Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
การวิเคราะห์งบการเงิน (เชิงปฏิบัติการ) ใน 1 วัน (Financial Statement Analysis)
1,500 บาท

สามารถเรียนจากที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ ภายใน 365 วัน นับจากวันที่ชำระเงิน

เนื้อหาทั้งหมด 50 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 43 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

สอนให้เข้าใจการวิเคราะห์งบการเงิน ที่ครอบคลุมการใช้งานรูปแบบต่างๆ ตั้งแต่ต้นถึงความหมายและการวิเคราะห์อย่างละเอียด

อธิบายด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย ใช้เวลาอันสั้น พร้อมลงมือทำจากแบบฝึกหัดอย่างละเอียดเป็นขั้นเป็นตอน เชิงปฏิบัติการ

1,500 บาท

สามารถเรียนจากที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ ภายใน 365 วัน นับจากวันที่ชำระเงิน

เนื้อหาทั้งหมด 50 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 43 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

สอนให้เข้าใจการวิเคราะห์งบการเงิน ที่ครอบคลุมการใช้งานรูปแบบต่างๆ ตั้งแต่ต้นถึงความหมายและการวิเคราะห์อย่างละเอียด

อธิบายด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย ใช้เวลาอันสั้น พร้อมลงมือทำจากแบบฝึกหัดอย่างละเอียดเป็นขั้นเป็นตอน เชิงปฏิบัติการ

ผู้สอน

วิศัลย์ พัวรุ่งโรจน์

4.6 คะแนนเฉลี่ย

252 รีวิว

38 คอร์ส

 • ปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท คณะสถิติประยุกต์ สาขาการวิจัยดำเนินงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
 • วิทยากรอบรมทางด้านคอมพิวเตอร์และโปรแกรมชุด Microsoft Office ให้กับบริษัทต่างๆ นับพันบริษัท มากกว่า 10 ปี
 • จัดทำวิดีโอสอนคอมพิวเตอร์กว่า 70 ชุด
 • จัดทำวิดีโอชุด เก่งภาษาแค่พลิกฝ่ามือ ชุด Business English, English Structure, Vocabulary, Pronunciation, Writing and Translation ของ CIS Training
 • เขียนหนังสือสอน Excel และ Access กว่า 20 เล่ม ของ ซีเอ็ด
 • เขียนหนังสือ eBook ชุด Excel มืออาชีพ, Python, English Pronunciation, Vocabulary และ หนังสือแจกฟรี มากกว่า 100 เล่ม ที่ Ookbee.com และ MebMarket.com
 • จัดทำคอร์สสอน คอมพิวเตอร์, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์, ดนตรี, บัญชีและการเงิน, ชุดเลียนลัดพูดอังกฤษ กว่า 40 คอร์ส ที่ SkillLane.com

โปรโมชั่นซื้อเป็นแพ็กเก็จ ชุดบัญชีและการเงิน

Set 1 
1. การสร้างและวิเคราะห์งบกระแสเงินสด 
2. การสร้างและวิเคราะห์งบกระแสเงินทุนและเงินทุนหมุนเวียน
3. การวิเคราะห์งบการเงินเชิงปฏิบัติการ  

ในราคาพิเศษ 3,500 บาท จากราคาเต็ม 4,500 บาท
https://www.skilllane.com/course_bundles/cashflow-fundflow-financial-package

Set 2 
1. หลักการบัญชีเบื้องต้น 
2. การสร้างและวิเคราะห์งบกระแสเงินสด
3. การสร้างและวิเคราะห์งบกระแสเงินทุนและเงินทุนหมุนเวียน
4. การวิเคราะห์งบการเงินเชิงปฏิบัติการ  

ในราคาพิเศษ 4,500 บาท จากราคาเต็ม 6,000 บาท
https://www.skilllane.com/course_bundles/accounting-cashflow-fundflow-financial-package

ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เรื่องการวิเคราะห์งบการเงินในรูปแบบต่าง ๆ โดยเรียนรู้จากวิธีคิด วิธีสร้างและการฝึกปฏิบัติอย่างเป็นขั้นเป็นตอนด้วยภาษาง่ายๆ

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
การวิเคราะห์งบการเงิน (Financial Statement Analysis) จะเป็นการนำข้อมูลจากงบการเงินมาวิเคราะห์ เพื่อดูว่ากิจการนั้นมีฐานะทางการเงินมั่นคงหรือไม่ มีผลการดำเนินงานอย่างไร เมื่อทราบแล้ว จะได้วางกลยุทธ์ เพื่อรับมือกับสิ่งที่เกิดขึ้น ในอนาคต

ในชุดนี้ จะทำให้ท่านเข้าใจถึงวิธีการวิเคราะห์งบการเงิน พร้อมแปลความหมายจากผลการคำนวณแบบต่างๆ ตั้งแต่สูตรที่ใช้ในการคำนวณ รวมไปถึงความหมายและการวิเคราะห์จากตัวอย่างที่ได้มาจากงบการเงินและทดลองทำด้วยตนเองแบบเชิงปฏิบัติการอย่างละเอียด เช่น
การวิเคราะห์ตามแนวนอน
- การวิเคราะห์ตามแนวตั้ง
- การวิเคราะห์ตามแนวโน้ม
- การวิเคราะห์โดยใช้อัตราส่วน
- การวิเคราะห์โดยวิธี Du Pont
จึงเหมาะกับท่านที่ต้องการเรียนเพื่อรู้, เรียนเพื่อเตรียมสอบทุกระดับชั้น หรือ เรียนเพื่อใช้งาน

สำหรับท่านที่ต้องการปูพื้นฐานบัญชี แนะนำให้ดูชุด หลักการบัญชีเบื้องต้น, การสร้างและวิเคราะห์งบกระแสเงินสด, การสร้างและวิเคราะห์งบกระแสเงินทุนและเงินทุนหมุนเวียน ก่อน

ชุดเรียนรู้ชุดนี้ยังได้รับความนิยมจากนิสิต นักศึกษา จากมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ นำไปศึกษาประกอบวิชาที่เรียนในคณะบัญชี และนักศึกษาปริญญาโทด้านการบริหารทุกสาขา เพื่อเตรียมสอบ รวมไปถึงผู้บริหารและเจ้าของกิจการ ที่ต้องการเรียนรู้การวิเคราะห์งบการเงิน ที่เข้าใจง่าย ใช้เวลาไม่นาน พร้อมการทดลองทำแบบฝึกหัดอย่างเป็นขั้นเป็นตอน

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- เข้าใจเรื่องการวิเคราะห์งบการเงินในรูปแบบต่างๆ
- เรียนรู้จากวิธีคิด วิธีสร้างและการฝึกปฏิบัติอย่างเป็นขั้นเป็นตอนด้วยภาษาง่ายๆ เข้าใจในเวลาอันสั้น

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
- นักเรียนระดับมัธยม นิสิต นักศึกษา ที่ต้องการเรียนเพื่อให้เข้าใจ การวิเคราะห์งบการเงิน (Financial Statement Analysis)
- ผู้จัดการ, ผู้บริหารและเจ้าของกิจการทุกท่าน
- นักเรียน ระดับชั้น มัธยม ถึงมหาวิทยาลัยและผู้สนใจศึกษาเรียนรู้เรื่องบัญชีและการเงินทุกท่าน

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
- ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านบัญชีมาก่อนก็สามารถเข้าใจได้ในเวลาอันสั้น
- หากมีพื้นฐานบัญชีเบื้องต้น, การสร้างและวิเคราะห์งบกระแสเงินสด, การสร้างและวิเคราะห์งบกระแสเงินทุนและเงินทุนหมุนเวียน จะทำให้เข้าใจในที่มาของข้อมูล เพื่อสามารถมองการวิเคราะห์ได้อย่างชัดเจน

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
วิศัลย์ พัวรุ่งโรจน์

4.6 คะแนนเฉลี่ย

252 รีวิว

38 คอร์ส

 • ปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท คณะสถิติประยุกต์ สาขาการวิจัยดำเนินงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
 • วิทยากรอบรมทางด้านคอมพิวเตอร์และโปรแกรมชุด Microsoft Office ให้กับบริษัทต่างๆ นับพันบริษัท มากกว่า 10 ปี
 • จัดทำวิดีโอสอนคอมพิวเตอร์กว่า 70 ชุด
 • จัดทำวิดีโอชุด เก่งภาษาแค่พลิกฝ่ามือ ชุด Business English, English Structure, Vocabulary, Pronunciation, Writing and Translation ของ CIS Training
 • เขียนหนังสือสอน Excel และ Access กว่า 20 เล่ม ของ ซีเอ็ด
 • เขียนหนังสือ eBook ชุด Excel มืออาชีพ, Python, English Pronunciation, Vocabulary และ หนังสือแจกฟรี มากกว่า 100 เล่ม ที่ Ookbee.com และ MebMarket.com
 • จัดทำคอร์สสอน คอมพิวเตอร์, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์, ดนตรี, บัญชีและการเงิน, ชุดเลียนลัดพูดอังกฤษ กว่า 40 คอร์ส ที่ SkillLane.com
คะแนนเฉลี่ย
5.0
รายละเอียด
5 ดาว
3
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Unnamed
by Rachitar Varanonta
Default
by Suchanard Ampasunti
Bfefd5f1 319d 40b7 8b12 adabf5ae342b
by Napat Tungkunsiri

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที