Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
2,490 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 9 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 3 ชั่วโมง 59 นาที

แบบทดสอบทั้งหมด 1 แบบทดสอบ

ออกแบบเนื้อหาให้เข้าใจง่าย

สามารถนำไปใช้งานได้จริง

สอนโดย คุณสนธยา เผ่าดี อุปนายกสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย ( PMAT)

2,490 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 9 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 3 ชั่วโมง 59 นาที

แบบทดสอบทั้งหมด 1 แบบทดสอบ

ออกแบบเนื้อหาให้เข้าใจง่าย

สามารถนำไปใช้งานได้จริง

สอนโดย คุณสนธยา เผ่าดี อุปนายกสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย ( PMAT)

ผู้สอน

 • อุปนายกสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT)
 • ผู้บริหารระดับสูงจากภาคธุรกิจอุตสาหกรรมมากกว่า 22 ปี
 • ประธานที่ปรึกษาชมรมบริหารบุคคลธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน (MAC)
 • Guest Speaker ในการประชุมนักทรัพยากรมนุษย์ระดับประเทศ
 • สมาคมวิชาชีพสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลทุกระดับ และนักวิชาการ ตลอดจนคณาจารย์ต่างๆ
 • สถาบันที่เป็นกลาง มุ่งเน้นพัฒนาความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง
 • ศูนย์กลางการให้คำปรึกษาด้านการบริหารงานบุคคล

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
ในปัจจุบันการทำงานของธุรกิจทุกภาคส่วน ล้วนต้องพึ่งพาอาศัยแรงงานเป็นส่วนสำคัญ และมีแนวโน้มที่จะต้องพึ่งพามากยิ่งขึ้น  

การสร้างความเข้าใจ ความสัมพันธ์เป็นเรื่องสำคัญมากในปัจจุบัน แต่อย่างไรก็ตามในเรื่องของแรงงานสัมพันธ์ยังไม่เป็นที่แพร่หลายมากนัก ดังนั้นสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) ได้ผลิตหลักสูตรนี้ขึ้นมาสำหรับผู้ที่สนใจที่ต้องการมาเรียนรู้หลักสูตรการบริหารแรงงานสัมพันธ์ โดยเนื้อหาที่จะได้เรียนในคอร์สนี้มีทั้งหมด 6 UOC ด้วยกัน

1. กำหนดนโยบายกลยุทธ์ และแผนงานของพนักงานสัมพันธ์
2. สร้าง เสริม และรักษาความสัมพันธ์ที่ดี
3. การบริหารระเบียบข้อบังคับ และมาตรการทางวินัย
4. การบริหารกลไกและกระบวนการพนักงานสัมพันธ์
5. จัดการสื่อสารระหว่างองค์กรและพนักงาน
6. สร้างเสริมวัฒนธรรม และความรู้สึกผูกพันต่อองค์กร 

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- ผู้เรียนสามารถวางแผน และกำหนดนโยบายกลยุทธ์ให้ถูกต้องตามหลักแรงงานสัมพันธ์ รวมถึงการบริหารระเบียบ ข้อบังคับ วินัย กลไลและกระบวนการพนักงานสัมพันธ์ที่ดี และยังสร้างเสริมวัฒนธรรม และความรู้สึกผูกพันต่อองค์กรและพนักงาน

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
- ผู้ที่สนใจที่ต้องการมาเรียนรู้การบริหารแรงงานสัมพันธ์ทุกคน

คอร์สนี้สอนโดย คุณสนธยา เผ่าดี 
- ผู้บริหารระดับสูงจากภาคธุรกิจอุตสาหกรรมมากกว่า 22 ปี
- อุปนายกสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT)
- ประธานที่ปรึกษาชมรมบริหารบุคคลธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน (MAC)
- Guest Speaker ในการประชุมนักทรัพยากรมนุษย์ระดับประเทศ

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
 • อุปนายกสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT)
 • ผู้บริหารระดับสูงจากภาคธุรกิจอุตสาหกรรมมากกว่า 22 ปี
 • ประธานที่ปรึกษาชมรมบริหารบุคคลธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน (MAC)
 • Guest Speaker ในการประชุมนักทรัพยากรมนุษย์ระดับประเทศ
 • สมาคมวิชาชีพสำหรับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลทุกระดับ และนักวิชาการ ตลอดจนคณาจารย์ต่างๆ
 • สถาบันที่เป็นกลาง มุ่งเน้นพัฒนาความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง
 • ศูนย์กลางการให้คำปรึกษาด้านการบริหารงานบุคคล
คะแนนเฉลี่ย
5.0
รายละเอียด
5 ดาว
1
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
?1597741953
by Krittawan Pueondee

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที