Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
เปิดโลก..ธุรกิจฟู้ดทรัค (Food Truck Business 101)
1,790 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 8 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 2 นาที

เข้าใจอย่างถ่องแท้เรื่องการทำธุรกิจ Food Truck ตั้งแต่ความเป็นมา ลักษณะสำคัญ รวมไปถึงแนวโน้มการเติบโตในโลกธุรกิจ

สอนโดย ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาการวางแผนยุทธศาสตร์องค์กร/เครือข่าย/ธุรกิจ

1,790 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 8 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 2 นาที

เข้าใจอย่างถ่องแท้เรื่องการทำธุรกิจ Food Truck ตั้งแต่ความเป็นมา ลักษณะสำคัญ รวมไปถึงแนวโน้มการเติบโตในโลกธุรกิจ

สอนโดย ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาการวางแผนยุทธศาสตร์องค์กร/เครือข่าย/ธุรกิจ

ผู้สอน

  • ประธานและผู้ก่อตั้ง TBIC (Technology & Business Integration Community)
  • ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาการวางแผนยุทธศาสตร์องค์กร/ เครือข่าย/ธุรกิจ
  • ผู้ดำเนินรายการ “กับแกล้มธุรกิจ” สถานีความคิด สำหรับธุรกิจอาหารทาง TBIC Channel on Youtube
  • เจ้าของ FB Page : TBIC Academy

คอร์สนี้จะได้เรียนรู้การทำธุรกิจในรูปแบบฟู้ดทรัค ได้มองเห็นความลับ/ความลึก ที่มาที่ไปในโลกฟู้ดทรัคได้อย่างชัดเจน

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
เปิดโลก..ธุรกิจฟู้ดทรัค เป็นหลักสูตรที่ทำให้ผู้ที่สนใจการทำธุรกิจในรูปแบบฟู้ดทรัค ได้มองเห็นความลับ/ความลึก ที่มาที่ไปในโลกฟู้ดทรัคได้อย่างชัดเจน

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
เข้าใจอย่างถ่องแท้ ไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์ฟู้ดทรัครอบโลก ภาพรวมฟู้ดทรัคไทย การขยายตัว จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค ลักษณะเฉพาะ และแนวโน้มการเติบโตในโลกธุรกิจฟู้ดทรัค

หัวข้อของเนื้อหา
1. ประวัติศาสตร์ธุรกิจฟู้ดทรัค ภาพรวมอุตสาหกรรมฟู้ดทรัคอเมริกา
2. ธุรกิจฟู้ดทรัครอบโลก ภาพรวมอุตสาหกรรมฟู้ดทรัคประเทศไทย ประเภทรถฟู้ดทรัค ประเภทสินค้า
3. การเติบโตของธุรกิจ การขยายธุรกิจฟู้ดทรัค
4. จุดแข็ง-จุดอ่อน ของธุรกิจฟู้ดทรัค
5. โอกาส-อุปสรรคจากปัจจัยภายนอก
6. ลักษณะพิเศษของธุรกิจฟู้ดทรัค
   1) ลักษณะการขาย ฟู้ดทรัค 
   2) การจัดประเภทฟู้ดทรัคในพื้นที่ vs สัดส่วนประเภทฟู้ดทรัค 
   3) เตรียมข้อมูลฟู้ดทรัค
   4) ตรวจสอบความพร้อมสถานที่
   5) การจัดแปลนรถ ขนาด/ตำแหน่ง/ประเภท
   6) มาตรการป้องกันโรคระบาดของฟู้ดทรัค และแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจฟู้ดทรัค 

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
- ผู้ต้องการเริ่มต้นธุรกิจอาหาร
- ผู้ที่ต้องการขยายธุรกิจอาหาร

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
ไม่ต้องมีพื้นฐานก็สามารถเรียนได้

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
  • ประธานและผู้ก่อตั้ง TBIC (Technology & Business Integration Community)
  • ผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาการวางแผนยุทธศาสตร์องค์กร/ เครือข่าย/ธุรกิจ
  • ผู้ดำเนินรายการ “กับแกล้มธุรกิจ” สถานีความคิด สำหรับธุรกิจอาหารทาง TBIC Channel on Youtube
  • เจ้าของ FB Page : TBIC Academy
คะแนนเฉลี่ย
N/A
รายละเอียด
5 ดาว
0
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
ยังไม่มีรีวิวในบทเรียนนี้

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที