Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,990 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 13 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 28 นาที

มีประกาศนียบัตร

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

เรียนรู้หลักการคิดและการปรับปรุงกระบวนการในทุกภาคส่วนขององค์กรให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เรียนรู้การวิเคราะห์กระบวนการทำงานปัจจุบัน ดัวยแผนภูมิกระบวนการไหล (Flow Process Chart) และการคำนวณต้นทุนในแต่ละกิจกรรมให้เป็นไปอย่างคุ้มค่า

1,990 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 13 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 28 นาที

มีประกาศนียบัตร

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

เรียนรู้หลักการคิดและการปรับปรุงกระบวนการในทุกภาคส่วนขององค์กรให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เรียนรู้การวิเคราะห์กระบวนการทำงานปัจจุบัน ดัวยแผนภูมิกระบวนการไหล (Flow Process Chart) และการคำนวณต้นทุนในแต่ละกิจกรรมให้เป็นไปอย่างคุ้มค่า

ผู้สอน

สุรศักดิ์ พรบรรเจิดกุล

4.7 คะแนนเฉลี่ย

41 รีวิว

24 คอร์ส

 • ที่ปรึกษาและวิทยากร บริษัททำน้อยได้มาก จำกัด
 • อาจารย์พิเศษ บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม (GMI) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน
 • ประสบการณ์ทำงานมากกว่า 15 ปี ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน การผลิต คลังสินค้า ขนส่ง ฯลฯ
 • ประสบการณ์ให้คำปรึกษามากกว่า 200 บริษัท ด้านการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า ขนส่ง การวินิจฉัยสถานประกอบการ การปรับปรุงกระบวนการลดต้นทุนเพิ่มกำไร และระบบการผลิตแบบลีน ไคเซ็น
 • และยังมีผลงานเขียนหนังสือมากมายด้านการบริหารคลังสินค้าและระบบโลจิสติกส์

ผู้เรียนจะสามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นได้ ไม่ว่าจะทำงานในส่วนใดขององค์กร

รายละเอียดคอร์สออนไลน์
สำหรับหลักสูตร Thinking & Process Improvement หรือการคิดและการปรับปรุงกระบวนการ เป็นหลักสูตรที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างมากเพราะกระบวนการปรับปรุงกระบวนการนั้นเหมาะสมกับบุคลากรในทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรฝ่ายปฏิบัติการหรือฝ่ายการผลิต ก็สามารถนำองค์ความรู้นี้ไปปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นได้

เนื้อหาที่จะได้เรียนรู้ภายในคอร์ส
บทที่ 1 แนวคิดการปรับปรุงกระบวนการ
บทที่ 2 การปรับปรุงกระบวนอย่างต่อเนื่องด้วยวงล้อ PDCA
บทที่ 3 ความสูญเปล่า 8 Wastes ในกระบวนการ
บทที่ 4 ประเภทของงาน VA / NVA / NNVA
บทที่ 5 การวิเคราะห์กระบวนการทำงานปัจจุบัน ดัวยแผนภูมิกระบวนการไหล (Flow Process Chart)
บทที่ 6 การคำนวณต้นทุนในแต่ละกิจกรรม
บทที่ 7 การปรับปรุงกระบวนการให้มีประสิทธิภาพ

ผู้เรียนจำเป็นต้องมีความรู้ใดมาก่อนหรือไม่
สำหรับคอร์สนี้ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานใด ๆ ก็สามารถเริ่มต้นเรียนรู้และทำความเข้าใจไปพร้อมกันได้

อ่านทั้งหมด

ผู้เรียนจะสามารถได้รับประกาศนียบัตร เมื่อผ่านเกณฑ์ด้านล่าง และสามารถตรวจสอบสถานะของประกาศนียบัตรได้จากเมนู ประกาศนียบัตรของฉัน ในเมนูคอร์สเรียนของฉัน

เกณฑ์การได้รับประกาศนียบัตร

- เรียนครบ: 100% ของคอร์ส
- ทำแบบทดสอบหลังเรียน ได้คะแนนตั้งแต่ 8 คะแนน ขึ้นไป

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
สุรศักดิ์ พรบรรเจิดกุล

4.7 คะแนนเฉลี่ย

41 รีวิว

24 คอร์ส

 • ที่ปรึกษาและวิทยากร บริษัททำน้อยได้มาก จำกัด
 • อาจารย์พิเศษ บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม (GMI) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน
 • ประสบการณ์ทำงานมากกว่า 15 ปี ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน การผลิต คลังสินค้า ขนส่ง ฯลฯ
 • ประสบการณ์ให้คำปรึกษามากกว่า 200 บริษัท ด้านการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า ขนส่ง การวินิจฉัยสถานประกอบการ การปรับปรุงกระบวนการลดต้นทุนเพิ่มกำไร และระบบการผลิตแบบลีน ไคเซ็น
 • และยังมีผลงานเขียนหนังสือมากมายด้านการบริหารคลังสินค้าและระบบโลจิสติกส์
คะแนนเฉลี่ย
N/A
รายละเอียด
5 ดาว
0
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
ยังไม่มีรีวิวในบทเรียนนี้

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที