Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
2,000 บาท

สามารถเรียนจากที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ ภายใน 1825 วัน นับจากวันที่ชำระเงิน

เนื้อหาทั้งหมด 57 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 13 ชั่วโมง 56 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

สรุป grammar เนื้อหาไวยากรณ์ สำหรับทำข้อสอบ toeic part 5 และ part 5 ครบถ้วน

เน้นเนื้อหาไวยากรณ์ที่ออกสอบบ่อย

อธิบายละเอียด เข้าใจง่าย

มีเอกสารให้ Download

2,000 บาท

สามารถเรียนจากที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ ภายใน 1825 วัน นับจากวันที่ชำระเงิน

เนื้อหาทั้งหมด 57 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 13 ชั่วโมง 56 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

สรุป grammar เนื้อหาไวยากรณ์ สำหรับทำข้อสอบ toeic part 5 และ part 5 ครบถ้วน

เน้นเนื้อหาไวยากรณ์ที่ออกสอบบ่อย

อธิบายละเอียด เข้าใจง่าย

มีเอกสารให้ Download

ผู้สอน

ผศ. ดร.นเรศ สุรสิทธิ์

4.9 คะแนนเฉลี่ย

235 รีวิว

51 คอร์ส

  • ผู้แต่งหนังสือภาษาอังกฤษขายดีกว่า 65 เล่ม พิสูจน์แล้วโดยผู้อ่านกว่า 20 ปี โดยเฉพาะหนังสือ TOEIC
  • ผู้บริหารมหาวิทยาลัยหลายแห่ง
  • อาจารย์พิเศษสอนภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรี-โท-เอก ให้กับมหาวิทยาลัยหลายแห่ง กว่า 30 ปี
  • เจ้าของโรงเรียนกวดวิชา The Pundit อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

จุดเด่นของคอร์สนี้ 
1. สรุป grammar เนื้อหาไวยากรณ์ สำหรับทำข้อสอบ TOEIC ครบถ้วน
2. เน้นเนื้อหาไวยากรณ์ที่ออกสอบบ่อย
3. อธิบายละเอียด เข้าใจง่าย

เนื้อหาของคอร์สนี้

ชุดที่ 1 สรุป grammar toeic introduction ชุดที่ 2 รู้เขารู้เรา รบร้อยมิพ่าย (โครงสร้าง Toeic) ชุดที่ 3 Noun  หน้าที่ของคำนาม ตำแหน่งที่วาง ชุดที่ 4 คำนำหน้านาม ทั้งนับได้ และนับไม่ได้ ชุดที่ 5 การใช้ a, an, the และ quantifier อื่นๆ ชุดที่ 6 ข้อสอบคำนาม การเรียงคำนามซ้อนกัน (ฟรี) ชุดที่ 7 คำนามเอกพจน์ พหูพจน์ ชนิดยกเว้น ต้องจำ ชุดที่ 8 การสร้างคำนามจากการเติม ing และอื่นๆ ชุดที่ 9 noun in apposition ชุดที่ 10 ตำแหน่งคำนามในประโยค ชุดที่ 11 noun suffix คำลงท้ายทำให้เป็นคำนาม ต้องจำ ชุดที่ 12 pronoun และการใช้ ชุดที่ 13 direct object & indirect object ชุดที่ 14 adjective ตำแหน่ง หน้าที่ ลักษณะของ adjective ชุดที่ 15 Adjective ที่ลงท้ายด้วย -ly ชุดที่ 16 การเปรียบเทียบคำคุณศัพท์ ขั้นกว่าและขั้นสูงสุด ชุดที่ 17 การเปรียบเทียบที่ไม่เดินตามกฎ ขอบออกสอบ ชุดที่ 18 การใช้ Adjective ขั้นกว่าในประโยคสำเร็จรูป ชุดที่ 19 การสร้างคำ adjective ด้วยการเติมพยางค์ท้ายคำ (adjective suffix endings) ชุดที่ 20 Adverb รูปร่าง ตำแหน่ง การใช้อื่นๆ ชุดที่ 21 การเปรียบเทียบ adverb และชุด ย่ิง. . . ก็ยิ่ง. . . ชุดที่ 22 Verb ชนิด การใช้ ตำแหน่ง verb ช่วย verb แท้ ชุดที่ 23 Present Simple; โครงสร้างประโยคบอกเล่า คำถาม ปฏิเสธ ชุดที่ 24 การเติม s, es ที่กริยาช่อง 1 present simple ชุดที่ 25 Present Simple; Passive Voice ชุดที่ 26 Present Continuous โครงสร้าง วิธีใช้ การสร้างประโยค ชุดที่ 27 Present Con. Passive Voice ชุดที่ 28 Present Perfect โครงสร้าง วิธีใช้ คำบอกเวลา ชุดที่ 29 Present Perfect; Passive Voice ชุดที่ 30 Past Simple โครงสร้าง วิธีใช้ การสร้างประโยคต่างๆ ชุดที่ 31 Past Simple; Passive Voice ชุดที่ 32 Past Continuous การใช้คำเชื่อม when, while, as ชุดที่ 33 Past Con. ; Passive Voice ชุดที่ 34 Past Perfect การใช้คำเชื่อม before, after, when เป็นต้น ชุดที่ 35 Past Perfect; Passive Voice ชุดที่ 36 Future Simple การใช้ will, shall ชุดที่ 37 Future Simple; Passive Voice ชุดที่ 38 การสร้าง Passive กรรม 2 ตัว ชุดที่ 39 พยางค์ลงท้ายคำเป็น Verb ชุดที่ 40 การใช้ Verb-3 และ Verb-4 เป็น Adjective ชุดที่ 41 การใช้ Verb-4 เป็น Adjective ขยาย Noun ชุดที่ 42 การใช้ Verb-3 เป็น Adjective ขยาย Noun ชุดที่ 43 โครงสร้าง If Clause ชุดที่ 44 Relative Clause และขั้นตอนการสร้าง ชุดที่ 45 Relative Clause ; การใช้ whihc, that ชุดที่ 46 Relative Clause; การใช้ who ชุดที่ 47 การใช้  relative which, that เป็นกรรม ชุดที่ 48 การใช้ relative clause; whom ชุดที่ 49  การใช้ relative clause; which, that มี noun +noun ตามหลัง ชุดที่ 50 การใช้ whom +noun ใน relative clause ชุดที่ 51 การใช้ which, that ที่มี preposition นำหน้า ชุดที่ 52 การใช้ whose เป็นคำเชื่อม relative ชุดที่ 53 การใช้ whose + noun ชุดที่ 54 การใช้ subordinate clause โครงสร้างประโยค การใช้ การลดรูป ชุดที่ 55 Verb Patterns การใช้กริยาประเภทยกเว้นที่นิยมออกสอบ ชุดที่ 56 preposition ใช้กับคำศัพท์เฉพาะ พร้อมความหมาย และตัวอย่าง

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
ผศ. ดร.นเรศ สุรสิทธิ์

4.9 คะแนนเฉลี่ย

235 รีวิว

51 คอร์ส

  • ผู้แต่งหนังสือภาษาอังกฤษขายดีกว่า 65 เล่ม พิสูจน์แล้วโดยผู้อ่านกว่า 20 ปี โดยเฉพาะหนังสือ TOEIC
  • ผู้บริหารมหาวิทยาลัยหลายแห่ง
  • อาจารย์พิเศษสอนภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรี-โท-เอก ให้กับมหาวิทยาลัยหลายแห่ง กว่า 30 ปี
  • เจ้าของโรงเรียนกวดวิชา The Pundit อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
คะแนนเฉลี่ย
5.0
รายละเอียด
5 ดาว
1
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
?1490920295
by กชพรรณ คุปกุลกานท์

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที