Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,990 บาท 2,450 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 29 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 3 ชั่วโมง 29 นาที

มีประกาศนียบัตร

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

แบบทดสอบทั้งหมด 1 แบบทดสอบ

คอร์สออนไลน์ใหม่ ที่จะทำให้คุณเข้าใจการเริ่มต้นออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ ด้วยเนื้อหาที่เน้นพื้นฐานจำเป็น เข้าใจความรู้และกระบวนการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ พร้อมคำแนะนำตำแหน่งต่างๆ ในสายงาน UX & UI

แนวทางในการเริ่มต้นออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้และพัฒนาทักษะความรู้ของตนเอง

ให้ความรู้โดย UPSKILLL UX ผู้ให้ความรู้ในด้านการออกแบบ User Experience, User Interface และ User Research ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ มากมาย

1,990 บาท 2,450 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 29 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 3 ชั่วโมง 29 นาที

มีประกาศนียบัตร

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

แบบทดสอบทั้งหมด 1 แบบทดสอบ

คอร์สออนไลน์ใหม่ ที่จะทำให้คุณเข้าใจการเริ่มต้นออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ ด้วยเนื้อหาที่เน้นพื้นฐานจำเป็น เข้าใจความรู้และกระบวนการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ พร้อมคำแนะนำตำแหน่งต่างๆ ในสายงาน UX & UI

แนวทางในการเริ่มต้นออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้และพัฒนาทักษะความรู้ของตนเอง

ให้ความรู้โดย UPSKILLL UX ผู้ให้ความรู้ในด้านการออกแบบ User Experience, User Interface และ User Research ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ มากมาย

ผู้สอน

 • Senior UX Designer
 • Managing Director of UPSKILL UX สถาบันพัฒนาทักษะด้าน User Experience (UX) และ User Interface (UI) ชั้นนำของประเทศไทย
 • เปิดสอนในหลักสูตรการออกแบบ User Experience (UX), User Interface (UI) และ User Research
 • มีประสบการณ์การเรียนการสอนในรูปแบบของ Visual Online และ Offline
 • มีประสบการณ์สอนผู้เรียนมากกว่า 100 ท่าน (ทั้งนักศึกษา บุคคลที่สนใจด้าน UX/UI คนที่ต้องการย้ายสาย/เปลี่ยนสายงานเป็น UX หรือ UI Designer บุคลากรในสายงานไอที-เทคโนโลยี และธุรกิจ SME/Start-up)
 • ได้รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษในการบรรยายของมหาวิทยาลัย หน่วยงานภาครัฐ และบริษัทเอกชน
 • เป็นแหล่งรวบรวมสาระความรู้เกี่ยวกับ UX และ UI ที่มีทั้งบทความ (UX/UI Article) พอดแคสต์ (Podcast) และรายการไลฟ์สตรีม (Push Your Skill Up & UX FREEVER)

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
คอร์สออนไลน์ใหม่ จาก UPSKILL UX ที่จะทำให้คุณเข้าใจการเริ่มต้นออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ ด้วยเนื้อหาที่เน้นพื้นฐานจำเป็น เข้าใจความรู้และกระบวนการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้เพื่อที่จะสร้างของที่มีประโยชน์และใช้งานได้จริง แนะนำตำแหน่งต่าง ๆ ในสายงาน UX & UI ตลอดจนแนะนำวิธีส่งมอบงานให้กับทีมอื่น ๆ

เนื้อหาในคอร์สเรียน
1. ความหมายของการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ (What’s UX?)
2. ทำไมประสบการณ์ผู้ใช้ถึงสำคัญ (Why UX is important?)
3. ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสบการณ์ผู้ใช้ (Factor of UX)
4. การออกแบบโดยเน้นผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง (Human-Centered Design)
5. กระบวนการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ (UX Design Process)
6. ภาพใหญ่ของการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ควรรู้ (Big View of UX)
7. ภาพเล็กของการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ควรรู้ (Small View of UX)
8. วิธีสร้างของที่มีประโยชน์ และใช้งานได้จริง (Useful & Usable)
9. ความรู้ที่จำเป็นของนักออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ (Knowledge of UX Designer)
10. ตำแหน่งในสายงานนักออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ (Role of UX Designer)
11. การส่งมอบงานของนักออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ (UX work for Deliver)

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
1. มีความรู้พื้นฐานการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้
2. เข้าใจกระบวนการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้เบื้องต้นได้
3. เข้าใจความสำคัญของการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้
4. ได้แนวทางในการเริ่มต้นออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้และพัฒนาทักษะความรู้ของตนเอง

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
1. นักศึกษาจบใหม่ ที่ต้องการเป็น UX Designer
2. คนที่ต้องการเปลี่ยนสายงานเป็น UX Designer
3. UX/UI Designer ที่อยากพัฒนาพื้นฐานให้ดีขึ้น เน้นทำความเข้าใจ UX ให้มากขึ้น
4. หน่วยงาน หรือองค์กรธุรกิจที่อยากพัฒนาทักษะด้าน UX/UI ในองค์กร

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานก็สามารถเริ่มต้นเรียนรู้สายงานนี้ได้

อ่านทั้งหมด

ผู้เรียนจะสามารถได้รับประกาศนียบัตร เมื่อผ่านเกณฑ์ด้านล่าง และสามารถตรวจสอบสถานะของประกาศนียบัตรได้จากเมนู ประกาศนียบัตรของฉัน ในเมนูคอร์สเรียนของฉัน

เกณฑ์การได้รับประกาศนียบัตร

- เรียนครบ: 100% ของคอร์ส
- ทำแบบทดสอบหลังเรียน ได้คะเเนนตั้งเเต่ 16 คะเเนน ขึ้นไป

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
 • Senior UX Designer
 • Managing Director of UPSKILL UX สถาบันพัฒนาทักษะด้าน User Experience (UX) และ User Interface (UI) ชั้นนำของประเทศไทย
 • เปิดสอนในหลักสูตรการออกแบบ User Experience (UX), User Interface (UI) และ User Research
 • มีประสบการณ์การเรียนการสอนในรูปแบบของ Visual Online และ Offline
 • มีประสบการณ์สอนผู้เรียนมากกว่า 100 ท่าน (ทั้งนักศึกษา บุคคลที่สนใจด้าน UX/UI คนที่ต้องการย้ายสาย/เปลี่ยนสายงานเป็น UX หรือ UI Designer บุคลากรในสายงานไอที-เทคโนโลยี และธุรกิจ SME/Start-up)
 • ได้รับเชิญเป็นวิทยากรพิเศษในการบรรยายของมหาวิทยาลัย หน่วยงานภาครัฐ และบริษัทเอกชน
 • เป็นแหล่งรวบรวมสาระความรู้เกี่ยวกับ UX และ UI ที่มีทั้งบทความ (UX/UI Article) พอดแคสต์ (Podcast) และรายการไลฟ์สตรีม (Push Your Skill Up & UX FREEVER)
คะแนนเฉลี่ย
5.0
รายละเอียด
5 ดาว
1
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Avatar
by PR SR

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที