Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
4,500 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 35 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 13 ชั่วโมง 2 นาที

Balanced Scorecard เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับเจ้าของธุรกิจในประเมินการจัดการขององค์กร จุดอ่อน และวิธีในการบริหารงาน เพื่อใช้ในการวางกลยุทธ์

สอนโดย อ.สรรพงศ์ ลิมป์ธำรงกุล ผู้คร่ำหวอดในวงการเงินและการลงทุนมากกว่า 15 ปี

4,500 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 35 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 13 ชั่วโมง 2 นาที

Balanced Scorecard เป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับเจ้าของธุรกิจในประเมินการจัดการขององค์กร จุดอ่อน และวิธีในการบริหารงาน เพื่อใช้ในการวางกลยุทธ์

สอนโดย อ.สรรพงศ์ ลิมป์ธำรงกุล ผู้คร่ำหวอดในวงการเงินและการลงทุนมากกว่า 15 ปี

ผู้สอน

สรรพงศ์ ลิมป์ธำรงกุล

4.8 คะแนนเฉลี่ย

342 รีวิว

103 คอร์ส

  • นักลงทุนสไตล์ VI นักแกะงบเบอร์หนึ่งของเมืองไทย
  • ผู้คร่ำหวอดในวงการเงินและการลงทุนมากกว่า 15 ปี
  • ผู้แต่งหนังสือขายดี "แกะงบการเงินสไตล์ VI"
  • ผู้เชี่ยวชาญด้าน การเงิน การบัญชี ตลาดทุน และการวิเคราะห์สถานะทางการเงินของธุรกิจ

ผู้เรียนจะได้เข้าใจหลักการ Balanced Scorecard และสามารถนำไปใช้ในการวางกลยุทธ์ธุรกิจและประยุกต์ใช้ในการหาหุ้นบริษัทที่มีการจัดการที่ดี น่าลงทุนได้

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
Balanced Scorecard (BSC) คือ เครื่องมือสำหรับการจัดการเชิงกลยุทธ์ขององค์กร เป็นเครื่องมือที่ใช้กำหนดกลยุทธ์และประเมินผลว่าการดำเนินงานที่ได้กำหนดกลยุทธ์ไว้บรรลุผลหรือไม่ กล่าวได้ว่าเป็นระบบหรือกระบวนในการบริหารงานชนิดหนึ่งที่อาศัยการกำหนดตัวชี้วัดเป็นกลไกสำคัญ ซึ่งจำทำให้ผู้บริหารขององค์กรได้รับรู้ถึงจุดอ่อน และความไม่ชัดเจนของการบริหารงานที่ผ่านมา ไม่ใช่เฉพาะเป็นระบบการวัดผลเพียงอย่างเดียว แต่จะเป็นการกำหนดวิสัยทัศน์ (vision) และแผนกลยุทธ์ (strategic plan) แล้วแปลผลลงไปสู่ทุกจุดขององค์กรเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานของแต่ละฝ่ายงานและแต่ละคน

นอกจากนี้  Balanced Scorecard ยังสามารถใช้ในการประเมินในการลงทุนเพื่อหาหุ้นที่ดีได้ จะทำให้เรารู้ว่ากิจการนั้นเป็นกิจการที่มีการบริหารการจัดการที่ดี เหมาะเป็นหุ้นที่ลงทุนได้ยาวๆ อย่างสบายใจ ถึงแม้ราคาหุ้นอาจผันผวนตามอารมณ์ตลาดก็ตาม เพราะการเลือกลงทุนในบริษัทที่ดี ต้องเป็นบริษัทที่มีการบริหารงานที่ดี บริษัทที่บริหารงานดีย่อมมีการบริหารจัดการดี

ในคอร์สนี้ คุณจะได้เรียนรู้หลักการของ Balanced Scorecard อย่างละเอียด และการนำไปใช้ในการวางกลยุทธ์ของธุรกิจ รวมถึงการประยุกต์ใช้ในการหาหุ้นของบริษัทที่มีการจัดการที่ดี น่าลงทุน

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ 
- ได้เข้าใจหลักการ Balanced Scorecard อย่างละเอียด
- สามารถใช้ Balanced Scorecard ในการวางกลยุทธ์ของธุรกิจได้
- สามารถประยุกต์ใช้ Balanced Scorecard ในการเลือกหุ้นในการลงทุนได้

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
- ผู้บริหารหรือเจ้าของกิจการ
- ผู้ที่ทำงานด้านการวางกลยุทธ์ธุรกิจ
- นักลงทุนที่ต้องการประเมินหุ้นบริษัทที่มีการจัดการที่ดี น่าลงทุน

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
- หากมีความเข้าใจในการทำธุรกิจ จะทำให้เรียนได้เข้าใจมากยิ่งขึ้น

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
สรรพงศ์ ลิมป์ธำรงกุล

4.8 คะแนนเฉลี่ย

342 รีวิว

103 คอร์ส

  • นักลงทุนสไตล์ VI นักแกะงบเบอร์หนึ่งของเมืองไทย
  • ผู้คร่ำหวอดในวงการเงินและการลงทุนมากกว่า 15 ปี
  • ผู้แต่งหนังสือขายดี "แกะงบการเงินสไตล์ VI"
  • ผู้เชี่ยวชาญด้าน การเงิน การบัญชี ตลาดทุน และการวิเคราะห์สถานะทางการเงินของธุรกิจ
คะแนนเฉลี่ย
N/A
รายละเอียด
5 ดาว
0
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
ยังไม่มีรีวิวในบทเรียนนี้

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที