Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
การสร้างและวิเคราะห์งบกระแสเงินสด ใน 1 วัน (Cash Flow Statement)
1,500 บาท

สามารถเรียนจากที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ ภายใน 365 วัน นับจากวันที่ชำระเงิน

เนื้อหาทั้งหมด 42 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 31 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

สอนให้เข้าใจการสร้างงบกระแสเงินสดใน 3 กิจกรรมหลัก ทั้งวิธีทางตรงและทางอ้อม

อธิบายถึงการวิเคราะห์งบกระแสเงินสดที่ครอบคลุมถึงรูปแบบต่างๆ

อธิบายด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย ใช้เวลาอันสั้น พร้อมลงมือทำจากแบบฝึกหัดอย่างละเอียดเป็นขั้นเป็นตอน เชิงปฏิบัติการ ตั้งแต่ต้นจนได้งบทั้งหมด

1,500 บาท

สามารถเรียนจากที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ ภายใน 365 วัน นับจากวันที่ชำระเงิน

เนื้อหาทั้งหมด 42 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 31 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

สอนให้เข้าใจการสร้างงบกระแสเงินสดใน 3 กิจกรรมหลัก ทั้งวิธีทางตรงและทางอ้อม

อธิบายถึงการวิเคราะห์งบกระแสเงินสดที่ครอบคลุมถึงรูปแบบต่างๆ

อธิบายด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย ใช้เวลาอันสั้น พร้อมลงมือทำจากแบบฝึกหัดอย่างละเอียดเป็นขั้นเป็นตอน เชิงปฏิบัติการ ตั้งแต่ต้นจนได้งบทั้งหมด

ผู้สอน

วิศัลย์ พัวรุ่งโรจน์

4.6 คะแนนเฉลี่ย

252 รีวิว

38 คอร์ส

 • ปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท คณะสถิติประยุกต์ สาขาการวิจัยดำเนินงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
 • วิทยากรอบรมทางด้านคอมพิวเตอร์และโปรแกรมชุด Microsoft Office ให้กับบริษัทต่างๆ นับพันบริษัท มากกว่า 10 ปี
 • จัดทำวิดีโอสอนคอมพิวเตอร์กว่า 70 ชุด
 • จัดทำวิดีโอชุด เก่งภาษาแค่พลิกฝ่ามือ ชุด Business English, English Structure, Vocabulary, Pronunciation, Writing and Translation ของ CIS Training
 • เขียนหนังสือสอน Excel และ Access กว่า 20 เล่ม ของ ซีเอ็ด
 • เขียนหนังสือ eBook ชุด Excel มืออาชีพ, Python, English Pronunciation, Vocabulary และ หนังสือแจกฟรี มากกว่า 100 เล่ม ที่ Ookbee.com และ MebMarket.com
 • จัดทำคอร์สสอน คอมพิวเตอร์, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์, ดนตรี, บัญชีและการเงิน, ชุดเลียนลัดพูดอังกฤษ กว่า 40 คอร์ส ที่ SkillLane.com

โปรโมชั่นซื้อเป็นแพ็กเก็จ ชุดบัญชีและการเงิน

Set 1
1. การสร้างและวิเคราะห์งบกระแสเงินสด
2. การสร้างและวิเคราะห์งบกระแสเงินทุนและเงินทุนหมุนเวียน
3. การวิเคราะห์งบการเงินเชิงปฏิบัติการ 

ในราคาพิเศษ 3,500 บาท จากราคาเต็ม 4,500 บาท
https://www.skilllane.com/course_bundles/cashflow-fundflow-financial-package

Set 2
1. หลักการบัญชีเบื้องต้น
2. การสร้างและวิเคราะห์งบกระแสเงินสด
3. การสร้างและวิเคราะห์งบกระแสเงินทุนและเงินทุนหมุนเวียน
4. การวิเคราะห์งบการเงินเชิงปฏิบัติการ 

ในราคาพิเศษ 4,500 บาท จากราคาเต็ม 6,000 บาท
https://www.skilllane.com/course_bundles/accounting-cashflow-fundflow-financial-package

ผู้เรียนจะได้เข้าใจเรื่องงบกระแสเงินสดตั้งแต่การสร้างและวิเคราะห์ได้อย่างรวดเร็ว แม้ไม่มีพื้นฐานเรื่องบัญชีมาก่อน

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
งบการเงินที่หลายท่านคุ้นเคยคือ งบดุล และ งบกำไรขาดทุน แต่จะมีอีกงบหนึ่ง ที่สำคัญไม่ยิ่งหย่อนคือ งบกระแสเงินสด เป็นงบที่ผู้บริหารธุรกิจ ตั้งแต่ ขนาดเล็ก ถึงขนาดใหญ่ ต่างให้ความสำคัญ เพราะจะได้ทราบถึง การได้มา และการใช้ไป ของกระแสเงินสด

ในชุดนี้จะบอกถึงแนวคิดการจัดทำ พร้อมการวิเคราะห์ อย่างละเอียด ที่จะทำให้ท่านเข้าใจ งบกระแสเงินสด ในเวลา 1 วัน จึงเหมาะกับท่านที่ต้องการเรียนเพื่อรู้, เรียนเพื่อเตรียมสอบ ทุกระดับชั้น หรือ เรียนเพื่อใช้งาน ท่านที่ต้องการปูพื้นฐานบัญชี แนะนำให้ดูเรื่อง หลักการบัญชีเบื้องต้น ก่อน

ชุดเรียนรู้ชุดนี้ยังได้รับความนิยมจากนิสิต นักศึกษา จากมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศ นำไปศึกษาประกอบวิชาที่เรียนในคณะบัญชี และนักศึกษาปริญญาโทด้านการบริหารทุกสาขา ดูเพื่อเตรียมสอบ รวมไปถึงผู้บริหารและเจ้าของกิจการที่ต้องการเรียนรู้การสร้างและวิเคราะห์งบกระแสเงินสด ที่เข้าใจง่าย ใช้เวลาไม่นาน พร้อมการทดลองทำแบบฝึกหัดอย่างเป็นขั้นเป็นตอน

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- เข้าใจเรื่องงบกระแสเงินสดตั้งแต่การสร้างและวิเคราะห์ได้อย่างรวดเร็ว แม้ไม่มีพื้นฐานเรื่องบัญชีมาก่อน
- เรียนรู้จากวิธีคิด วิธีสร้างและการฝึกปฏิบัติอย่างเป็นขั้นเป็นตอนด้วยภาษาง่ายๆ เข้าใจในเวลาอันสั้น

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
- นักเรียนระดับมัธยม นิสิต นักศึกษา ที่ต้องการเรียนเพื่อให้เข้าใจ การสร้างและวิเคราะห์งบกระแสเงินสด (Cash Flow Statement)
- ผู้จัดการ, ผู้บริหารและเจ้าของกิจการทุกท่าน
- นักเรียน ระดับชั้น มัธยม ถึงมหาวิทยาลัยและผู้สนใจศึกษาเรียนรู้เรื่องบัญชีและการเงินทุกท่าน

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
- ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านบัญชีมาก่อนก็สามารถเข้าใจได้ในเวลาอันสั้น
- หากมีพื้นฐานบัญชีเบื้องต้น จะทำให้เข้าใจในที่มาของข้อมูล เพื่อสามารถมองการวิเคราะห์ได้อย่างชัดเจน

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
วิศัลย์ พัวรุ่งโรจน์

4.6 คะแนนเฉลี่ย

252 รีวิว

38 คอร์ส

 • ปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์ สาขาคณิตศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ปริญญาโท คณะสถิติประยุกต์ สาขาการวิจัยดำเนินงาน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
 • วิทยากรอบรมทางด้านคอมพิวเตอร์และโปรแกรมชุด Microsoft Office ให้กับบริษัทต่างๆ นับพันบริษัท มากกว่า 10 ปี
 • จัดทำวิดีโอสอนคอมพิวเตอร์กว่า 70 ชุด
 • จัดทำวิดีโอชุด เก่งภาษาแค่พลิกฝ่ามือ ชุด Business English, English Structure, Vocabulary, Pronunciation, Writing and Translation ของ CIS Training
 • เขียนหนังสือสอน Excel และ Access กว่า 20 เล่ม ของ ซีเอ็ด
 • เขียนหนังสือ eBook ชุด Excel มืออาชีพ, Python, English Pronunciation, Vocabulary และ หนังสือแจกฟรี มากกว่า 100 เล่ม ที่ Ookbee.com และ MebMarket.com
 • จัดทำคอร์สสอน คอมพิวเตอร์, ภาษาอังกฤษ, คณิตศาสตร์, ดนตรี, บัญชีและการเงิน, ชุดเลียนลัดพูดอังกฤษ กว่า 40 คอร์ส ที่ SkillLane.com
คะแนนเฉลี่ย
5.0
รายละเอียด
5 ดาว
3
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Avatar
by Nu Nicky
Default
by Suchanard Ampasunti
Default
by พิริยา ตั้งมนัสสุขุม

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที