Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,100 บาท

สามารถเรียนจากที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ ภายใน 1825 วัน นับจากวันที่ชำระเงิน

เนื้อหาทั้งหมด 36 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 18 ชั่วโมง 19 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

เนื้อหาโครงสร้างไวยากรณ์ครอบคลุมเนื้อหา tenses ทั้ง 12 tenses

มีเอกสารประกอบการบรรยายอย่างดีเยี่ยม ให้เอกสารมากมาย 3 แบบฝึกหัดครบทุกเนื้อหา

อธิบายด้วยภาษาง่ายๆ ยกตัวอย่างเข้าใจง่าย พร้อมเฉลยแบบฝึกหัดอย่างเป็นระบบ

มีเอกสารประกอบให้ Download

1,100 บาท

สามารถเรียนจากที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ ภายใน 1825 วัน นับจากวันที่ชำระเงิน

เนื้อหาทั้งหมด 36 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 18 ชั่วโมง 19 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

เนื้อหาโครงสร้างไวยากรณ์ครอบคลุมเนื้อหา tenses ทั้ง 12 tenses

มีเอกสารประกอบการบรรยายอย่างดีเยี่ยม ให้เอกสารมากมาย 3 แบบฝึกหัดครบทุกเนื้อหา

อธิบายด้วยภาษาง่ายๆ ยกตัวอย่างเข้าใจง่าย พร้อมเฉลยแบบฝึกหัดอย่างเป็นระบบ

มีเอกสารประกอบให้ Download

ผู้สอน

ผศ. ดร.นเรศ สุรสิทธิ์

4.9 คะแนนเฉลี่ย

237 รีวิว

51 คอร์ส

  • ผู้แต่งหนังสือภาษาอังกฤษขายดีกว่า 65 เล่ม พิสูจน์แล้วโดยผู้อ่านกว่า 20 ปี โดยเฉพาะหนังสือ TOEIC
  • ผู้บริหารมหาวิทยาลัยหลายแห่ง
  • อาจารย์พิเศษสอนภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรี-โท-เอก ให้กับมหาวิทยาลัยหลายแห่ง กว่า 30 ปี
  • เจ้าของโรงเรียนกวดวิชา The Pundit อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

จุดเด่นของคอร์สนี้

1. อธิบายเนื้อหาโครงสร้างไวยากรณ์ครอบคลุมเนื้อหา tenses ทั้ง 12 tenses ทั้ง active voice และ passive voice อย่างครบถ้วน ละเอียด เข้าใจง่าย
2. มีเอกสารประกอบการบรรยายอย่างดีเยี่ยมคือ หนังสือ 1 เล่ม (ในรูปแบบ pdf) และ เอกสารเป็น note ที่อาจารย์เขียนเวลาสอน จำนวนมากมาย จุใจผู้เรียน ทำให้ตามเนื้อหาที่สอนทันแน่นอน และเก็บไว้อ่านทำความเข้าใจได้ตลอดไป ถือเป็นเจ้าแรกและเจ้าเดียวที่จริงใจให้เอกสารมากมาย 3 แบบฝึกหัดครบทุกเนื้อหา
3. อธิบายด้วยภาษาง่ายๆ ยกตัวอย่างเข้าใจง่าย พร้อมเฉลยแบบฝึกหัดอย่างเป็นระบบ เรียนง่าย เข้าใจไว นำไปใช้ได้จริง 100%

เนื้อหาของคอร์สนี้

ชุดที่ 1 ความสำคัญของ tenses; ทั้ง active & passive ทำไม่ต้องเรียน tense เรียน tense พูดอังกฤษไม่ได้จริงหรือ
ชุดที่ 2 แนะนำการเรียน เริ่มต้นที่ verb ชนิดของ verb รูปร่างของ verb และการใช้กริยา 4 ช่อง
ชุดที่ 3 present simple; active voice รูปบอกเล่า คำถาม ปฏิเสธ อธิบายวิธีใช้อย่างละเอียด เข้าใจง่ายที่สุด
ชุดที่ 4 การเติม s, es ที่คำนามและกริยาช่องที่ 1 ประธานเอกพจน์ ยกตัวอย่างประกอบอย่างดี ทำให้เข้าใจง่ายมาก
ชุดที่ 5 passive voice present simple มีโครงสร้างอย่างไร วิเคราะห์อย่างไร อยู่ในรูปคำถาม และปฏิเสธได้หรือไม่
ชุดที่ 6 เฉลยแบบฝึกหัด present simple ; active & passive voice
ชุดที่ 7 past simple; active voice รูปบอกเล่า คำถาม ปฏิเสธ อธิบายวิธีใช้อย่างละเอียด เข้าใจง่ายที่สุด
ชุดที่ 8 passive voice past simple มีโครงสร้างอย่างไร วิเคราะห์อย่างไร ทำไมออกสอบเยอะมาก
ชุดที่ 9 เฉลยแบบฝึกหัดคละเนื้อหา present & past simple ทั้ง active & passive ให้เห็นความต่างกันชัดๆ
ชุดที่ 10 present continuous; active voice รูปบอกเล่า คำถาม ปฏิเสธ อธิบายวิธีใช้อย่างละเอียด เข้าใจง่ายที่สุด
ชุดที่ 11 passive voice present continuous อธิบายโครงสร้าง และการใช้อย่างละเอียด
ชุดที่ 12 เฉลยแบบฝึกหัดคละเนื้อหาทั้ง 3 tenses ทั้ง active & passive ให้เห็นความต่างกันชัดๆ
ชุดที่ 13 present perfect; active voice รูปบอกเล่า คำถาม ปฏิเสธ การใช้ has, have และ verb3
ชุดที่ 14 passive voice present perfect  อธิบายการใช้และโครงสร้างทั้งหมดอย่างละเอียด
ชุดที่ 15 เฉลยแบบฝึกหัดคละเนื้อหาทั้ง 4 tenses แต่งประโยค passive และ ข้อสอบ completion แบบยากเลย
ชุดที่ 16 future simple; active voice ประโยคบอกเล่า คำถาม ปฏิเสธ การใช้  will, shall และ be going to
ชุดที่ 17 future simple; passive voice โครงสร้าง รูปร่างและการใช้ที่สั้น กระชับ เข้าใจง่าย
ชุดที่ 18 เฉลยแบบฝึกหัดคละเนื้อหาทั้ง 5 tenses แต่งประโยค passive และ ข้อสอบ completion แบบยากเลย
ชุดที่ 19 past continuous; active voice ใช้กับเหตุการณ์สองเหตุการณ์ คำเชื่อม when, while, as จะมีวิธีใช้อย่างไร เอาแบบละเอียดเลย
ชุดที่ 20 past continuous; passive voice รูปร่างของประโยค การละผู้กระทำเมื่อไม่ระบุชัดเจน
ชุดที่ 21 เฉลยแบบฝึกหัดคละเนื้อหาทั้ง 6 tenses แต่งประโยค passive และ ข้อสอบ completion แบบยากเลย
ชุดที่ 22 past perfect; active voice ใช้กับเหตุการณ์สองเหตุการณ์เท่านัน มีคำเชื่อม when, before, after
ชุดที่ 23 past perfect; passive voice ออกสอบบ่อยเหมือนกัน
ชุดที่ 24 เฉลยแบบฝึกหัดคละเนื้อหาทั้ง 7 tenses หลัก ประโยค passive และ ข้อสอบ completion แบบยากเลย
ชุดที่ 25 past perfect con. ; active voice ใช้กับเหตุการณ์สองเหตุการณ์เท่านันเน้นความต่อเนื่อง มีคำเชื่อมอะไรบ้าง
ชุดที่ 26 past perfect con.; passive voice ออกสอบบ่อยเหมือนกัน
ชุดที่ 27 present perfect con. ; active voice เน้นความต่อเนื่องของเหตุการณ์ที่เกิดในอดีต และดำเนินอยู่ในขณะที่พูด มีตัวอย่างดีๆ เข้าใจง่าย
ชุดที่ 28 present perfect con. ;   เน้นความต่อเนื่องของเหตุการณ์ที่เกิดในอดีต และดำเนินอยู่ในขณะที่พูด มีตัวอย่างดีๆ เข้าใจง่าย
ชุดที่ 29 future continuous. ; active voice ใช้กับสิ่งที่จะเกิดในช่วงเวลาหนึ่ง ในอนาคต ใช้กับ 2 เหตุการณ์ก็ได้
ชุดที่ 30 future continuous. ; passive voice รูปร่าง โครงสร้าง และการใช้ ละเอิยด
ชุดที่ 31 future perfect. ; active voice อนาคตสมบูรณ์ เปรียบเทียบการใช้กับ perfect อื่นๆ
ชุดที่ 32 future perfect. ; passive voice รูปร่าง โครงสร้าง และการใช้ ละเอิยด
ชุดที่ 33 future perfect. con.; active voice อนาคตสมบูรณ์กำลังกระทำ
ชุดที่ 34 future perfect.con. ; passive voice รูปร่าง โครงสร้าง และการใช้ ละเอิยด
ชุดที่ 35 passive voice อื่นๆ เช่น to be, having เป็นต้น แถมๆ ให้ท่านผู้เรียน
ชุดที่ 36 เฉลยแบบฝึกหัดคละเนื้อหาทั้ง 12 tenses ทั้ง active และ passive voice

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
ผศ. ดร.นเรศ สุรสิทธิ์

4.9 คะแนนเฉลี่ย

237 รีวิว

51 คอร์ส

  • ผู้แต่งหนังสือภาษาอังกฤษขายดีกว่า 65 เล่ม พิสูจน์แล้วโดยผู้อ่านกว่า 20 ปี โดยเฉพาะหนังสือ TOEIC
  • ผู้บริหารมหาวิทยาลัยหลายแห่ง
  • อาจารย์พิเศษสอนภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรี-โท-เอก ให้กับมหาวิทยาลัยหลายแห่ง กว่า 30 ปี
  • เจ้าของโรงเรียนกวดวิชา The Pundit อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
คะแนนเฉลี่ย
5.0
รายละเอียด
5 ดาว
3
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Avatar
by Patriya Wongsa
Default
by Sakrin Boonlum
12.0
by nippich phochai
ผมขอให้คำว่าอาจารย์ประสบความสำเร็จในด้านการสอนเลยแหละครับสอนได้น่าเรียนไม่น่าเบื่อแต่พอถึงช่วงเวลาหนึ่งที่สมองล้าเหนื่อยและกำลังจะหยุดพักก็จะมีคำพูดปลุกใจสร้างพลังให้เราคิดถึงประโยชน์ที่จะได้รับทำให้เรียนต่อไปได้เรื่อยๆขอติดตามผลงานอาจารย์ต่อไปนะครับ 🎊

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที