให้หัวหน้างานสามารถนำความรู้ไปใช้ได้ทันที ท่านจะเห็นการเปลี่ยนแปลงทั้งวิธีคิด วิธีพูด และวิธีการปฏิบัติงานอย่างแน่นอนเมื่อนำทักษะในแต่ละบทไปฝึกฝนหลังจากเรียนจบหลักสูตรนี้

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- เรียนรู้แนวคิดและความสำคัญของผู้นำยุคใหม่
- เข้าใจแนวทางการทำงานที่ถูกต้องและเกิดประสิทธิผลสูงที่สุด
- เตรียมความพร้อมด้านทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงานในปัจจุบันและอนาคต
- เรียนรู้ขั้นตอนการเป็นผู้นำที่มีประสิทธิผลสูง
- นำแนวทางในการปรับเปลี่ยนตนเองให้เกิดการทำงานเชิงรุก
- พัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่มีความน่าเชื่อถือ
- บริหารงานประจำวันได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับงานแต่ละประเภท
- เรียนรู้วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิผล ลดความผิดพลาด
- วางแผนงาน มอบหมาย และติดตามงานเพื่อทำให้งานบรรลุเป้าหมาย
- เกิดความเข้าใจและตระหนักในการพัฒนาตนเองให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องตามแนวทาง PDCA

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ
- ผู้ที่กำลังจะเป็นหัวหน้างาน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นผู้นำอนาคต
- หัวหน้างาน ผู้จัดการ ผู้บริหารทุกระดับ 

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
ไม่จำเป็นต้องมีความรู้มาก่อนก็สามารถเรียนได้

อ่านทั้งหมด

ผู้เรียนจะสามารถได้รับประกาศนียบัตร เมื่อผ่านเกณฑ์ด้านล่าง และสามารถตรวจสอบสถานะของประกาศนียบัตรได้จากเมนู ประกาศนียบัตรของฉัน ในเมนูคอร์สเรียนของฉัน

เกณฑ์การได้รับประกาศนียบัตร

- เรียนครบ: 100% ของคอร์ส
- ทำแบบทดสอบหลังเรียน ได้คะแนนตั้งแต่ 8 คะแนน ขึ้นไป

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
 • ประสบการณ์ในการทำงาน และบรรยายในภาคอุตสาหกรรมมากกว่า 25 ปี
 • ผู้ก่อตั้งแฟนเพจ “ดร.ทองพันชั่ง” เพื่อเผยแพร่ความรู้ทุกวัน
 • ปี 2552 : ได้รับโล่ห์ “ รางวัลความสำเร็จแห่งวิชาชีพของศิษย์รามฯ “ ในวาระครบรอบ 38 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • ปี 2553 : ได้รับ “ ใบประกาศเกียรติคุณในฐานะผู้ทำชื่อเสียงให้กับสถาบัน ประจำปี 2553 “ จากสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 • คณะกรรมการ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2566-พ.ศ. 2568
 • วิทยากร นักเขียนและที่ปรึกษาอิสระ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารงานธุรกิจอุตสาหกรรมและทรัพยากรมนุษย์ บรรยายให้กับองค์กรต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
 • นักเขียนประจำ นิตยสาร BUSINESS LAW & HR VARIETY คอลัมน์ HR Management
 • ผลงานหนังสือ 100 วิธีลดต้นทุน นำไปใช้ได้ทันที
 • ผลงานหนังสือ ตอบโจทย์การบริหาร หัวหน้างานสายการผลิต
 • ผลงานหนังสือ คู่มือเตรียมความพร้อมทำธุรกิจส่วนตัว
 • ผลงานหนังสือ ความลับที่ผู้นำต้องรู้ (The Secrets of Leadership)
 • ผลงานหนังสือ KPI และ Action Plan จัดทำ KPI และ แปลงสู่แผนปฏิบัติการ ให้ไม่พลาดเป้า
 • ผลงานหนังสือ การพัฒนา 10 ความสามารถหลักเพื่อก้าวสู่สุดยอดหัวหน้างาน
 • ผลงานหนังสือ จิตสำนึกคุณภาพสร้างได้จริงใน 120 วัน
 • ผลงานหนังสือ 10 พฤติกรรมหัวหน้างานที่ลูกน้องรักและทำงานให้อย่างเต็มใจยิ่ง
 • วิทยากรได้รับเกียรติเข้าร่วมเป็นกรรมการตัดสินระดับประเทศในงาน “ การประกวดไคเซ็นยอดเยี่ยมภาคอุตสาหกรรม 4 ปีซ้อน ประจำปี 2562 / 2561 / 2560 และ 2553 ในการประชุมวิชาการวิศวกรรมอุตสาหการแห่งชาติ จัดโดยวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
คะแนนเฉลี่ย
4.0
รายละเอียด
5 ดาว
1
4 ดาว
0
3 ดาว
1
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by สาริศา ทองทิพย์
Avatar
by Ummaris Svn

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที