Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
3,190 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 21 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 3 ชั่วโมง 3 นาที

มีประกาศนียบัตร

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

มีความรู้ ความเข้าใจในรายละเอียดและขั้นตอนการจัดทำแผนป้องกันระงับอัคคีภัยที่ถูกต้อง

สามารถนำไปเขียนแผนป้องกันระงับอัคคีภัยของสถานประกอบการได้ทันที

ให้ความรู้โดย อ.ใหญ่ ผู้ที่มีประสบการณ์งานด้านคุณภาพ ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมมามากกว่า 30 ปี

3,190 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 21 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 3 ชั่วโมง 3 นาที

มีประกาศนียบัตร

แบบทดสอบทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

มีความรู้ ความเข้าใจในรายละเอียดและขั้นตอนการจัดทำแผนป้องกันระงับอัคคีภัยที่ถูกต้อง

สามารถนำไปเขียนแผนป้องกันระงับอัคคีภัยของสถานประกอบการได้ทันที

ให้ความรู้โดย อ.ใหญ่ ผู้ที่มีประสบการณ์งานด้านคุณภาพ ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมมามากกว่า 30 ปี

ผู้สอน

วชิรวิชญ์ มธุรสสุวรรณ (อ.ใหญ่)

4.9 คะแนนเฉลี่ย

135 รีวิว

5 คอร์ส

  • วิทยากร ที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญระบบบริหารจัดการอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม มานานกว่า 25 ปี ให้ความรู้หน่วยงานต่าง ๆ มาแล้วมากกว่า 100 หน่วยงาน
  • ผู้จัดการส่วนคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดดล้อม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพประสบการณ์กว่า 30 ปี
  • มีผลงานวิชาการทั้งการเขียนหนังสือด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ และเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์สื่อวิดีโอวิชาการด้านความปลอดภัยและการเพิ่มผลผลิตอีกมากมาย

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
อุบัติเหตุประเภท “อัคคีภัยหรือไฟไหม้ ” เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยและสามารถเกิดขึ้นได้ในแต่ละสถานประกอบการ ซึ่งส่งผลต่อความสูญเสียในชีวิต ทรัพย์สิน และส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจได้  ดังนั้นการเตรียมความพร้อมต่อการป้องกันและการตอบสนองเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้น จึงเป็นสิ่งที่สำคัญที่ทุกสถานประกอบการต้องจัดเตรียมไว้ล่วงหน้า โดยสิ่งแรกที่สถานประกอบการของท่านต้องมีคือ “แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย” ซึ่งเป็นแผนที่กฎหมายกำหนดให้ทุกสถานประกอบกิจการที่เข้าข่ายต้องจัดทำ แต่การจะเขียนหรือจัดทำแผนป้องกันระงับอัคคีภัยที่มีประสิทธิภาพ สามารถนำมาใช้ปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณ์จริงได้นั้น ผู้เขียนหรือผู้จัดทำจะต้องมีความรู้และความเข้าใจที่ถูกต้อง และแผนที่เขียนจะต้องมีรายละเอียดที่ครบถ้วนจึงจะสามารถใช้งานได้

โดยท่านไม่ต้องกังวลอีกต่อไป หากท่านเข้ารับการอบรมเรียนในหลักสูตร “การเขียนแผนป้องกันระงับอัคคีภัยตามกฎหมาย” แล้ว รับรองทุกท่านที่เข้าเรียน จะมีความรู้ความเข้าใจและนำไปเขียนแผนป้องกันระงับอัคคีภัยของสถานประกอบการของท่านได้อย่างแน่นอน โดยในหลักสูตรนี้จะมีตัวอย่างในกิจกรรมที่สำคัญ ๆ ให้เห็นเป็นตัวอย่างเพื่อที่ท่านจะได้มองเห็นภาพและนำไปปฏิบัติได้จริง 

หลักสูตรของคอร์สนี้
บทที่ 1 : แรงผลักดันที่ทำให้สถานประกอบการต้องจัดทำแผนป้องกันระงับอัคคีภัย และประโยชน์ที่ได้จากการมีแผนป้องกันระงับอัคคีภัย มีอะไรบ้าง?
บทที่ 2 : เจ้าของสถานประกอบการ ผู้บริหาร และพนักงาน มีหน้าที่ต้องรับผิดชอบอะไรบ้างในแผนการป้องกันระงับอัคคีภัย ?
บทที่ 3 : วิธีการค้นหาภัยอันตรายภายในสถานประกอบการ เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนป้องกันระงับอัคคีภัย
บทที่ 4 : แผนการป้องกันระงับอัคคีภัยตามกฎหมายมีแผนอะไรบ้าง? แต่ละแผนแตกต่างกันอย่างไร ?
บทที่ 5 : การเขียนและเนื้อหาภายในแผนการป้องกันระงับอัคคีภัยตามกฎหมาย และตัวอย่างแผนการป้องกันระงับอัคคีภัยสำหรับการใช้ปฏิบัติจริง
บทที่ 6 : สิ่งที่สถานประกอบการต้องดำเนินการเมื่อมีแผนการป้องกันระงับอัคคีภัย
บทที่ 7 : วิธีการรักษาและการยกระดับแผนป้องกันระงับอัคคีภัยของสถานประกอบการ

ประโยชน์ที่ได้จากคอร์สนี้
- ผู้เรียนจะมีความรู้ ความเข้าใจในรายละเอียดและขั้นตอนการจัดทำแผนป้องกันระงับอัคคีภัยที่ถูกต้อง
- ผู้เรียนสามารถนำไปเขียนแผนป้องกันระงับอัคคีภัย ของสถานประกอบการได้ทันที

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ
- เจ้าของกิจการ ผู้บริหารทุกระดับ และหัวหน้างาน
- เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทุกระดับ
- คณะทำงานผู้ที่ได้รับมอบหมายให้เขียนแผนฯ
- นิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
- ผู้ที่สนใจทั่วไป ก็สามารถเรียนรู้ได้


อ่านทั้งหมด

ผู้เรียนจะสามารถได้รับประกาศนียบัตร เมื่อผ่านเกณฑ์ด้านล่าง และสามารถตรวจสอบสถานะของประกาศนียบัตรได้จากเมนู ประกาศนียบัตรของฉัน ในเมนูคอร์สเรียนของฉัน

เกณฑ์การได้รับประกาศนียบัตร

- เรียนครบ: 100% ของคอร์ส
- ทำแบบทดสอบหลังเรียน ได้คะแนนตั้งแต่ 12 คะแนน ขึ้นไป

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
วชิรวิชญ์ มธุรสสุวรรณ (อ.ใหญ่)

4.9 คะแนนเฉลี่ย

135 รีวิว

5 คอร์ส

  • วิทยากร ที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญระบบบริหารจัดการอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม มานานกว่า 25 ปี ให้ความรู้หน่วยงานต่าง ๆ มาแล้วมากกว่า 100 หน่วยงาน
  • ผู้จัดการส่วนคุณภาพ ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดดล้อม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพประสบการณ์กว่า 30 ปี
  • มีผลงานวิชาการทั้งการเขียนหนังสือด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ และเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์สื่อวิดีโอวิชาการด้านความปลอดภัยและการเพิ่มผลผลิตอีกมากมาย
คะแนนเฉลี่ย
N/A
รายละเอียด
5 ดาว
0
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
ยังไม่มีรีวิวในบทเรียนนี้

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที