Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,490 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 8 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 27 นาที

มีประกาศนียบัตร

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

แบบทดสอบทั้งหมด 1 แบบทดสอบ

ออกแบบคอร์สมาสำหรับการเสริมสร้างแนวคิดและความรู้เกี่ยวกับการบริหารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ เพื่อกำจัดความขัดแย้ง มิให้เกิดขึ้นในองค์กร

ได้เทคนิคเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข ลดความขัดแย้งในการทำงาน และมุ่งหน้าสู่การทำงานในเป้าหมายเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สอนโดย อ.มงคล กรัตะนุตถะ วิทยากร นักเขียน และผู้ก่อตั้งแฟนเพจ "Dr.fish"

1,490 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 8 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 27 นาที

มีประกาศนียบัตร

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

แบบทดสอบทั้งหมด 1 แบบทดสอบ

ออกแบบคอร์สมาสำหรับการเสริมสร้างแนวคิดและความรู้เกี่ยวกับการบริหารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์ เพื่อกำจัดความขัดแย้ง มิให้เกิดขึ้นในองค์กร

ได้เทคนิคเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข ลดความขัดแย้งในการทำงาน และมุ่งหน้าสู่การทำงานในเป้าหมายเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สอนโดย อ.มงคล กรัตะนุตถะ วิทยากร นักเขียน และผู้ก่อตั้งแฟนเพจ "Dr.fish"

ผู้สอน

มงคล กรัตะนุตถะ

4.8 คะแนนเฉลี่ย

32 รีวิว

8 คอร์ส

 • วิทยากร นักเขียน ที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาทัศนคติเชิงบวกและการพัฒนาทักษะหัวหน้างาน
 • ผู้ก่อตั้งและผู้บริหาร บริษัท ด็อกเตอร์ฟิช จำกัด
 • นักเขียนที่มีผลงานหนังสือรวม 15 เล่ม
 • ผู้ก่อตั้งแฟนเพจ "Dr.fish"
 • เจ้าของ Youtube Channel "Dr.fish Stories"
 • เจ้าของ Podcast "Dr.fish Stories"
คำอธิบายหลักสูตร

ปัญหาสำคัญประการหนึ่งขององค์กรภาคธุรกิจ คือบุคลากรในองค์กรไม่สามารถประคับประคองความสัมพันธ์ระหว่างตัวบุคคลหรือหน่วยงานต่าง ๆ ให้ประสานงานร่วมมือกันในการทำงานให้บรรลุตามแผนงานและเป้าหมายได้ ซึ่งสาเหตุหลักนั้นเกิดขึ้นจากการขาดการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ คนเรามักจะทะเลาะเบาะแว้งกัน ขัดแย้งกัน จากปัญหาเรื่องการสื่อสารทั้งสิ้น บางคนรู้ตัวว่าบกพร่องแต่ไม่สามารถแก้ไขได้ ขณะที่บางคนไม่รู้ตัวว่าตัวเองนั้นขาดทักษะและเทคนิคในการทำงานร่วมกับผู้อื่น

ความขัดแย้ง ถือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้น และอยู่คู่กับทุกองค์กร ซึ่งความขัดแย้งมีสาเหตุเกิดขึ้นได้มากมาย และความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนั้น ก็มีทั้งประโยชน์ และโทษ ดังนั้นเราจึงต้องเรียนรู้ที่จะบริหารความขัดแย้งให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กร
หลักสูตรนี้มุ่งเน้นการเรียนรู้ถึงความสำคัญของแนวคิดการบริหารและจัดการความขัดแย้งในการทำงานร่วมกันระหว่างตัวบุคคล หน่วยงาน เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารทีมงาน บริหารลูกน้อง รวมถึงการรู้เท่าทันพฤติกรรมมนุษย์ ที่มักเกิดขึ้นในการสื่อสารระหว่างกัน เพื่อรับมือกับความแตกต่างที่หลากหลายได้ รวมถึงการพัฒนาตนเองเพื่อการเติบโตในการทำงานร่วมกันอย่างยั่งยืน

วัตุประสงค์ของหลักสูตร
- เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการบริหารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์
- เพื่อให้เรียนรู้หลักการสื่อสารแบบต่าง ๆ และการเลือกใช้หลักการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม
- เพื่อให้เสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข ลดความขัดแย้งในการทำงาน
- เพื่อเสริมแนวคิดการบริหาร หาคนสืบทอดตำแหน่งงาน

หัวข้อการอบรม 
1. เรียนรู้แนวคิดการบริหารความขัดแย้งและพัฒนาการความเป็นทีมตามหลัก โมเดล Tuckman’s Stage of Group Development
- 4 ขั้นตอนการเติบโตของการทำงานเป็นทีม
- การบริหารความขัดแย้ง คืออะไร
- ความขัดแย้งเกิดขึ้นได้ 6 แบบ
- ทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับความขัดแย้ง

2. เรียนรู้ความสำคัญของรูปแบบความขัดแย้งประเภทต่าง ๆ และแนวทางการบริหารความขัดแย้ง
- การปรองดอง
- การหลีกเลี่ยง
- การประนีประนอม
- การแข่งขัน
- การให้ความร่วมมือ
- บทสรุปการบริหารความขัดแย้ง
- 5 วิธีการบริหารความขัดแย้งแบบเร่งด่วน

3. เรียนรู้ทักษะการสื่อสารประสานงานด้วยทัศนคติเชิงบวกเพื่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน
- การจับผิด
- การจับถูก
- Deep Listening
- Communication
- Empathy
- Body Language
- Emotional Intelligence

4. เรียนรู้พฤติกรรมของคนในองค์กรเพื่อสร้างความเข้าใจในบุคลิกภาพการสื่อสาร ลดความขัดแย้งภายในองค์กร
- รู้ DISC ไปทำไม
- แนวคิดการทำแบบประเมิน (ไฟล์แนบแบบประเมิน)
- บ้านสีแดง
- บ้านสีเหลือง
- บ้านสีเขียว
- บ้านสีน้ำเงิน
- บทสรุป

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- ผู้เรียนจะได้แนวคิดและความรู้เกี่ยวกับการบริหารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์
- ผู้เรียนจะได้แนวปฏิบัติการกำจัดความขัดแย้ง มิให้เกิดขึ้นในองค์กรได้อย่างสร้างสรรค์
- ผู้เรียนจะได้หลักการสื่อสารแบบต่าง ๆ และการเลือกใช้แนวทางการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม
- ผู้เรียนสามารถเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข ลดความขัดแย้งในการทำงานและมุ่งหน้าสู่การทำงานในเป้าหมายเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อ่านทั้งหมด

ผู้เรียนจะสามารถได้รับประกาศนียบัตร เมื่อผ่านเกณฑ์ด้านล่าง และสามารถตรวจสอบสถานะของประกาศนียบัตรได้จากเมนู ประกาศนียบัตรของฉัน ในเมนูคอร์สเรียนของฉัน

เกณฑ์การได้รับประกาศนียบัตร

- เรียนครบ: 100% ของคอร์ส
- ทำแบบทดสอบหลังเรียน ได้คะแนนตั้งแต่ 8 คะแนน ขึ้นไป

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
มงคล กรัตะนุตถะ

4.8 คะแนนเฉลี่ย

32 รีวิว

8 คอร์ส

 • วิทยากร นักเขียน ที่ปรึกษา ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาทัศนคติเชิงบวกและการพัฒนาทักษะหัวหน้างาน
 • ผู้ก่อตั้งและผู้บริหาร บริษัท ด็อกเตอร์ฟิช จำกัด
 • นักเขียนที่มีผลงานหนังสือรวม 15 เล่ม
 • ผู้ก่อตั้งแฟนเพจ "Dr.fish"
 • เจ้าของ Youtube Channel "Dr.fish Stories"
 • เจ้าของ Podcast "Dr.fish Stories"
คะแนนเฉลี่ย
5.0
รายละเอียด
5 ดาว
2
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by Kanlaya Siwakulrangsun
%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%98%e0%b8%b4%e0%b9%8c
by สุรสิทธิ์ สกุลคงเดช

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที