Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
การสร้างและวิเคราะห์งบกระแสเงินทุนและเงินทุนหมุนเวียน ใน 1 วัน (Fund Flow Statement and Working Capital)
1,500 บาท

สามารถเรียนจากที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ ภายใน 365 วัน นับจากวันที่ชำระเงิน

เนื้อหาทั้งหมด 23 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 0 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

สอนให้เข้าใจการสร้างงบกระแสเงินทุนและเงินทุนหมุนเวียน รวมทั้งการปรับปรุง และสร้างงบหลังปรับปรุง

อธิบายถึงการวิเคราะห์งบเงินทุนหมุนเวียน

อธิบายด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย ใช้เวลาอันสั้น พร้อมลงมือทำจากแบบฝึกหัดอย่างละเอียดเป็นขั้นเป็นตอน เชิงปฏิบัติการ ตั้งแต่ต้นจนได้งบทั้งหมด

1,500 บาท

สามารถเรียนจากที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ ภายใน 365 วัน นับจากวันที่ชำระเงิน

เนื้อหาทั้งหมด 23 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 0 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

สอนให้เข้าใจการสร้างงบกระแสเงินทุนและเงินทุนหมุนเวียน รวมทั้งการปรับปรุง และสร้างงบหลังปรับปรุง

อธิบายถึงการวิเคราะห์งบเงินทุนหมุนเวียน

อธิบายด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย ใช้เวลาอันสั้น พร้อมลงมือทำจากแบบฝึกหัดอย่างละเอียดเป็นขั้นเป็นตอน เชิงปฏิบัติการ ตั้งแต่ต้นจนได้งบทั้งหมด

ผู้สอน

วิศัลย์ พัวรุ่งโรจน์

4.6 คะแนนเฉลี่ย

251 รีวิว

38 คอร์ส

 • ปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท คณะสถิติประยุกต์ สาขาการวิจัยดำเนินงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
 • วิทยากรอบรมทางด้านคอมพิวเตอร์และโปรแกรมชุด Microsoft Office ให้กับบริษัทต่างๆ นับพันบริษัท มากกว่า 10 ปี
 • จัดทำวิดีโอสอนคอมพิวเตอร์กว่า 70 ชุด
 • จัดทำวิดีโอชุด เก่งภาษาแค่พลิกฝ่ามือ ชุด Business English, English Structure, Vocabulary, Pronunciation, Writing and Translation ของ CIS Training
 • เขียนหนังสือสอน Excel และ Access กว่า 20 เล่ม ของ ซีเอ็ด
 • เขียนหนังสือ eBook ชุด Excel มืออาชีพ, Python, English Pronunciation, Vocabulary และ หนังสือแจกฟรี มากกว่า 100 เล่ม ที่ Ookbee.com และ MebMarket.com
 • จัดทำคอร์สสอน คอมพิวเตอร์, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์, ดนตรี, บัญชีและการเงิน, ชุดเลียนลัดพูดอังกฤษ กว่า 40 คอร์ส ที่ SkillLane.com

โปรโมชั่นซื้อเป็นแพ็กเก็จ ชุดบัญชีและการเงิน

Set 1 
1. การสร้างและวิเคราะห์งบกระแสเงินสด 
2. การสร้างและวิเคราะห์งบกระแสเงินทุนและเงินทุนหมุนเวียน
3. การวิเคราะห์งบการเงินเชิงปฏิบัติการ  

ในราคาพิเศษ 3,500 บาท จากราคาเต็ม 4,500 บาท
https://www.skilllane.com/course_bundles/cashflow-fundflow-financial-package

Set 2 
1. หลักการบัญชีเบื้องต้น 
2. การสร้างและวิเคราะห์งบกระแสเงินสด
3. การสร้างและวิเคราะห์งบกระแสเงินทุนและเงินทุนหมุนเวียน
4. การวิเคราะห์งบการเงินเชิงปฏิบัติการ  

ในราคาพิเศษ 4,500 บาท จากราคาเต็ม 6,000 บาท
https://www.skilllane.com/course_bundles/accounting-cashflow-fundflow-financial-package

ผู้เรียนจะได้เข้าใจเรื่องงบกระแสเงินทุนและเงินทุนหมุนเวียน ตั้งแต่การสร้างและวิเคราะห์ได้อย่างรวดเร็ว แม้ไม่มีพื้นฐานเรื่องบัญชีมาก่อน

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
งบกระแสเงินทุน (Fund Flow Statement) เป็นงบที่บอกให้ทราบแหล่งที่มา และแหล่งใช้ไปของเงินทุน ที่มีความสำคัญกับ นักบัญชี, นักการเงิน และเจ้าของกิจการ เพื่อใช้ในการวางแผนทางการเงินของบริษัท เมื่อทราบแล้วก็ต้องวางกลยุทธ์ เพื่อรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ในชุดนี้จะทำให้ท่านเข้าใจถึงวิธีการตั้งแต่การสร้าง, ปรับปรุง และวิเคราะห์งบกระแสเงินทุนและเงินทุนหมุนเวียน ตั้งแต่ความรู้ทางทฤษฎีและการจากการลงมือทำ เชิงปฏิบัติการ ในเวลาแค่ 1 วัน จึงเหมาะกับท่านที่ต้องการเรียนเพื่อรู้, เรียนเพื่อเตรียมสอบ ทุกระดับชั้น หรือ เรียนเพื่อใช้งาน ท่านที่ต้องการปูพื้นฐานบัญชี แนะนำให้ดูเรื่อง หลักการบัญชีเบื้องต้น ก่อน

ชุดเรียนรู้ชุดนี้ยังได้รับความนิยมจากนิสิต นักศึกษา จากมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ นำไปศึกษาประกอบวิชาที่เรียนในคณะบัญชี และนักศึกษาปริญญาโทด้านการบริหารทุกสาขา ดูเพื่อเตรียมสอบ รวมไปถึงผู้บริหารและเจ้าของกิจการที่ต้องการเรียนรู้การสร้างและวิเคราะห์งบกระแสเงินทุนและเงินทุนหมุนเวียน ที่เข้าใจง่าย ใช้เวลาไม่นาน พร้อมการทดลองทำแบบฝึกหัดอย่างเป็นขั้นเป็นตอน

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- เข้าใจเรื่องงบกระแสเงินทุนและเงินทุนหมุนเวียน ตั้งแต่การสร้างและวิเคราะห์ได้อย่างรวดเร็ว แม้ไม่มีพื้นฐานเรื่องบัญชีมาก่อน
- เรียนรู้จากวิธีคิด วิธีสร้างและการฝึกปฏิบัติอย่างเป็นขั้นเป็นตอนด้วยภาษาง่ายๆ เข้าใจในเวลาอันสั้น

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
- นักเรียนระดับมัธยม นิสิต นักศึกษา ที่ต้องการเรียนเพื่อให้เข้าใจ การสร้างและวิเคราะห์งบกระแสเงินทุนและเงินทุนหมุนเวียน (Fund Flow Statement and Working Capital)
- ผู้จัดการ, ผู้บริหารและเจ้าของกิจการทุกท่าน
- นักเรียน ระดับชั้น มัธยม ถึงมหาวิทยาลัยและผู้สนใจศึกษาเรียนรู้เรื่องบัญชีและการเงินทุกท่าน

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
- ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านบัญชีมาก่อนก็สามารถเข้าใจได้ในเวลาอันสั้น
- หากมีพื้นฐานบัญชีเบื้องต้น จะทำให้เข้าใจในที่มาของข้อมูล เพื่อสามารถมองการวิเคราะห์ได้อย่างชัดเจน

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
วิศัลย์ พัวรุ่งโรจน์

4.6 คะแนนเฉลี่ย

251 รีวิว

38 คอร์ส

 • ปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท คณะสถิติประยุกต์ สาขาการวิจัยดำเนินงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
 • วิทยากรอบรมทางด้านคอมพิวเตอร์และโปรแกรมชุด Microsoft Office ให้กับบริษัทต่างๆ นับพันบริษัท มากกว่า 10 ปี
 • จัดทำวิดีโอสอนคอมพิวเตอร์กว่า 70 ชุด
 • จัดทำวิดีโอชุด เก่งภาษาแค่พลิกฝ่ามือ ชุด Business English, English Structure, Vocabulary, Pronunciation, Writing and Translation ของ CIS Training
 • เขียนหนังสือสอน Excel และ Access กว่า 20 เล่ม ของ ซีเอ็ด
 • เขียนหนังสือ eBook ชุด Excel มืออาชีพ, Python, English Pronunciation, Vocabulary และ หนังสือแจกฟรี มากกว่า 100 เล่ม ที่ Ookbee.com และ MebMarket.com
 • จัดทำคอร์สสอน คอมพิวเตอร์, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์, ดนตรี, บัญชีและการเงิน, ชุดเลียนลัดพูดอังกฤษ กว่า 40 คอร์ส ที่ SkillLane.com
คะแนนเฉลี่ย
N/A
รายละเอียด
5 ดาว
1
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by Suchanard Ampasunti

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที