Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
2,590 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 13 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 57 นาที

ทักษะที่คนทำงานต้องมีก่อนปี ค.ศ. 2025

สอนโดยทีมงาน Perfect Training ผู้เชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ ที่ตอบโจทย์ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลก

2,590 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 13 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 57 นาที

ทักษะที่คนทำงานต้องมีก่อนปี ค.ศ. 2025

สอนโดยทีมงาน Perfect Training ผู้เชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ ที่ตอบโจทย์ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลก

ผู้สอน

ยศศักดิ์ มงคลปัญญาเลิศ

4.7 คะแนนเฉลี่ย

18 รีวิว

20 คอร์ส

 • CEO & Founder Perfect Training Group
 • Leadership & People Management Expert
 • Learning & Development Professional
 • Digital Capability Facilitator
 • Facilitator , Trainer , Coach , Consultant (ภาครัฐและองค์กรชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ)
 • Master of Educational Technology (EdTech) Singapore
 • Mini Master of Business Administration (Mini MBA)
 • Bachelor of Public Administration (HRM)
 • Bachelor Business Administration Program (Marketing)
 • Certified Leadership Development Program (CCL,USA)
 • Certified Situational Leadership (USA)
 • Certified Points Of You Facilitator “Practitioner Level” (Israel)
 • Certified Design Thinking (Stanford d.school : USA)
 • Certified Learning & Development professional (SHRM : Worldclass HR)
 • Certified Critical Thinking & Problem-Solving (Rochester Institute of Technology : Australia)
Perfect Training

4.7 คะแนนเฉลี่ย

18 รีวิว

20 คอร์ส

 • ผู้เชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ ที่ตอบโจทย์ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลก

เรียนรู้การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
World Economic Forum หรือ สภาเศรษฐกิจโลกได้กำหนดให้ “Critical Thinking” (อ่านว่า คริท’ทิเคิล ธิง’คิง) หรือ “การคิดอย่างมีวิจารณญาณ” เป็นหนึ่งในทักษะที่คนทำงานต้องมีก่อนปีค.ศ. 2025

การเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดในโลกปัจจุบัน ทำให้ระบบนิเวศทางธุรกิจเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน การที่จะรับมือกับภาวะนี้คนทำงานต้องอาศัยชุดข้อมูล ชุดความรู้ใหม่ มาขับเคลื่อนองค์กรหลังจากนี้ ซึ่งต้องพึ่งพากระบวนการ การสืบค้นข้อมูล, การวิเคราะห์ข้อมูล, การสรุปผล และการตัดสินใจบนพื้นฐานข้อมูลชุดใหม่

การคิดอย่างมีวิจารณญาณ” คือ ความพยายามที่จะคิดและตัดสินใจในสิ่งต่าง ๆ โดยใช้กระบวนการทางเหตุผล ที่ได้มาซึ่งหลักฐาน ข้อเท็จจริงหรือข้อมูลสนับสนุน มองข้ามประสบการณ์ตัวเอง หรือความเชื่อดั้งเดิม รวมไปถึงใช้อารมณ์ ความรู้สึกให้น้อยที่สุด เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดอคติในการคิดและการตัดสินใจ โดยมีจุดมุ่งหมายสำคัญคือ การหาคำตอบที่สมเหตุสมผล และเป็นไปได้มากที่สุด ที่สำคัญต้องดีกว่าการตอบคำนี้ในครั้งที่แล้ว เพื่อนำไปสู่ขั้นตอนการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ และลงมือทำต่อไป

จึงสรุปได้ว่า การคิดอย่างมีวิจารณญาณ จะมาช่วยยกระดับประสิทธิภาพการทำงานในบริบทใหม่ที่ไม่คุ้นเคย และไม่สามารถใช้ชุดประสบการณ์เก่ามาวิเคราะห์และตัดสินใจได้

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
1. ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณทักษะที่สำคัญต่อการทำงานในบริบทใหม่ที่ไม่คุ้นเคยและใช้ประสบการณ์เก่าคาดเดาไม่ได้
2. มองเห็นความแตกต่างของผลลัพธ์การทำงานแบบตัดสินใจจากประสบการณ์และตัดสินใจด้วยกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล
3. สามารถวิเคราะห์ปัญหา หรือ วิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับงานที่ต้องรับผิดชอบ และนำไปสู่การวางแผนจัดการเชิงป้องกัน
4. สามารถสืบค้นข้อมูลตลอดจนนำข้อมูลมาอนุมานและตัดสินใจที่สอดคล้องกับสถานการณ์ต่างๆ ที่ต้องพบเจอในการทำงานได้
5. ทำให้ตัดสินใจได้ดีขึ้น เพราะเนื่องด้วยความเข้าใจพื้นฐานองค์ประกอบ และ ข้อควรระวังในการตัดสินใจ
6. สร้างภูมิคุ้มกันจาก Fake News และ ข้อมูลที่เป็นเท็จซึ่งจะนำไปสู่ความเสียหาย และอคติที่เกิดขึ้นจนขยายไปสู่ความขัดแย้งในการทำงาน

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
1. ผู้บริหาร ผู้จัดการ และหัวหน้างาน ที่ต้องตัดสินใจ
2. ทีมบริหารโครงการ (Project Management)
3. พนักงานที่ต้องสืบค้น และ วิเคราะห์ข้อมูล

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
ไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานความรู้ใดมาก่อนก็เรียนได้

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
ยศศักดิ์ มงคลปัญญาเลิศ

4.7 คะแนนเฉลี่ย

18 รีวิว

20 คอร์ส

 • CEO & Founder Perfect Training Group
 • Leadership & People Management Expert
 • Learning & Development Professional
 • Digital Capability Facilitator
 • Facilitator , Trainer , Coach , Consultant (ภาครัฐและองค์กรชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ)
 • Master of Educational Technology (EdTech) Singapore
 • Mini Master of Business Administration (Mini MBA)
 • Bachelor of Public Administration (HRM)
 • Bachelor Business Administration Program (Marketing)
 • Certified Leadership Development Program (CCL,USA)
 • Certified Situational Leadership (USA)
 • Certified Points Of You Facilitator “Practitioner Level” (Israel)
 • Certified Design Thinking (Stanford d.school : USA)
 • Certified Learning & Development professional (SHRM : Worldclass HR)
 • Certified Critical Thinking & Problem-Solving (Rochester Institute of Technology : Australia)
Perfect Training

4.7 คะแนนเฉลี่ย

18 รีวิว

20 คอร์ส

 • ผู้เชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ ที่ตอบโจทย์ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลก
คะแนนเฉลี่ย
N/A
รายละเอียด
5 ดาว
0
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
ยังไม่มีรีวิวในบทเรียนนี้

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที