Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,300 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 22 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 52 นาที

ควรฝึกด้วยตัวเองอย่างน้อย 4 ครั้ง/สัปดาห์ จะทำให้เนื้อเยื่อและเซลล์สมองแข็งแรง กล้ามเนื้อหน้าขาพัฒนาขึ้น ป้องกันการปวดเข่า หลัง คอ การทรงตัวดีขึ้น

สอนโดย ผู้ก่อตั้งมิราเคิลไทชิและผู้คิดค้น การเริ่มฝึกพัฒนาลมหายใจ

1,300 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 22 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 52 นาที

ควรฝึกด้วยตัวเองอย่างน้อย 4 ครั้ง/สัปดาห์ จะทำให้เนื้อเยื่อและเซลล์สมองแข็งแรง กล้ามเนื้อหน้าขาพัฒนาขึ้น ป้องกันการปวดเข่า หลัง คอ การทรงตัวดีขึ้น

สอนโดย ผู้ก่อตั้งมิราเคิลไทชิและผู้คิดค้น การเริ่มฝึกพัฒนาลมหายใจ

ผู้สอน

สมศักดิ์ อินทร์เผือก

5.0 คะแนนเฉลี่ย

6 รีวิว

3 คอร์ส

  • ผู้ก่อตั้งมิราเคิลไทชิและผู้คิดค้น เริ่มฝึกพัฒนาลมหายใจตั้งแต่ปี 2540 
  • สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงไม่เคยเจ็บป่วยจนถึงปัจจุบัน
  • ฝึกด้วยตนเอง(คนเดียว) ยามเช้าตรู่เพื่อรับธรรมชาติธาตุ 5 ตามสถานที่ธรรมชาติต่างๆ
  • ฝึกสอนมิราเคิลไทชิ ให้ความรู้กับประชาชนชาวไทยและชาวต่างประเทศ สามารถฝึกได้ด้วยตนเอง อย่างถูกต่้องสม่ำเสมอ
  • คิดค้นมีผลงานเป็นของตนเอง ได้แก่ การพัฒนาลมหายใจ ชุดวัยเด็ก/ชุดวัยเรียนรู้/ชุดสุขภาพดีก้าวหน้า รวมทั้งพัฒนาฝึกสอนด้วยระบบ TPRV.

คอร์สนี้จะได้เรียนรู้การฝึกพัฒนาลมหายใจ เพื่อผ่อนคลายกาย สบายจิต และมีสุขภาพที่ดี

มีภาพพร้อมคำอธิบายท่าทาง รายละเอียดต่างๆ ทำให้สามารถฝึกได้ด้วยตนเอง เสมือนมีอจารย์คอยแนะนำอยู่ตลอดเวลา

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
ประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกพัฒนาลมหายใจ

ด้านร่างกาย
การฝึกพัฒนาลมหายใจเข้า (Inhalation) ทางจมูกให้ลึก ตั้งแต่ ๔-๕-๖ วินาทีตามเสียง "วี" เพื่อนำอากาศ แร่ธาตุต่าง ๆ รวมทั้งพลังชี่ภายนอก เคลื่อนเข้าสู่ภายในร่างกายไปยังเนื้อเยื่อและเซลล์ สมอง ประสาท อวัยะต่าง ๆ กล้ามเนื้อ กระดูก เกิดการเผาผลาญเพื่อนำเอาออกซิเจนและสารอาหารไปเลี้ยงเนื้อเยื่อทั่วร่างกายและนำเอาของเสีย (toxic waste products) ที่เนื้อเยื่อต่างๆผลิตขึ้นไปยังอวัยวะที่ทำหน้าที่กำจัดของเสียออกจากร่างกาย

หายใจออก (Exhalation) ทางปากให้ยาว ตั้งแต่ ๔-๕-๖-๗ วินาที ตามเสียง "วู" และตามจังหวะเสียงดนตรี เพื่อระบายคาร์บอนไดออกไซด์ปลดปล่อย (Release) ความวิตกกังวล ความตึงเครียดต่าง ๆ ออกจากร่างกายให้มากที่สุด ทำให้เนื้อเยื่อและเซลล์ที่ดี และเกิดใหม่ มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น สร้างภูมิคุ้มกัน ควบคุมไม่ให้เนื้อเยื่อและเซลล์ที่มีเชื้อโรคไม่สามารถเจริญเติบโตเพิ่มจำนวนได้ จึงเป็นการมุ่งเน้นไปยังเนื้อเยื่อและเซลล์ส่วนที่ดี และเกิดใหม่มากกว่า การมุ่งเน้นกำจัดเนื้อเยื่อและเซลล์ที่มีเชื้อโรค

การเคลื่อนไหวด้วยศิลปะการเคลื่อนไหว (Movement exercise) เพื่อให้ระบบโครงกระดูก (The skeletal system) ข้อต่อ (Joints) ระบบกล้ามเนื้อ (The muscular system) กระดูกมีการเคลื่อนไหวที่ประสานกัน (Movement coordination) อย่างเป็นระบบมีการหลั่งของน้ำมันไขข้อ ป้องกันการบาดเจ็บ มีความแข็งแรงและยืดหยุ่น สร้างความสมดุลภายในสู่ภายนอกอย่างเป็นธรรมชาติ

"ผ่อนคลายกาย สบายจิต ลดควมดันโลหิตเพิ่มพลัง เสริมความหนุ่ม/คงความสาวยาวนาน"

ด้านจิตใจ
๑. การฝึกสติ(ความรู้)ให้จดจ่ออยู่กับลมหายใจเข้า/ออก ตลอดเวลา ควบคุมจิตไม่ให้ฟุ้งฟ่านในขณะฝึก จนเกิดความสงบในการเคลื่อนไหว 
๒. การฝึกสมาธิ(ความผ่อนคลาย) ขณะฝึก สมอง ประสาท กล้ามเนื้อ อวัยวะทุกส่วนจะผ่อนคลาย เป็นเวลาขณะที่เรามีความสุขใจ จะรู้สึกเวลา ผ่านไปอย่างรวดเร็ว แต่ขณะรอคอยบางสิ่งบางอย่างหรือเจ็บป่วย มีความทุกข์ใจ จะรู้สึกว่าเวลาผ่านไปอย่างเชื่องช้าสมาธิจึงเป็นความสุขทางกายและใจหอย่างแท้จริงของมนุษย์
๓. พลังบริสุทธิ์ก่อนกำเนิด พ้นจากความครอบงำ บำรุงสุขภาพให้สมบูรณ์แข็งแรงกลับคืนสู่ธรรมชาติ และปรับคืนสภาพความสมดุลของพลังให้มีสภาวะดังเดิมเหมือนก่อนคลอดออกจากครรภ์มารดา ทำให้มีอายุยืนยาวอย่างมีความสุข

ด้านจิตวิญญาณ
จิตของมนุษย์ทุกคนมีความบริสุทธิ์มาตั้งแต่เกิด แต่เนื่องจากถูกครอบงำและตกอยู่ในอำนาจของความรู้สึกและอารมณ์ การเรียนรู้ วิถีชีวิตประจำวันหลังเกิดมา ทำให้จิตไม่บริสุทธิ์เหมือนดังเดิม ฟุ้งซ่าน วิตกกังวล เศร้าหมอง หากมีการฝึกอย่างถูกต้อง สม่ำเสมอ จะมีประโยชน์ดังนี้

๑. ยกระดับและพัฒนาจิตวิญญาณกลับมาบริสุทธิ์ดังเดิมก่อนที่จะสิ้นอายุขัย
๒. การเข้าถึงสภาวธรรมขั้นสูงสุด สายศาสนา เชื่อว่า ฝ่ายพุทธศาสนา(มหายาน) หมายถึงการเข้าพุทธภาวะหรือ เฉิงโฝ (成佛) ฝ่ายเต๋า หมายถึงการหลุดพ้นทางจิตวิญญาณหรือ เสินทง (神通) สองสายล้วนมุ่งหาหนทางที่จะชำระตนให้ข้ามพ้นการเวียนว่ายตายเกิด ดังที่ฝ่ายศาสนาพุทธเรียกว่า "นิพพาน" ศาสนาเต๋า เรียกว่า เทียนเหรินเหออี(天人合一) แปลว่าคนกับฟ้ารวมกันเป็นหนึ่ง

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
มนุษย์ทุกคนต้อง เกิด แก่ เจ็บ ตาย ไม่มีใครได้รับการยกเว้น แต่การเจ็บป่วยย่อมทรมานและเสียเงินค่ารักษามากมาย การป้องกันจึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด เพื่อไม่ให้เจ็บและทรมานมาก เสียเงินน้อยกว่า ได้ผลมากกว่า

ทุกท่านจึงควรเริ่มต้นป้องกันตั้งแต่วันนี้ ก่อนที่จะป่วย

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
เหมาะสำหรับผู้ฝึกใหม่เริ่มต้นการฝึกขั้นพื้นฐาน

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
สมศักดิ์ อินทร์เผือก

5.0 คะแนนเฉลี่ย

6 รีวิว

3 คอร์ส

  • ผู้ก่อตั้งมิราเคิลไทชิและผู้คิดค้น เริ่มฝึกพัฒนาลมหายใจตั้งแต่ปี 2540 
  • สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงไม่เคยเจ็บป่วยจนถึงปัจจุบัน
  • ฝึกด้วยตนเอง(คนเดียว) ยามเช้าตรู่เพื่อรับธรรมชาติธาตุ 5 ตามสถานที่ธรรมชาติต่างๆ
  • ฝึกสอนมิราเคิลไทชิ ให้ความรู้กับประชาชนชาวไทยและชาวต่างประเทศ สามารถฝึกได้ด้วยตนเอง อย่างถูกต่้องสม่ำเสมอ
  • คิดค้นมีผลงานเป็นของตนเอง ได้แก่ การพัฒนาลมหายใจ ชุดวัยเด็ก/ชุดวัยเรียนรู้/ชุดสุขภาพดีก้าวหน้า รวมทั้งพัฒนาฝึกสอนด้วยระบบ TPRV.
คะแนนเฉลี่ย
5.0
รายละเอียด
5 ดาว
4
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by นำชัย คงคาวิทูร
Default
by วรรณา วัสนชิน
Default
by เกรียง นิมิตพงษ์
Default
by Thanawan Lertluckkhanakul

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที