Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
2,490 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 16 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 28 นาที

คอร์สนี้มีคำตอบและช่วยให้คุณทำงานวิจัยด้วยความเข้าใจมากยิ่งขึ้น

เรียนกับดร.ขวัญใจ วงศ์ช่วย Reviewer ตรวจบทความวิจัยของนศ.ปริญญาโท ปริญญาเอก ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ

2,490 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 16 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 28 นาที

คอร์สนี้มีคำตอบและช่วยให้คุณทำงานวิจัยด้วยความเข้าใจมากยิ่งขึ้น

เรียนกับดร.ขวัญใจ วงศ์ช่วย Reviewer ตรวจบทความวิจัยของนศ.ปริญญาโท ปริญญาเอก ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ

ผู้สอน

ดร.ขวัญใจ วงศ์ช่วย

4.2 คะแนนเฉลี่ย

65 รีวิว

53 คอร์ส

 • ปริญญาตรี และปริญญาโท สาขาการพยาบาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 • ปริญญาเอก สาขาปรัชญาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • เป็น Reviewer ตรวจบทความวิจัยของนศ.ปริญญาโท ปริญญาเอก ของมหาวิทยาลัยต่างๆ
 • มีผลงานด้านการเขียน eBook, e-Magazine, AudioBook ณ ปัจจุบัน มากกว่า 150 เล่ม 
 • เป็น Ghost writer การเขียนบทความให้กับหน่วยงาน website ต่างๆ 
 • สอนคอร์สด้านการเขียนให้กับนักเขียนมากกว่า 60 คอร์ส
 • Fanpage: HappyReading (https://www.facebook.com/Writer2Happy/)
 • LineID:@writer2happy
 • Email: writer2happy@gmail.com

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
สำหรับใครที่กำลังทำวิจัยเกี่ยวกับความคาดหวังและความพึงพอใจ คอร์สนี้มีคำตอบและช่วยให้คุณทำงานวิจัยด้วยความเข้าใจมากยิ่งขึ้น
คอร์สนี้ได้ออกแบบเนื้อหา และหลักสูตรเพื่อให้คุณสามารถแก้ปัญหานี้ได้ จนเกิดไอเดีย และเข้าใจในสิ่งที่ทำ ด้วยเนื้อหาที่เข้าใจได้ง่าย ๆ ทำตามได้ไม่ยาก 

ประโยชน์ที่จะได้รับจากคอร์สนี้
1. เทคนิคการตั้งชื่องานวิจัย
2. การเขียนความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
3. การตั้งวัตถุประสงค์ในงานวิจัย
4. การกำหนดขอบเขตการวิจัย
5. การบอกถึงประโยชน์ของการวิจัย
7. เทคนิคการค้นหาข้อมูล และการเขียนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
8. ทำความเข้าใจกับวิธีการดำเนินการวิจัย (เน้นสอนเฉพาะการวิจัยเชิงปริมาณ)
9. วิธีการกำหนดประชากร และกลุ่มตัวอย่าง
10. แนวทางในการสร้างเครื่องมือในการวิจัย
11. การออกแบบการเก็บรวบรวมข้อมูล
12. แนวทางในการวิเคราะห์ข้อมูล
13.แนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติที่เกี่ยวข้องกับงานความพึงพอใจและความคาดหวัง
14.เทคนิควิธีการสรุปผลการศึกษา
15.เรียนรู้แนวทางการอภิปรายผลการศึกษา
16.วิธีการในการให้ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
ผู้ที่กำลังทำงานวิจัย

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
มีความรู้ขั้นพื้นฐานเบื้องต้นเกี่ยวกับการทำวิจัย

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
ดร.ขวัญใจ วงศ์ช่วย

4.2 คะแนนเฉลี่ย

65 รีวิว

53 คอร์ส

 • ปริญญาตรี และปริญญาโท สาขาการพยาบาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 • ปริญญาเอก สาขาปรัชญาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • เป็น Reviewer ตรวจบทความวิจัยของนศ.ปริญญาโท ปริญญาเอก ของมหาวิทยาลัยต่างๆ
 • มีผลงานด้านการเขียน eBook, e-Magazine, AudioBook ณ ปัจจุบัน มากกว่า 150 เล่ม 
 • เป็น Ghost writer การเขียนบทความให้กับหน่วยงาน website ต่างๆ 
 • สอนคอร์สด้านการเขียนให้กับนักเขียนมากกว่า 60 คอร์ส
 • Fanpage: HappyReading (https://www.facebook.com/Writer2Happy/)
 • LineID:@writer2happy
 • Email: writer2happy@gmail.com
คะแนนเฉลี่ย
N/A
รายละเอียด
5 ดาว
0
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
ยังไม่มีรีวิวในบทเรียนนี้

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที