Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
2,990 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 29 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 3 ชั่วโมง 29 นาที

มีประกาศนียบัตร

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

แบบทดสอบทั้งหมด 1 แบบทดสอบ

คอร์สออนไลน์ใหม่ ที่จะทำให้คุณเข้าใจการเริ่มต้นออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ ด้วยเนื้อหาที่เน้นพื้นฐานจำเป็น เข้าใจความรู้และกระบวนการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ พร้อมคำแนะนำตำแหน่งต่างๆ ในสายงาน UX & UI

แนวทางในการเริ่มต้นออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้และพัฒนาทักษะความรู้ของตนเอง

ให้ความรู้โดย UPSKILLL UX ผู้ให้ความรู้ในด้านการออกแบบ User Experience, User Interface และ User Research ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ มากมาย

2,990 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 29 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 3 ชั่วโมง 29 นาที

มีประกาศนียบัตร

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

แบบทดสอบทั้งหมด 1 แบบทดสอบ

คอร์สออนไลน์ใหม่ ที่จะทำให้คุณเข้าใจการเริ่มต้นออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ ด้วยเนื้อหาที่เน้นพื้นฐานจำเป็น เข้าใจความรู้และกระบวนการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ พร้อมคำแนะนำตำแหน่งต่างๆ ในสายงาน UX & UI

แนวทางในการเริ่มต้นออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้และพัฒนาทักษะความรู้ของตนเอง

ให้ความรู้โดย UPSKILLL UX ผู้ให้ความรู้ในด้านการออกแบบ User Experience, User Interface และ User Research ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ มากมาย

ผู้สอน

กฤตย์ ใจน้อย (ชิพ)

4.9 คะแนนเฉลี่ย

10 รีวิว

1 คอร์ส

 • Senior UX Designer
 • Managing Director of UPSKILL UX สถาบันพัฒนาทักษะด้าน User Experience (UX) และ User Interface (UI) ชั้นนำของประเทศไทย
UPSKILL UX

4.9 คะแนนเฉลี่ย

10 รีวิว

1 คอร์ส

 • เปิดสอนในหลักสูตรการออกแบบ User Experience (UX), User Interface (UI) และ User Research
 • มีประสบการณ์การเรียนการสอนในรูปแบบของ Visual Online และ Offline
 • มีประสบการณ์สอนผู้เรียนมากกว่า 100 ท่าน (ทั้งนักศึกษา บุคคลที่สนใจด้าน UX/UI คนที่ต้องการย้ายสาย/เปลี่ยนสายงานเป็น UX หรือ UI Designer บุคลากรในสายงานไอที-เทคโนโลยี และธุรกิจ SME/Start-up)
 • ได้รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษในการบรรยายของมหาวิทยาลัย หน่วยงานภาครัฐ และบริษัทเอกชน
 • เป็นแหล่งรวบรวมสาระความรู้เกี่ยวกับ UX และ UI ที่มีทั้งบทความ (UX/UI Article) พอดแคสต์ (Podcast) และรายการไลฟ์สตรีม (Push Your Skill Up & UX FREEVER)

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
คอร์สออนไลน์ใหม่ จาก UPSKILL UX ที่จะทำให้คุณเข้าใจการเริ่มต้นออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ ด้วยเนื้อหาที่เน้นพื้นฐานจำเป็น เข้าใจความรู้และกระบวนการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้เพื่อที่จะสร้างของที่มีประโยชน์และใช้งานได้จริง แนะนำตำแหน่งต่าง ๆ ในสายงาน UX & UI ตลอดจนแนะนำวิธีส่งมอบงานให้กับทีมอื่น ๆ

เนื้อหาในคอร์สเรียน
1. ความหมายของการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ (What’s UX?)
2. ทำไมประสบการณ์ผู้ใช้ถึงสำคัญ (Why UX is important?)
3. ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสบการณ์ผู้ใช้ (Factor of UX)
4. การออกแบบโดยเน้นผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง (Human-Centered Design)
5. กระบวนการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ (UX Design Process)
6. ภาพใหญ่ของการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ควรรู้ (Big View of UX)
7. ภาพเล็กของการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ควรรู้ (Small View of UX)
8. วิธีสร้างของที่มีประโยชน์ และใช้งานได้จริง (Useful & Usable)
9. ความรู้ที่จำเป็นของนักออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ (Knowledge of UX Designer)
10. ตำแหน่งในสายงานนักออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ (Role of UX Designer)
11. การส่งมอบงานของนักออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ (UX work for Deliver)

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
1. มีความรู้พื้นฐานการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้
2. เข้าใจกระบวนการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้เบื้องต้นได้
3. เข้าใจความสำคัญของการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้
4. ได้แนวทางในการเริ่มต้นออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้และพัฒนาทักษะความรู้ของตนเอง

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
1. นักศึกษาจบใหม่ ที่ต้องการเป็น UX Designer
2. คนที่ต้องการเปลี่ยนสายงานเป็น UX Designer
3. UX/UI Designer ที่อยากพัฒนาพื้นฐานให้ดีขึ้น เน้นทำความเข้าใจ UX ให้มากขึ้น
4. หน่วยงาน หรือองค์กรธุรกิจที่อยากพัฒนาทักษะด้าน UX/UI ในองค์กร

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานก็สามารถเริ่มต้นเรียนรู้สายงานนี้ได้

อ่านทั้งหมด

ผู้เรียนจะสามารถได้รับประกาศนียบัตร เมื่อผ่านเกณฑ์ด้านล่าง และสามารถตรวจสอบสถานะของประกาศนียบัตรได้จากเมนู ประกาศนียบัตรของฉัน ในเมนูคอร์สเรียนของฉัน

เกณฑ์การได้รับประกาศนียบัตร

- เรียนครบ: 100% ของคอร์ส
- ทำแบบทดสอบหลังเรียน ได้คะแนนตั้งแต่ 16 คะแนน ขึ้นไป

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
กฤตย์ ใจน้อย (ชิพ)

4.9 คะแนนเฉลี่ย

10 รีวิว

1 คอร์ส

 • Senior UX Designer
 • Managing Director of UPSKILL UX สถาบันพัฒนาทักษะด้าน User Experience (UX) และ User Interface (UI) ชั้นนำของประเทศไทย
UPSKILL UX

4.9 คะแนนเฉลี่ย

10 รีวิว

1 คอร์ส

 • เปิดสอนในหลักสูตรการออกแบบ User Experience (UX), User Interface (UI) และ User Research
 • มีประสบการณ์การเรียนการสอนในรูปแบบของ Visual Online และ Offline
 • มีประสบการณ์สอนผู้เรียนมากกว่า 100 ท่าน (ทั้งนักศึกษา บุคคลที่สนใจด้าน UX/UI คนที่ต้องการย้ายสาย/เปลี่ยนสายงานเป็น UX หรือ UI Designer บุคลากรในสายงานไอที-เทคโนโลยี และธุรกิจ SME/Start-up)
 • ได้รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษในการบรรยายของมหาวิทยาลัย หน่วยงานภาครัฐ และบริษัทเอกชน
 • เป็นแหล่งรวบรวมสาระความรู้เกี่ยวกับ UX และ UI ที่มีทั้งบทความ (UX/UI Article) พอดแคสต์ (Podcast) และรายการไลฟ์สตรีม (Push Your Skill Up & UX FREEVER)
คะแนนเฉลี่ย
4.9
รายละเอียด
5 ดาว
9
4 ดาว
1
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by สุทธิเกียรติ พรมโสภา
Default
by ธนาวุฒิ เอมเปีย
ได้ความรู้ มีประโยชน์ สอนดี เข้าใจง่าย
Default
by กชพร แสงศุภกร
ทำให้เข้าใจ UX มากขึ้นในระยะเวลาสั้นๆ อธิบายเข้าใจง่าย ไม่งง ตัวอย่างเห็นภาพชัดเจน มีให้ฝึกทำ Workshop
Avatar
by Upson Inthiseang
308117537 813259506684103 4817849346162321332 n
by Pitchanant Muntong
ส่วนตัวจับต้นชนปลายไม่ได้เลย แต่คอร์สนี้ช่วยจับทางได้ดีมากๆครับ อยากเห็นภาพในส่วนของ UX work for Deliver มากขึ้นกว่านี้ครับ เป็นโครงร่างทั่วๆไปก็จะดีกับคนที่ไม่รู้ว่าหน้าตางานที่ต้องทำส่งนั้นเป็นอย่างไรครับ รวมๆแล้วถือว่าดีมากเลยครับสำหรับคอร์สนี้
232824738 536215194461261 8262208259574333899 n
by UPSKILL UX
Default
by THNIC Foundation
Default
by ซูรีญาณี ดือรอปา
Default
by Sasiwimon Khadram
เป็นคอร์สที่แนะนำทิศทางสายงานด้าน UX โดยตรงดีค่ะ เน้นในเรื่องทฤษฎีพื้นฐานที่จำเป็นต้องรู้ แต่อยากให้ลง detail บางเรื่องอีก เช่น อยากให้มี work shop การฝึกตั้งคำถามหรือสัมภาษณ์ User ช่วง emphatize ค่ะ แล้วก็อยากเห็นตัวอย่างวิธีการใช้ usability testing เช่น ตัวอย่างแบบสอบถาม a/b testing หรือตัวอย่างอื่นๆ โดยรวมถือว่าดีค่ะ ถ้าเห็นภาพชัดๆมากกว่านี้ก็จะดีไปอีกขั้นค่ะ ชื่นชมผู้ส่วนค่ะอธิบายเข้าใจง่าย น้ำเสียงเป็นมิตร เพลินดีค่ะ
Avatar
by PR SR

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที