Discount shortcut onipadv2 f7e4cbe7e9839df85265b2d6c33c75e54deab413c253594680b10f76af38e359
Email promo 300 button 4ed231db60878769fd51c93191284bb67e0523af03bfcef4a10767819350ebd9
15
15
Auto 1080p 720p 480p
0.75x 1x 1.25x 1.5x 2x
Flash player efdbe177bef2b9598556c7381bece976e34e096087b76ad652a13f174d531798

Adobe Flash Player

เนื่องจากเบราว์เซอร์ของคุณไม่รองรับการรับชมวิดีโอ เพื่อให้สามารถรับชมวิดีโอได้ โปรดทำตามขั้นตอนตามลิงก์นี้>> Enable Flash Player
1,490 บาท
ดูซ้ำกี่รอบก็ได้ ตลอดชีพ

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 20 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 3 ชั่วโมง 30 นาที

แบบทดสอบ

สอนแนวคิดการตลาด หลักการตลาดพื้นฐาน หลักการตลาดยุคใหม่ การวางแผนการตลาดทั้งการวิเคราะห์สถานการณ์ กลยุทธ์การตลาด และการลงมือปฏิบัติทางด้านการตลาด

เหมาะกับท่านที่ต้องการทำงานและเติบโตในสายการตลาด นักการตลาด นักธุรกิจ ผู้บริหาร และเจ้าของธุรกิจ นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจการตลาด

1,490 บาท
ดูซ้ำกี่รอบก็ได้ ตลอดชีพ

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 20 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 3 ชั่วโมง 30 นาที

แบบทดสอบ

สอนแนวคิดการตลาด หลักการตลาดพื้นฐาน หลักการตลาดยุคใหม่ การวางแผนการตลาดทั้งการวิเคราะห์สถานการณ์ กลยุทธ์การตลาด และการลงมือปฏิบัติทางด้านการตลาด

เหมาะกับท่านที่ต้องการทำงานและเติบโตในสายการตลาด นักการตลาด นักธุรกิจ ผู้บริหาร และเจ้าของธุรกิจ นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจการตลาด

ผู้สอน

วิกรานต์ มงคลจันทร์ (อ.จั้ม)

4.7 คะแนนเฉลี่ย

20 รีวิว

1 คอร์ส

 • ผู้เขียนหนังสือ Marketing for Work... งานตลาด (พิมพ์ครั้งที่ 9) และหนังสือ The Invisible Hat... ถอดหมวกเปิดความคิด ชีวิตและการตลาด
 • บรรยายคอร์สการตลาดกับบริษัทชั้นนำ อาทิเช่น Betagro, Major และเมืองไทยประกันชีวิต
 • รวมถึงการบรรยายคอร์ส Public Training ทางด้านการตลาดต่างๆ และการบรรยายกับหน่วยงานภาครัฐและมหาวิทยาลัย
 • ประสบการณ์ทำงานด้านการตลาดในองค์กรชั้นนำ: Central Marketing Group (CMG), Krung Thai Bank (KTB) และ Central Pattana (CPN)
 • ประสบการณ์ธุรกิจส่วนตัว: บริษัทที่ปรึกษาด้านการตลาดและสื่อการสอนธุรกิจและการตลาด IM Group

สำหรับท่านที่ต้องการทำงานและเติบโตในสายการตลาด นักการตลาด นักธุรกิจ ผู้บริหาร และเจ้าของธุรกิจที่ต้องการประสบความสำเร็จ คอร์ส Essential Marketing for Business นี้ได้รวบรวมความรู้ทางด้านการตลาดตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน จนไปถึงขั้นนำความรู้ทางด้านการตลาดไปประยุกต์ใช้ในการทำงานหรือการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จได้จริงครับ

ความรู้ในคอร์สนี้ประกอบด้วยแนวคิดการตลาด หลักการตลาดพื้นฐาน หลักการตลาดยุคใหม่ การวางแผนการตลาดทั้งการวิเคราะห์สถานการณ์ กลยุทธ์การตลาด และการลงมือปฏิบัติทางด้านการตลาด ซึ่งคอร์สนี้ผมได้เรียบเรียงความรู้สำคัญทางด้านการตลาดทั้งหมดนี้ไว้อย่างเป็นขั้นเป็นตอน เข้าใจง่ายและยกตัวอย่างประกอบการสอน

จากความรู้และประสบการณ์ทางด้านการตลาด การทำธุรกิจ และการบรรยายของผมมากว่า 15 ปี ผมเชื่อว่า ความรู้ทางด้านการตลาดนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้เรียนทุกท่านทั้งการทำงานหรือการทำธุรกิจได้แน่นอนครับ 

เนื้อหาโดยสรุป
คอร์สนี้ประกอบไปด้วยเนื้อหาหลัก 2 ส่วนสำคัญคือ
1. พื้นฐานสำคัญทางด้านการตลาด ประกอบด้วย
   - แนวคิดการตลาด (4 Key Concepts)
   - หลักการตลาดพื้นฐาน (Marketing Mix, STP, Brand & Branding, Marketing Research, IMC, CRM, CSR และ CEM)
   - หลักการตลาดยุคใหม่ (Content Marketing, Social Media Marketing, Search Marketing และ Viral Marketing)
2. การวางแผนการตลาดสำหรับธุรกิจ ประกอบด้วย
   - โมเดลการวิเคราะห์สถานการณ์ (5C Analysis, SWOT Analysis และ Key Finding)
   - กลยุทธ์การตลาด (Growth Strategy, Value Creation, Value Delivery และ Value Retention)
   - การลงมือปฏิบัติทางด้านการตลาด (Do-Check-Act)

เนื้อหาคอร์สได้รวบรวมแนวคิด หลักการ การวางแผน และการลงมือปฏิบัติทางด้านการตลาดที่สำคัญไว้อย่างครบถ้วน เป็นขั้นเป็นเป็นตอน และสามารถนำเนื้อหาที่ได้เรียนรู้ทั้งหมดนี้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานหรือธุรกิจได้จริง

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
ผู้เรียนคอร์สนี้จะได้รับความรู้ที่จำเป็นและมีประโยชน์ทางด้านการตลาดเพื่อความสำเร็จของธุรกิจ โดยเริ่มตั้งแต่พื้นฐานสำคัญทางด้านการตลาด ทั้งแนวคิด (4 Key Concepts) หลักการตลาดพื้นฐาน (Marketing Mix, STP, Brand & Branding, Marketing Research, IMC, CRM, CSR และ CEM) และหลักการตลาดยุคใหม่ (Content Marketing, Social Media Marketing, Search Marketing และ Viral Marketing)  รวมถึงการวางแผนการตลาดสำหรับธุรกิจ ทั้งโมเดลการวิเคราะห์สถานการณ์ (5C Analysis, SWOT Analysis และ Key Finding) กลยุทธ์การตลาด (Growth Strategy, Value Creation, Value Delivery และ Value Retention) และการลงมือปฏิบัติทางด้านการตลาด (Do-Check-Act) โดยความรู้ทั้งหมดนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้เรียนในการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานหรือธุรกิจได้แน่นอนครับ

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีความรู้ทางด้านการตลาดมาก่อน เพราะคอร์สนี้สอนตั้งแต่พื้นฐานการตลาด ถึงแม้ผู้เรียนจะไม่มีความรู้ทางด้านการตลาด ก็สามารถเริ่มเรียนรู้จากคอร์สนี้ได้

ใครควรมาเรียนคอร์สนี้
1. ท่านที่ต้องการทำงานและเติบโตในสายการตลาด โดยไม่มีพื้นฐาน มีน้อย หรือยังไม่เข้าใจการตลาดเท่าที่ควร คอร์สนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการทำงานทางด้านการตลาดของท่านมาก

2. นักการตลาด นักธุรกิจ ผู้บริหาร และเจ้าของธุรกิจที่ต้องการเรียนรู้แนวคิดการตลาด หลักการตลาดพื้นฐาน หลักการตลาดยุคใหม่ การวางแผนการตลาด และการลงมือการตลาดปฏิบัติทางด้านการตลาดเพื่อให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ ซึ่งนอกเหนือจากความรู้ที่จะได้รับแล้ว ยังมีโมเดลการตลาดที่มีประโยชน์หลายตัวที่สามารถนำไปถ่ายถอดให้ทีมงานเข้าใจและนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานให้ประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดี
3. นักศึกษาที่ต้องการเรียนรู้เรื่องการตลาดสำหรับการเรียน การทำงานสายการตลาดในอนาคต และการทำธุรกิจ คอร์สนี้จะเป็นประโยชน์ทำให้เข้าใจการตลาดสำหรับธุรกิจมากขึ้น มากกว่าทฤษฎีที่เรียนจากตำรา
4. บุคคลทั่วไปที่สนใจการตลาด อยากเรียนรู้ตั้งแต่พื้นฐานการตลาด จนไปถึงขั้นนำความรู้ทางด้านการตลาดไปประยุกต์ใช้ในการทำงานหรือการทำธุรกิจส่วนตัวให้ประสบความสำเร็จได้จริง

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ
ความรู้พื้นฐานสำคัญทางด้านการตลาด
- แนวคิดการตลาด (4 Key Concepts)
- หลักการตลาดพื้นฐาน (Marketing Mix, STP, Brand & Branding, Marketing Research, IMC, CRM, CSR และ CEM)
- หลักการตลาดยุคใหม่ (Content Marketing, Social Media Marketing, Search Marketing และ Viral Marketing)
ความรู้การวางแผนการตลาดสำหรับธุรกิจ
- โมเดลการวิเคราะห์สถานการณ์ (5C Analysis, SWOT Analysis และ Key Finding)
- กลยุทธ์การตลาด (Growth Strategy, Value Creation, Value Delivery และ Value Retention)
- การลงมือปฏิบัติทางด้านการตลาด (Do-Check-Act)

ผมเชื่อว่า หากเรียนคอร์ส Essential Marketing for Business นี้จนจบแล้ว ความรู้ทางด้านการตลาดที่ท่านผู้เรียนได้รับ จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้เรียนทุกท่านทั้งในแง่การทำงานสายการตลาดทั้งการเติบโตและความก้าวหน้า และการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จโดยใช้ความรู้การตลาดจากคอร์สนี้ครับ 

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
วิกรานต์ มงคลจันทร์ (อ.จั้ม)

4.7 คะแนนเฉลี่ย

20 รีวิว

1 คอร์ส

 • ผู้เขียนหนังสือ Marketing for Work... งานตลาด (พิมพ์ครั้งที่ 9) และหนังสือ The Invisible Hat... ถอดหมวกเปิดความคิด ชีวิตและการตลาด
 • บรรยายคอร์สการตลาดกับบริษัทชั้นนำ อาทิเช่น Betagro, Major และเมืองไทยประกันชีวิต
 • รวมถึงการบรรยายคอร์ส Public Training ทางด้านการตลาดต่างๆ และการบรรยายกับหน่วยงานภาครัฐและมหาวิทยาลัย
 • ประสบการณ์ทำงานด้านการตลาดในองค์กรชั้นนำ: Central Marketing Group (CMG), Krung Thai Bank (KTB) และ Central Pattana (CPN)
 • ประสบการณ์ธุรกิจส่วนตัว: บริษัทที่ปรึกษาด้านการตลาดและสื่อการสอนธุรกิจและการตลาด IM Group
คะแนนเฉลี่ย
4.7
รายละเอียด
5 ดาว
14
4 ดาว
6
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Open uri20190326 2815 fua297?1553591544
by Yanisa Pornthongchai
Default
by Khanithaphol Phasri
Default
by Ngoc Pha Cadi Thach
Default
by ่น้ำฝน สิงห์บัวบาน
Default
by ดารณี วิเศษเด่นชัย
Default
by Sumonchai Nuiprasit
Default
by Pongpaphat Luangakelap
Default
by Voraphan Tanee
Default
by kamroon sujitjorn
Default
by Wiwat Narach
Default
by วิภาวดี แดนพิมสาย
Default
by sasiwimol supunnamoke
Default
by Valaisakorn Dissayawanawatt
Default
by ืNitchapa Khongcharoen
Default
by ศศิพงษ์ บุญยงค์
Default
by เทมิน คิม
Default
by กัณฐมณี อุตสากิจ
รายละเอียดเยอะดีค่ะ
Default
by top cpland
Default
by ธนะ ธำรงศักดิ์
15203355 982020118571275 9168172526618831915 n
by Somvang Changdaboud