Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
2,490 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 11 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 8 นาที

เรียนรู้สภาวะผู้นำในการบริหารงาน

สอนโดย ดร.วีรพงษ์ ศรัทธาผล (โค้ชเพียว) - นักสร้างสมองแห่งความสำเร็จ

2,490 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 11 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 8 นาที

เรียนรู้สภาวะผู้นำในการบริหารงาน

สอนโดย ดร.วีรพงษ์ ศรัทธาผล (โค้ชเพียว) - นักสร้างสมองแห่งความสำเร็จ

ผู้สอน

LEARNING HUB THAILAND

4.9 คะแนนเฉลี่ย

14 รีวิว

45 คอร์ส

  • Learning Hub Thailand ถูกก่อตั้งขึ้นมาด้วยเหตุผลเดียวคือ “พัฒนาผู้นำทุกระดับในองค์กรให้มีทักษะด้านคน (Soft Skills) เพื่อเพิ่มศักยภาพของทีมและทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข”

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
ในโลกของการทำงานภายใต้สถานการณ์ที่การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและการแข่งขันทางธุรกิจที่เข้มข้นขึ้น พร้อมกับการเกิดโมเดลธุรกิจใหม่ ๆ ที่ทำลายล้างรูปแบบธุรกิจเดิม ๆ ทำให้เกิดภาวะความตึงเครียดวิตกกังวลในกลุ่มผู้บริหารและหัวหน้างานซึ่งส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาดในการคิด ตัดสินใจและลงมือทำ จนบางครั้งผลลัพธ์ที่ออกมานั้นก่อให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดี และนั่นก็ส่งผลกระทบกับทั้งคนทำงาน การบริหารและกับตัวองค์กรเอง

จากงานวิจัยจำนวนมากบ่งชี้ให้เห็นว่าเมื่อผู้บริหารหรือหัวหน้างานที่มีการบริหารจัดการความคิดหรืออารมณ์ของตัวเองได้ดี หรือมีการตระหนักรู้ว่ากระบวนการทำงานของความคิด กระบวนการของการตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอก กระบวนการแสดงออกของอารมณ์ต่าง ๆ รวมถึงกระบวนการการตัดสินใจของตัวเองเกิดจากอะไรและสามารถเข้าใจที่มาที่ไปได้และสามารถจัดการความคิดและจิตใจของตัวเองได้นั้น จิตใจจะมีความสงบไม่ฟุ้งซ่าน มีความสุขเกิดขึ้นภายในได้ด้วยตัวเอง มีความสามารถในการบริหารจัดการอารมณ์และความคิดตัวเองได้อย่างที่ตัวเองต้องการ ซึ่งทำให้ความสามารถในการมองสถานการณ์ ความสามารถในการคิด ตัดสินใจ และการบริหารคน การบริหารอารมณ์ และการเกิดขึ้นของสภาวะผู้นำนั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

หลักสูตร Inner Management for Executive “ทักษะการบริหารอารมณ์และจิตใจสำหรับผู้บริหาร” เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้เกิด “การตระหนักรู้” และเกิดความรู้ความเข้าใจถึงกลไกการทำงานของสมองที่ส่งผลต่อความคิดและอารมณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์ผ่านกระบวนการโค้ช ซึ่งจะส่งผลต่อความสามารถในการจัดการความคิดและอารมณ์ตัวเองได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญและจะทำให้เกิดสภาวะผู้นำในการบริหารงาน กระบวนการคิด และการตัดสินใจในการบริหารตัวเองและทีมงาน เพื่อสร้างผลลัพธ์ให้เป็นไปอย่างที่องค์กรต้องการเกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
1. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในกระบวนการของสมองที่สามารถควบคุมและส่งเสริมการตระหนักรู้ของอารมณ์และจิตใจได้
2. เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในลำดับขั้นตอนและกระบวนการที่ส่งผลต่อการทำงานของความคิดและอารมณ์และการตอบสนองต่อสิ่งเร้าต่าง ๆ
3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถทำการถอดรหัสเงื่อนไขที่ควบคุมความต้องการความคิดและอารมณ์รวมถึงรูปแบบที่ควบคุมความสำเร็จและสามารถแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้อยู่ในแบบที่ตัวเองต้องการได้
4. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้เทคนิคการใช้กลไกของความต้องการและการสร้างตัวตน เพื่อให้เกิดการตระหนักรู้ได้อย่างต่อเนื่องและง่ายขึ้นกว่าเดิม

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ ผู้บริหารระดับสูง ผู้จัดการ ที่ต้องบริหารจัดการคน และสร้างผู้นำรุ่นใหม่

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
ไม่ต้องมีพื้นฐานก็สามารถเรียนได้ เพราะเรียนจะได้เรียนรู้พื้นฐานและทฤษฎีจาก Online Course ที่จะสามารถทบทวนซ้ำได้ทุกเมื่อ

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
LEARNING HUB THAILAND

4.9 คะแนนเฉลี่ย

14 รีวิว

45 คอร์ส

  • Learning Hub Thailand ถูกก่อตั้งขึ้นมาด้วยเหตุผลเดียวคือ “พัฒนาผู้นำทุกระดับในองค์กรให้มีทักษะด้านคน (Soft Skills) เพื่อเพิ่มศักยภาพของทีมและทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข”
คะแนนเฉลี่ย
5.0
รายละเอียด
5 ดาว
1
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Screenshot%202023 09 01%20175638
by ดิณห์ ศุภสมุทร

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที