Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
2,990 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 30 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 4 ชั่วโมง 10 นาที

มีประกาศนียบัตร

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

เรียนรู้และทำความเข้าใจในหลักการบริหารแบบไคเซ็น (KAIZEN)

พร้อมเรียนรู้แนวคิดการวิเคราะห์ ระดมความคิด และแผนการปรับปรุงพัฒนาบุคลากรและองค์กร

2,990 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 30 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 4 ชั่วโมง 10 นาที

มีประกาศนียบัตร

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

เรียนรู้และทำความเข้าใจในหลักการบริหารแบบไคเซ็น (KAIZEN)

พร้อมเรียนรู้แนวคิดการวิเคราะห์ ระดมความคิด และแผนการปรับปรุงพัฒนาบุคลากรและองค์กร

ผู้สอน

สุรศักดิ์ พรบรรเจิดกุล

4.7 คะแนนเฉลี่ย

40 รีวิว

24 คอร์ส

 • ที่ปรึกษาและวิทยากร บริษัททำน้อยได้มาก จำกัด
 • อาจารย์พิเศษ บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม (GMI) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน
 • ประสบการณ์ทำงานมากกว่า 15 ปี ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน การผลิต คลังสินค้า ขนส่ง ฯลฯ
 • ประสบการณ์ให้คำปรึกษามากกว่า 200 บริษัท ด้านการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า ขนส่ง การวินิจฉัยสถานประกอบการ การปรับปรุงกระบวนการลดต้นทุนเพิ่มกำไร และระบบการผลิตแบบลีน ไคเซ็น
 • และยังมีผลงานเขียนหนังสือมากมายด้านการบริหารคลังสินค้าและระบบโลจิสติกส์

รายละเอียดคอร์สออนไลน์
หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่เน้นพัฒนาบุคลากร เพื่อที่จะสามารถร่วมกันพัฒนาองค์กรได้ต่อไปในอนาคต ตามหลักการของ ไคเซ็น (KAIZEN) ที่จะช่วยเปลี่ยนแปลงบทบาท หน้าที่ และการทำงานของบุคลากรให้มีการพัฒนาขึ้น และทำงานร่วมกันเพื่อพัฒนาองค์กรได้อย่างต่อเนื่อง

เนื้อหาที่จะได้เรียนรู้ภายในคอร์ส
- ความหมาย ไคเซ็น (KAIZEN)
- ปัญหาคืออะไร
- ขั้นตอนการค้นหาปัญหา
- แนวคิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง PDCA
- บทบาทของผู้บริหารและพนักงาน
- ขั้นตอนการทำ KAIZEN
- เข้าใจความแตกต่างของมนุษย์
- การจัดตั้งทีมงาน
- การระดมสมอง Brain Storming
- อุปสรรคในกระบวนการทำงาน 3 MU
- ความสูญเปล่า 8 ประการ
- แนวทางการลดความสูญเปล่า 8 ประการ
- การจำแนกประเภทของงาน VA/NVA
- แผนภูมิการไหลของกระบวนการ (Flow Process Chart)
- หลักการ ECRS
- การเลือกหัวข้อทำ KAIZEN
- การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาด้วย Why-Why Analysis
- การวิเคราะห์สาเหตุด้วย ผังก้างปลา (Fishbone Diagram)
- การเขียนแผนปรับปรุง
- การเขียน A3 Report
- การรักษาและขยายกิจกรรมไคเซ็น

ผู้เรียนจำเป็นต้องมีความรู้ใดมาก่อนหรือไม่
สำหรับคอร์สนี้ ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานใด ๆ ก็สามารถเริ่มต้นเรียนรู้และทำความเข้าใจไปพร้อมกันได้

อ่านทั้งหมด

ผู้เรียนจะสามารถได้รับประกาศนียบัตร เมื่อผ่านเกณฑ์ด้านล่าง และสามารถตรวจสอบสถานะของประกาศนียบัตรได้จากเมนู ประกาศนียบัตรของฉัน ในเมนูคอร์สเรียนของฉัน

เกณฑ์การได้รับประกาศนียบัตร

- เรียนครบ: 100% ของคอร์ส
- ทำแบบทดสอบหลังเรียน ได้คะแนนตั้งแต่ 8 คะแนน ขึ้นไป

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
สุรศักดิ์ พรบรรเจิดกุล

4.7 คะแนนเฉลี่ย

40 รีวิว

24 คอร์ส

 • ที่ปรึกษาและวิทยากร บริษัททำน้อยได้มาก จำกัด
 • อาจารย์พิเศษ บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม (GMI) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตกำแพงแสน
 • ประสบการณ์ทำงานมากกว่า 15 ปี ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน การผลิต คลังสินค้า ขนส่ง ฯลฯ
 • ประสบการณ์ให้คำปรึกษามากกว่า 200 บริษัท ด้านการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน จัดการสินค้าคงคลังและคลังสินค้า ขนส่ง การวินิจฉัยสถานประกอบการ การปรับปรุงกระบวนการลดต้นทุนเพิ่มกำไร และระบบการผลิตแบบลีน ไคเซ็น
 • และยังมีผลงานเขียนหนังสือมากมายด้านการบริหารคลังสินค้าและระบบโลจิสติกส์
คะแนนเฉลี่ย
3.7
รายละเอียด
5 ดาว
1
4 ดาว
1
3 ดาว
0
2 ดาว
1
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by พลธร พุดกลั่น
Avatar
by ธเนศ นามสกุล นกแก้ว
Avatar
by ศิริพร ชนะพาล

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที