Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,990 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 13 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 46 นาที

เรียนรู้ทักษะการเป็นหัวหน้างานที่จำเป็นเพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวไปข้างหน้า

สร้างภาวะผู้นำ สร้างแรงจูงใจให้กับทีมและทำให้ลูกน้องรัก

สอนโดย อ.มงคล กรัตะนุตถะ วิทยากร นักเขียน และผู้ก่อตั้งแฟนเพจ "Dr.fish"

1,990 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 13 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 46 นาที

เรียนรู้ทักษะการเป็นหัวหน้างานที่จำเป็นเพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวไปข้างหน้า

สร้างภาวะผู้นำ สร้างแรงจูงใจให้กับทีมและทำให้ลูกน้องรัก

สอนโดย อ.มงคล กรัตะนุตถะ วิทยากร นักเขียน และผู้ก่อตั้งแฟนเพจ "Dr.fish"

ผู้สอน

มงคล กรัตะนุตถะ

4.8 คะแนนเฉลี่ย

32 รีวิว

8 คอร์ส

 • วิทยากร นักเขียน ที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาทัศนคติเชิงบวกและการพัฒนาทักษะหัวหน้างาน
 • ผู้ก่อตั้งและผู้บริหาร บริษัท ด็อกเตอร์ฟิช จำกัด
 • นักเขียนที่มีผลงานหนังสือรวม 15 เล่ม
 • ผู้ก่อตั้งแฟนเพจ "Dr.fish"
 • เจ้าของ Youtube Channel "Dr.fish Stories"
 • เจ้าของ Podcast "Dr.fish Stories"

เรียนรู้เกี่ยวกับทักษะการเป็นหัวหน้างานมืออาชีพที่เข้าใจบทบาทหน้าที่ รู้วิธีการปกครอง บังคับบัญชา มอบหมายและติดตามงาน สร้างทีม และกระตุ้นผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อให้งานก้าวไปสู่เป้าหมายได้

การเป็นหัวหน้างาน (Supervisor) คือ ตำแหน่งงานสำคัญที่จะขับเคลื่อนองค์กรให้ก้าวไปข้างหน้า เพราะหัวหน้างานเป็นผู้ขับเคลื่อนนโยบายจากแผนหลักขององค์กร (Master Plan) สู่แผนปฏิบัติงาน (Action Plan) กล่าวได้ว่าเป็นผู้ประสานระหว่างผู้บริหารและพนักงานนั่นเอง

หลักสูตร "เตรียมความพร้อมสู่การเป็นหัวหน้างานมืออาชีพ" จะช่วยส่งเสริมความรู้และทักษะของการเป็นหัวหน้างานมืออาชีพที่เข้าใจบทบาทหน้าที่ รู้วิธีการปกครอง บังคับบัญชา มอบหมาย ติดตามงาน สร้างทีม และกระตุ้นผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อให้งานก้าวไปสู่เป้าหมายตามนโยบายขององค์กรต่อไป

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- หัวหน้างานรู้และเข้าใจบทบาทของการเป็นหัวหน้างานที่เจ้านายรักลูกน้องยอมรับ
- หัวหน้างานสามารถแสดงบทบาทภาวะผู้นำในการปกครอง ดูแลสร้างแรงจูงใจต่อผู้ใต้บังคับบัญชาให้สามารถทำงานตามเป้าหมายในแต่ละวัน
- หัวหน้างานมีความกล้า มีความมั่นใจในการมอบหมายงาน การติดตามงาน สอนงาน
- หัวหน้างานมีความรู้และเข้าใจในหลักการสร้างทีมงานเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ
พนักงานระดับหัวหน้างานหรือผู้ที่จะได้รับการเลื่อนตำแหน่ง (Promote)

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
มงคล กรัตะนุตถะ

4.8 คะแนนเฉลี่ย

32 รีวิว

8 คอร์ส

 • วิทยากร นักเขียน ที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาทัศนคติเชิงบวกและการพัฒนาทักษะหัวหน้างาน
 • ผู้ก่อตั้งและผู้บริหาร บริษัท ด็อกเตอร์ฟิช จำกัด
 • นักเขียนที่มีผลงานหนังสือรวม 15 เล่ม
 • ผู้ก่อตั้งแฟนเพจ "Dr.fish"
 • เจ้าของ Youtube Channel "Dr.fish Stories"
 • เจ้าของ Podcast "Dr.fish Stories"
คะแนนเฉลี่ย
4.3
รายละเอียด
5 ดาว
2
4 ดาว
0
3 ดาว
1
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by Showa denko
Default
by วีรชัย เปรมศรี
Default
by รัตนา รักษาเคน

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที