Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
2,090 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 46 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 3 ชั่วโมง 4 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

เทคนิคและวิธีการในการเขียน eBook อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

สามารถเขียน eBook ได้ภายใน 1 วัน

มีเอกสารประกอบการเรียนสำหรับทบทวนความรู้

สอนโดย เจ้าของแฟนเพจ "HappyReading" ผู้มีผลงานด้านการเขียน eBook และ e-Magazine ณ ปัจจุบัน มากกว่า 150 เล่ม

2,090 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 46 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 3 ชั่วโมง 4 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

เทคนิคและวิธีการในการเขียน eBook อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

สามารถเขียน eBook ได้ภายใน 1 วัน

มีเอกสารประกอบการเรียนสำหรับทบทวนความรู้

สอนโดย เจ้าของแฟนเพจ "HappyReading" ผู้มีผลงานด้านการเขียน eBook และ e-Magazine ณ ปัจจุบัน มากกว่า 150 เล่ม

ผู้สอน

ดร.ขวัญใจ วงศ์ช่วย

4.2 คะแนนเฉลี่ย

65 รีวิว

53 คอร์ส

 • ปริญญาตรี และปริญญาโท สาขาการพยาบาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 • ปริญญาเอก สาขาปรัชญาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • เป็น Reviewer ตรวจบทความวิจัยของนศ.ปริญญาโท ปริญญาเอก ของมหาวิทยาลัยต่างๆ
 • มีผลงานด้านการเขียน eBook, e-Magazine, AudioBook ณ ปัจจุบัน มากกว่า 150 เล่ม 
 • เป็น Ghost writer การเขียนบทความให้กับหน่วยงาน website ต่างๆ 
 • สอนคอร์สด้านการเขียนให้กับนักเขียนมากกว่า 60 คอร์ส
 • Fanpage: HappyReading (https://www.facebook.com/Writer2Happy/)
 • LineID:@writer2happy
 • Email: writer2happy@gmail.com

คอร์สนี้จะทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้เทคนิคและวิธีการในการเขียน eBook อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
เรียนรู้เทคนิคและวิธีการในการเขียน eBook อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยผู้เรียนสามารถเขียน eBook ได้ราวกับมืออาชีพ และสามารถทำให้เสร็จได้ภายใน 1 วัน

ประโยชน์ที่ได้จากการเรียนคอร์สนี้
1. สามารถนำความรู้ที่ได้ไปพัฒนางานเขียน eBook ให้ดียิ่งขึ้น
2. สามารถเขียน eBook ได้เร็วขึ้นจากการเรียนรู้เทคนิคต่างๆ
3. สามารถต่อยอดงานเขียน eBook เพื่อนำไปจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ
4. สามารถเป็นแนวทางในการสร้างรายได้ประจำจากงานเขียน eBook

คอร์สนี้เหมาะกับใคร
- ผู้เรียนทุกท่านที่มีความสนใจในด้านงานเขียน

ต้องมีความรู้อะไรมาก่อนหรือไม่
- ผู้เรียนทุกท่านสามารถเรียนได้โดยไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานความรู้มาก่อน


อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
ดร.ขวัญใจ วงศ์ช่วย

4.2 คะแนนเฉลี่ย

65 รีวิว

53 คอร์ส

 • ปริญญาตรี และปริญญาโท สาขาการพยาบาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 • ปริญญาเอก สาขาปรัชญาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • เป็น Reviewer ตรวจบทความวิจัยของนศ.ปริญญาโท ปริญญาเอก ของมหาวิทยาลัยต่างๆ
 • มีผลงานด้านการเขียน eBook, e-Magazine, AudioBook ณ ปัจจุบัน มากกว่า 150 เล่ม 
 • เป็น Ghost writer การเขียนบทความให้กับหน่วยงาน website ต่างๆ 
 • สอนคอร์สด้านการเขียนให้กับนักเขียนมากกว่า 60 คอร์ส
 • Fanpage: HappyReading (https://www.facebook.com/Writer2Happy/)
 • LineID:@writer2happy
 • Email: writer2happy@gmail.com
คะแนนเฉลี่ย
N/A
รายละเอียด
5 ดาว
0
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
ยังไม่มีรีวิวในบทเรียนนี้

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที