Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,690 บาท 1,990 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 14 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 5 ชั่วโมง 10 นาที

มีประกาศนียบัตร

แบบทดสอบทั้งหมด 10 แบบทดสอบ

สามารถพัฒนาระบบบริหารผลงาน และสมรรถนะทรัพยากรบุคคลให้เหมาะสมกับธุรกิจได้

สามารถนำความรู้ไปสอบวัดระดับคุณวุฒิวิชาชีพในสาขาการบริหารผลงานได้

สอนโดยผู้เชี่ยวชาญ และผู้มีประสบการณ์ จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

1,690 บาท 1,990 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 14 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 5 ชั่วโมง 10 นาที

มีประกาศนียบัตร

แบบทดสอบทั้งหมด 10 แบบทดสอบ

สามารถพัฒนาระบบบริหารผลงาน และสมรรถนะทรัพยากรบุคคลให้เหมาะสมกับธุรกิจได้

สามารถนำความรู้ไปสอบวัดระดับคุณวุฒิวิชาชีพในสาขาการบริหารผลงานได้

สอนโดยผู้เชี่ยวชาญ และผู้มีประสบการณ์ จากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ผู้สอน

ผศ.กีรติกร บุญส่ง

4.8 คะแนนเฉลี่ย

5 รีวิว

1 คอร์ส

 • ผู้อำนวยการศูนย์ให้คำปรึกษาและทรัพยากรมนุษย์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
 • B.A. Tourism and Hotel Studies (1st Class Honors)
 • M.S. Administration Technology (Applied Management)
 • ประสบการณ์สอนในรายวิชาการบริหารผลงาน มากกว่า 10 ปี
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การบริหารผลงาน และระบบสมรรถนะ
ผศ. ดร.เลิศชัย สุธรรมานนท์

4.8 คะแนนเฉลี่ย

5 รีวิว

1 คอร์ส

 • รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
 • อดีตผู้จัดการแผนกและฝ่ายทรัพยากรบุคคลในหลายองค์กร
ดร.ผาณิต ถิรวงศ์ชัยพันธุ์

4.8 คะแนนเฉลี่ย

5 รีวิว

1 คอร์ส

 • ที่ปรึกษา PIM HR Excellence Center ศูนย์ให้คำปรึกษาและทรัพยากรมนุษย์
 • โค้ชและวิทยากรอิสระ, นักวิเคราะห์ศักยภาพลายผิว P-PAC, ผู้สอบมาตรฐานวิชาชีพ HR, HR Certified Center, ผู้ประเมินมาตรฐาน ISO 17024
 • International Rescue Committee
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

4.8 คะแนนเฉลี่ย

5 รีวิว

1 คอร์ส

 • สถาบันวิชาการผู้ให้ความรู้ด้านธุรกิจ รวมถึงสร้างและพัฒนาบุคลากรตามความต้องการของธุรกิจ
 • มีการพัฒนาการศึกษาเพื่อสร้างเยาวชนสู่ภาคธุรกิจ และสร้างผู้เรียนสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจ

คอร์สนี้พัฒนาขึ้นมาจากปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องการจัดการผลงาน การจัดการสมรรถนะทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งเป็นปัญหาที่ทุกองค์กรต้องเจอ และไม่แน่ใจว่าใช้เครื่องมือใดในการจัดการ หรือเครื่องมือที่ใช้อยู่นั้นหมาะสมมากพอที่จะทำให้หน่วยงาน หรือองค์กรสามารถสร้างผลงานที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศได้

โดยในคอร์สนี้จะสอนแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารผลงาน ไปจนถึงการพัฒนาระบบบริหารผลงาน และสมรรถนะทรัพยากรบุคคล ซึ่งสอนโดยผู้เชี่ยวชาญ และผู้มีประสบการณ์ทั้ง 3 ท่าน ที่จะมาถ่ายทอดความรู้ แนวคิด ประสบการณ์ และวิธีการบริหารเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้จากคอร์สนี้
1. แนวความคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารผลงาน ขีดความสามารถหรือสมรรถนะของบุคคลที่มีพัฒนาการมาโดยลำดับจนปัจจุบัน (ยุค 1.0 จนถึง 4.0)
2. การวางระบบและสร้างเครื่องมือใช้ในการบริหารผลงานที่เชื่อมโยงแผนธุรกิจเข้ากับทีมงานและบุคคล
3. การวางระบบและสร้างเครื่องมือกำหนดสมรรถนะทรัพยากรบุคคล เพื่อนำมาใช้ในการบริหารผลงาน
4. บทบาท ทักษะ ความสามารถของผู้บริหารและนักบริหารทรัพยากรบุคคล ที่จำเป็นในการบริหารระบบบริหารผลงานและสมรรถนะทรัพยากรบุคคล ให้เกิดประสิทธิภาพ
5. พัฒนาระบบบริหารผลงานและสมรรถนะทรัพยากรบุคคล 4.0 ให้เข้มแข็งและตอบโจทย์ธุรกิจ

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ
- ผู้ที่สนใจจะสอบวัดระดับคุณวุฒิวิชาชีพในสาขาการบริหารผลงาน
- นักศึกษามหาวิทยาลัย
- นักบริหารบุคคล
- ผู้บริหารองค์กร
- บุคคลทั่วไปที่สนใจ

ผู้เรียนจำเป็นต้องมีความรู้เรื่องใดมาก่อน
- ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารผลงาน และทรัพยากรมนุษย์

อ่านทั้งหมด

ผู้เรียนจะสามารถได้รับประกาศนียบัตร เมื่อผ่านเกณฑ์ด้านล่าง และสามารถตรวจสอบสถานะของประกาศนียบัตรได้จากเมนู ประกาศนียบัตรของฉัน ในเมนูคอร์สเรียนของฉัน

เกณฑ์การได้รับประกาศนียบัตร

- เรียนครบ: 100% ของคอร์ส
- ทำQuiz 1 ได้คะเเนนตั้งเเต่ 3 คะเเนน ขึ้นไป
- ทำQuiz 2 ได้คะเเนนตั้งเเต่ 3 คะเเนน ขึ้นไป
- ทำQuiz 3 ได้คะเเนนตั้งเเต่ 3 คะเเนน ขึ้นไป
- ทำQuiz 4 ได้คะเเนนตั้งเเต่ 3 คะเเนน ขึ้นไป
- ทำQuiz 5 ได้คะเเนนตั้งเเต่ 3 คะเเนน ขึ้นไป
- ทำQuiz 6 ได้คะเเนนตั้งเเต่ 3 คะเเนน ขึ้นไป
- ทำQuiz 7 ได้คะเเนนตั้งเเต่ 3 คะเเนน ขึ้นไป
- ทำQuiz 8 ได้คะเเนนตั้งเเต่ 3 คะเเนน ขึ้นไป
- ทำQuiz 9 ได้คะเเนนตั้งเเต่ 3 คะเเนน ขึ้นไป
- ทำQuiz 10 ได้คะเเนนตั้งเเต่ 3 คะเเนน ขึ้นไป

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
ผศ.กีรติกร บุญส่ง

4.8 คะแนนเฉลี่ย

5 รีวิว

1 คอร์ส

 • ผู้อำนวยการศูนย์ให้คำปรึกษาและทรัพยากรมนุษย์ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
 • B.A. Tourism and Hotel Studies (1st Class Honors)
 • M.S. Administration Technology (Applied Management)
 • ประสบการณ์สอนในรายวิชาการบริหารผลงาน มากกว่า 10 ปี
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การบริหารผลงาน และระบบสมรรถนะ
ผศ. ดร.เลิศชัย สุธรรมานนท์

4.8 คะแนนเฉลี่ย

5 รีวิว

1 คอร์ส

 • รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
 • อดีตผู้จัดการแผนกและฝ่ายทรัพยากรบุคคลในหลายองค์กร
ดร.ผาณิต ถิรวงศ์ชัยพันธุ์

4.8 คะแนนเฉลี่ย

5 รีวิว

1 คอร์ส

 • ที่ปรึกษา PIM HR Excellence Center ศูนย์ให้คำปรึกษาและทรัพยากรมนุษย์
 • โค้ชและวิทยากรอิสระ, นักวิเคราะห์ศักยภาพลายผิว P-PAC, ผู้สอบมาตรฐานวิชาชีพ HR, HR Certified Center, ผู้ประเมินมาตรฐาน ISO 17024
 • International Rescue Committee
สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

4.8 คะแนนเฉลี่ย

5 รีวิว

1 คอร์ส

 • สถาบันวิชาการผู้ให้ความรู้ด้านธุรกิจ รวมถึงสร้างและพัฒนาบุคลากรตามความต้องการของธุรกิจ
 • มีการพัฒนาการศึกษาเพื่อสร้างเยาวชนสู่ภาคธุรกิจ และสร้างผู้เรียนสู่การเป็นเจ้าของธุรกิจ
คะแนนเฉลี่ย
4.8
รายละเอียด
5 ดาว
4
4 ดาว
1
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by ลัดดาวัลย์ มาดี
Default
by Khomkrit Phensri
Default
by saravut muengunya
Default
by พัชราณี สุขสำราญ
ให้ความรู้ดีค่ะ
Default
by ปาจรีย์ เทียนดอนไพร

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที