Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,990 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 14 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 30 นาที

เรียนรู้เทคนิคในการเขียนที่ถูกต้อง เข้าใจง่าย และได้ลงตีพิมพ์

สอนโดย เจ้าของแฟนเพจ "HappyReading" เป็น Ghost writer และมีผลงานด้านการเขียน eBook และ e-Magazine ณ ปัจจุบัน มากกว่า 150 เล่ม

1,990 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 14 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 30 นาที

เรียนรู้เทคนิคในการเขียนที่ถูกต้อง เข้าใจง่าย และได้ลงตีพิมพ์

สอนโดย เจ้าของแฟนเพจ "HappyReading" เป็น Ghost writer และมีผลงานด้านการเขียน eBook และ e-Magazine ณ ปัจจุบัน มากกว่า 150 เล่ม

ผู้สอน

ดร.ขวัญใจ วงศ์ช่วย

4.2 คะแนนเฉลี่ย

64 รีวิว

53 คอร์ส

 • ปริญญาตรี และปริญญาโท สาขาการพยาบาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 • ปริญญาเอก สาขาปรัชญาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • เป็น Reviewer ตรวจบทความวิจัยของนศ.ปริญญาโท ปริญญาเอก ของมหาวิทยาลัยต่างๆ
 • มีผลงานด้านการเขียน eBook, e-Magazine, AudioBook ณ ปัจจุบัน มากกว่า 150 เล่ม 
 • เป็น Ghost writer การเขียนบทความให้กับหน่วยงาน website ต่างๆ 
 • สอนคอร์สด้านการเขียนให้กับนักเขียนมากกว่า 60 คอร์ส
 • Fanpage: HappyReading (https://www.facebook.com/Writer2Happy/)
 • LineID:@writer2happy
 • Email: writer2happy@gmail.com

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
เรียนรู้เทคนิคการเขียนบทความวิชาการ/วิจัยเพื่อตีพิมพ์ (ภาษาไทย) ที่จะทำให้ทุกท่านเรียนรู้เทคนิคในการเขียนที่ถูกต้อง เข้าใจง่าย และได้ลงตีพิมพ์ 

สิ่งที่ทุกท่านจะได้เรียนรู้
ทำความรู้จักกับประเภทของบทความวิจัย
- เรียนรู้เทคนิคการเขียนบทความวิชาการ (ในกรณีที่งานวิจัยยังไม่เสร็จ)
- ความแตกต่างระหว่างบทความวิชาการและบทความวิจัย
- เรียนรู้ 7 เทคนิคการเขียนบทความวิชาการ
- เทคนิคการใช้ภาษาในการเขียนบทความ
- วิธีการเขียนในกรณีที่เป็นภาษาต่างประเทศในบทความภาษาไทย
- วิธีการตรวจสอบและค้นหาคำผิด
- การเตรียมความพร้อมในการเขียนบทความ
- การประเมินบทความวิจัย
- การเผยแพร่บทความวิชาการ
- ทำความรู้จักกับดัชนีวารสารไทยก่อนลงตีพิมพ์
- จรรยาบรรณในการเขียนบทความ
- การตรวจเช็คการ copy งานเขียน

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
ผู้ที่ต้องการเขียนผลงานวิจัย/วิชาการเพื่อตีพิมพ์

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
มีเนื้อหาที่ต้องการที่ต้องการเขียนอยู่ก่อนแล้ว

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
ดร.ขวัญใจ วงศ์ช่วย

4.2 คะแนนเฉลี่ย

64 รีวิว

53 คอร์ส

 • ปริญญาตรี และปริญญาโท สาขาการพยาบาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 • ปริญญาเอก สาขาปรัชญาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • เป็น Reviewer ตรวจบทความวิจัยของนศ.ปริญญาโท ปริญญาเอก ของมหาวิทยาลัยต่างๆ
 • มีผลงานด้านการเขียน eBook, e-Magazine, AudioBook ณ ปัจจุบัน มากกว่า 150 เล่ม 
 • เป็น Ghost writer การเขียนบทความให้กับหน่วยงาน website ต่างๆ 
 • สอนคอร์สด้านการเขียนให้กับนักเขียนมากกว่า 60 คอร์ส
 • Fanpage: HappyReading (https://www.facebook.com/Writer2Happy/)
 • LineID:@writer2happy
 • Email: writer2happy@gmail.com
คะแนนเฉลี่ย
4.0
รายละเอียด
5 ดาว
2
4 ดาว
1
3 ดาว
0
2 ดาว
1
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by ธาลินี เผื่อนผัน
Unnamed
by Mattie sripontong
บทที่2 เนื้อหาซ้ำไป ซ้ำมา
Default
by ภัคจิรา ตรีธีรโรจน์
Default
by Tanteekorn Chantasiri

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที