Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,150 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 5 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 56 นาที

เน้นวิเคราะห์หุ้น ตั้งสมมติฐานการลงทุนเพื่อเลือกหุ้น และหามูลค่าที่แท้จริงของหุ้นด้วยกระแสเงินสด

สอนโดยผู้ก่อตั้งเพจ "นายแว่นลงทุน" กูรูหุ้น FINNOMENA

1,150 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 5 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 56 นาที

เน้นวิเคราะห์หุ้น ตั้งสมมติฐานการลงทุนเพื่อเลือกหุ้น และหามูลค่าที่แท้จริงของหุ้นด้วยกระแสเงินสด

สอนโดยผู้ก่อตั้งเพจ "นายแว่นลงทุน" กูรูหุ้น FINNOMENA

ผู้สอน

คณิต นิมมาลัยรัตน์ (นายแว่น ลงทุน)

4.2 คะแนนเฉลี่ย

25 รีวิว

4 คอร์ส

  • ผู้ก่อตั้งเพจ "นายแว่น ลงทุน - Naiwaen Investment"
  • เป็นนักลงทุนเต็มเวลา Full Time Investor
  • กูรูหุ้น กองทุนรวม FINNOMENA
  • ผู้เขียนหนังสือขายดี "รวยหุ้นวีไอ ไม่เสี่ยง" และ ชุด "เฟ้าหาหุ้นรวย"
  • อาจารย์พิเศษ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คอร์สสอนการลงทุนสำหรับนักลงทุนหุ้นที่ลงทุนมาแล้ว 1-2 ปี สอนการดูงบกระแสเงินสดเพื่อเลือหุ้นลงทุน
- บอกแนวคิดการใช้ "กระแสเงินสด" คัดเลือกหุ้นลงทุน
- แนวคิดการประเมินความถูกแพงของหุ้นด้วยกระแสเงินสด
- สอนการบอกวงจรชีวิตขอธุรกิจด้วยงบกระแสเงินสด
- กรณีศึกษาหุ้นเดินเรือ RCL เมื่อวัฏจักรกลับมาเป็นขาขึ้นจะส่งผลต่อกระแสเงินสดอย่างไร

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- เรียนรู้วิธีการวิเคราะห์หุ้นด้วยกระแสเงินสด
- สามารถการตั้งสมมติฐานการลงทุน
- หามูลค่าที่แท้จริงของหุ้นด้วยกระแสเงินสด

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
- มือใหม่เริ่มต้นลงทุน
- นักลงทุนหุ้นที่ประสบการณ์ประมาณ 1-3 ปี

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
- ไม่ต้องมีความรู้มาก็เริ่มต้นได้

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
คณิต นิมมาลัยรัตน์ (นายแว่น ลงทุน)

4.2 คะแนนเฉลี่ย

25 รีวิว

4 คอร์ส

  • ผู้ก่อตั้งเพจ "นายแว่น ลงทุน - Naiwaen Investment"
  • เป็นนักลงทุนเต็มเวลา Full Time Investor
  • กูรูหุ้น กองทุนรวม FINNOMENA
  • ผู้เขียนหนังสือขายดี "รวยหุ้นวีไอ ไม่เสี่ยง" และ ชุด "เฟ้าหาหุ้นรวย"
  • อาจารย์พิเศษ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คะแนนเฉลี่ย
3.7
รายละเอียด
5 ดาว
2
4 ดาว
2
3 ดาว
2
2 ดาว
1
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by อโณทัย ศุขะวณิช
Default
by พัสกร โอเอี่ยมสุวรรณ
Default
by Aof Tanayut
Default
by ธีรญา รุ่งรัฐแพทย์
Default
by Keatisak Lerdwutthiworaruck
Data?1548224588
by Nook Poonsak
960101 619917264722114 123575154 n
by สุพัตร บุรณะเวช

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที