Discount shortcut onipadv2 f7e4cbe7e9839df85265b2d6c33c75e54deab413c253594680b10f76af38e359
Email promo 300 button
2,490 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 57 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 15 ชั่วโมง 10 นาที

เอกสารประกอบ

ใช้เป็นพื้นฐานสำหรับการเขียนในการเรียน การทำงาน และการสอบวัดระดับทางภาษา

มีการสรุปเนื้อหาสำคัญ ครอบคลุม และเข้าใจง่าย

มีแบบฝึกหัดเขียนกว่า 230 ข้อ และมีแนวข้อสอบกว่า 110 ข้อ

เอกสารประกอบการเรียน

สอนโดย ครูคาวา ติวเตอร์สอนภาษาอังกฤษที่มีประสบการณ์สอนมากกว่า 6 ปี และผู้แต่งร่วมหนังสือ “30 วัน FIT พิชิต O-NET ม.6” ของสำนักพิมพ์แม๊ค

2,490 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 57 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 15 ชั่วโมง 10 นาที

เอกสารประกอบ

ใช้เป็นพื้นฐานสำหรับการเขียนในการเรียน การทำงาน และการสอบวัดระดับทางภาษา

มีการสรุปเนื้อหาสำคัญ ครอบคลุม และเข้าใจง่าย

มีแบบฝึกหัดเขียนกว่า 230 ข้อ และมีแนวข้อสอบกว่า 110 ข้อ

เอกสารประกอบการเรียน

สอนโดย ครูคาวา ติวเตอร์สอนภาษาอังกฤษที่มีประสบการณ์สอนมากกว่า 6 ปี และผู้แต่งร่วมหนังสือ “30 วัน FIT พิชิต O-NET ม.6” ของสำนักพิมพ์แม๊ค

ผู้สอน

ณัฐพงศ์ รุจอมรชัย (ครูคาวา)

5.0 คะแนนเฉลี่ย

6 รีวิว

1 คอร์ส

 • ปริญญาโท สาขาภาษาศาสตร์ประยุกต์ด้านการสอนภาษาอังกฤษ หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (กำลังศึกษา)
 • ปริญญาตรี วารสารศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
 • ติวเตอร์สอนภาษาอังกฤษ ทั้งในสถาบันกวดวิชาและตามโรงเรียนต่างๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด มากว่า 6 ปี 
 • ผู้แต่งร่วมหนังสือ “30 วัน FIT พิชิต O-NET ม.6” ของสำนักพิมพ์แม๊ค 
 • คะแนน TOEIC 980/990 คะแนน, CU-TEP 103/120 คะแนน และ TU-GET 860/1000 คะแนน

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
เรียนรู้โครงสร้างประโยคภาษาอังกฤษที่สำคัญอย่างละเอียด เพื่อใช้ในการเขียนอย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาความเข้าใจในการอ่านประโยคที่มีความซับซ้อน นอกจากนั้นยังมีการฝึกฝนทำข้อสอบแบบเลือกตอบ (Multiple-Choice Items) และข้อสอบจับจุดผิดทางไวยากรณ์ (Error Identification Items) สำหรับผู้ที่เตรียมสอบวัดระดับภาษาอังกฤษต่าง ๆ

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- เขียนภาษาอังกฤษโดยใช้โครงสร้างประโยคที่ถูกต้อง และเป็นธรรมชาติมากขึ้น
- อ่านบทความภาษาอังกฤษเข้าใจมากยิ่งขึ้น โดยใช้ความรู้ด้านโครงสร้างประโยค 
- ทำข้อสอบส่วนที่วัดความรู้หลักไวยากรณ์หรือทักษะการเขียนได้ดีขึ้น

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
- นักเรียน นักศึกษา หรือผู้ที่ทำงานแล้ว ที่ต้องการฝึกฝนการเขียนประโยคเพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
- นักเรียน หรือนักศึกษาที่เรียนวิชาเกี่ยวกับโครงสร้างประโยคหรือการเขียนภาษาอังกฤษ
- ผู้ที่เตรียมสอบข้อสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาต่างๆ (เช่น GAT, CU-TEP, TU-GET, TOEIC, IELTS, TOEFL) ที่มีการทดสอบความรู้ทางไวยากรณ์หรือทักษะการเขียน

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
- อ่านเขียนภาษาอังกฤษออก และมีความเข้าใจพื้นฐานในแกรมม่ามาบ้าง

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
ณัฐพงศ์ รุจอมรชัย (ครูคาวา)

5.0 คะแนนเฉลี่ย

6 รีวิว

1 คอร์ส

 • ปริญญาโท สาขาภาษาศาสตร์ประยุกต์ด้านการสอนภาษาอังกฤษ หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (กำลังศึกษา)
 • ปริญญาตรี วารสารศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง 
 • ติวเตอร์สอนภาษาอังกฤษ ทั้งในสถาบันกวดวิชาและตามโรงเรียนต่างๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด มากว่า 6 ปี 
 • ผู้แต่งร่วมหนังสือ “30 วัน FIT พิชิต O-NET ม.6” ของสำนักพิมพ์แม๊ค 
 • คะแนน TOEIC 980/990 คะแนน, CU-TEP 103/120 คะแนน และ TU-GET 860/1000 คะแนน
คะแนนเฉลี่ย
5.0
รายละเอียด
5 ดาว
6
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by Pimgarn Lorwanich
22111 %281%29
by ณัฐพงศ์ รุจอมรชัย (ครูคาวา)
Unnamed
by bbponair bbponair
ดีเว่อร์
Default
by พิมพร เตชะมงคลศิลป์
สอนดีมาก
Default
by พัสกร โอเอี่ยมสุวรรณ
Default
by วรวิทย์ จงใจดี