Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,990 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 17 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 48 นาที

เรียนรู้และเข้าใจถึงความสำคัญของการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคล (IDP)

เรียนรู้แนวทางการกำหนดทักษะและพฤติกรรมการทำงาน หรือ Competency ที่นำมาใช้สำหรับการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 70 : 20 : 10 ภาคปฏิบัติ พร้อมการเชื่อมโยงเข้าสู่ IDP

สอนโดย ดร.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต วิทยากรผู้มากประสบการณ์ทั้งในงานที่ปรึกษาและงานวิทยากรให้กับทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนมากมาย

1,990 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 17 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 48 นาที

เรียนรู้และเข้าใจถึงความสำคัญของการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคล (IDP)

เรียนรู้แนวทางการกำหนดทักษะและพฤติกรรมการทำงาน หรือ Competency ที่นำมาใช้สำหรับการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 70 : 20 : 10 ภาคปฏิบัติ พร้อมการเชื่อมโยงเข้าสู่ IDP

สอนโดย ดร.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต วิทยากรผู้มากประสบการณ์ทั้งในงานที่ปรึกษาและงานวิทยากรให้กับทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนมากมาย

ผู้สอน

ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต

4.8 คะแนนเฉลี่ย

56 รีวิว

7 คอร์ส

  • Certified OKR Professional
  • ที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐานแรงงาน (มรท.8001: 2563)
  • ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้กับองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน
  • นักเขียนที่มีผลงานเขียนเรื่องเทคนิคการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคลากรหลายเล่ม

คอร์สนี้จะได้เรียนรู้และเข้าใจถึงความสำคัญของการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคล (IDP) ในเชิงลึก เข้าใจง่าย และนำไปปรับใช้ได้จริง

รายละเอียดคอร์สออนไลน์
คอร์สนี้จะช่วยให้ผู้เรียนได้เข้าใจถึงความสำคัญของการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคล (Individual Development Plan หรือ IDP) บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคล และลักษณะงานที่ต้องเกี่ยวข้องกันนั้น เพื่อให้แยกแยะบทบาทหน้าที่ได้ชัดเจนในการบริหารจัดการการพัฒนาบุคลากร รวมทั้งการเรียนรู้ถึงเครื่องมือ เทคนิค และแนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนารายบุคคล โดยมุ่งให้เรียนรู้ในเชิงลึก เข้าใจง่าย และนำไปปรับใช้ได้จริง โดยมีขอบข่ายของการเรียนรู้ ดังต่อไปนี้
- หลักการ กระบวนการ ตลอดจนวิธีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคล (Individual Development Plan : IDP)
- ความแตกต่างของสไตล์การเรียนรู้ของคนแบบ VAK และตามแนวทางอื่น ที่มีต่อการกำหนดวิธีการพัฒนา
- ขั้นตอนและแบบฟอร์มของการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคล (IDP) พร้อมกรณีตัวอย่างของหลากหลายองค์กร และคำแนะนำ
- Competency กับการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรเป็นรายบุคคล
- แนวทางการกำหนดทักษะและพฤติกรรมการทำงาน หรือ Competency ที่นำมาใช้สำหรับการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล
- หลากหลายรูปแบบของการพัฒนาบุคลากร (HR Development Tools) ที่ต้องรู้
- การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 70 : 20 : 10 ภาคปฏิบัติ พร้อมการเชื่อมโยงเข้าสู่ IDP
- แนวทางการประเมินทักษะและพฤติกรรมการทำงานเพื่อนำมาใช้สำหรับจัดทำแผนพัฒนาดังกล่าว

กลุ่มเป้าหมาย
- ผู้จัดการและผู้ปฏิบัติงานด้าน HR
- ผู้จัดการ และหัวหน้างานแผนกหรือฝ่ายต่าง ๆ (Line Manager)

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัต

4.8 คะแนนเฉลี่ย

56 รีวิว

7 คอร์ส

  • Certified OKR Professional
  • ที่ปรึกษาพัฒนามาตรฐานแรงงาน (มรท.8001: 2563)
  • ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคลให้กับองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน
  • นักเขียนที่มีผลงานเขียนเรื่องเทคนิคการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคลากรหลายเล่ม
คะแนนเฉลี่ย
4.0
รายละเอียด
5 ดาว
0
4 ดาว
2
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by กมลฉัตร คูประเสริฐ
Default
by pradujphan junsong

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที