Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
990 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 7 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 2 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

เข้าใจการเขียนโปรแกรมภาษา Python สำหรับทฤษฎีคณิตศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานเพื่อพัฒนาและทำงานกับปัญญาประดิษฐ์.

ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้าน AI Engineer มาก่อน

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มทักษะความรู้การเขียนโปรแกรมเขียนโปรแกรม นักพัฒนาโปรแกรม ที่สนใจงานด้าน Data Science และ AI Engineering

990 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 7 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 2 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

เข้าใจการเขียนโปรแกรมภาษา Python สำหรับทฤษฎีคณิตศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานเพื่อพัฒนาและทำงานกับปัญญาประดิษฐ์.

ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้าน AI Engineer มาก่อน

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มทักษะความรู้การเขียนโปรแกรมเขียนโปรแกรม นักพัฒนาโปรแกรม ที่สนใจงานด้าน Data Science และ AI Engineering

ผู้สอน

  • นักศึกษาวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์และวิทยาการข้อมูล ที่มีความสนใจในการแสวงหาความรู้และทักษะใหม่ ๆ ที่เป็นนวัตกรรมเพื่อสร้างสิ่งที่แตกต่าง
  • มีความสามารถในด้านการเขียนโปรแกรมและคณิตศาสตร์ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมและวิทยาการข้อมูล
  • มีประสบการณ์บรรยายในคอร์สของ SkillLane - Udemy ทางด้าน AI Engineer - Data Scientist และประสบการณ์ในการทำงานบน Fastwork ทำการพัฒนาระบบ Chatbot และ AI Object detection ให้กับบริษัท PlanB media

เรียนเขียนโปรแกรม Python Essential Math for AI : คณิตศาสตร์สำหรับพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
พบกับโลกของปัญญาประดิษฐ์ด้วย 'Essential Math for AI' คอร์สนี้เสนอบทเรียนที่เน้นคณิตศาสตร์ที่สำคัญและจำเป็นสำหรับนักพัฒนาและผู้สนใจในการสร้างระบบปัญญาประดิษฐ์ที่มีประสิทธิภาพ คอร์สนี้จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจทฤษฎีคณิตศาสตร์และตัวชี้วัดที่จำเป็นสำหรับการสร้างและปรับปรุงโมเดลปัญญาประดิษฐ์ ไม่ว่าจะเป็นนักพัฒนาที่กำลังเริ่มต้นหรือผู้ที่ต้องการเข้าใจหลักการทางคณิตศาสตร์ที่ใช้ใน AI ก็สามารถเรียนรู้ได้ คอร์สนี้จะทำให้ผู้เรียนมีพื้นฐานและความเข้าใจในทางคณิตศาสตร์ที่สำคัญ !!

เรียนเขียนโปรแกรม Python Essential Math for AI : คณิตศาสตร์สำหรับพัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์
- Workshop 1 เรียนเขียนโปรแกรม Python สำหรับการบวก, ลบ, คูณ scalar, และการทำ Dot Product, การคำนวณ Eigenvalues และ Eigenvectors สำหรับ Matrix, Singular Value Decomposition (SVD)
- Workshop 2 เรียนเขียนโปรแกรม Python สำหรับคำนวณ Derivatives สำหรับ Gradient Descent, การคำนวณ Integrals สำหรับคำนวณพื้นที่ใต้ Curve, Partial Derivatives.
- Workshop 3 เรียนเขียนโปรแกรม Python สำหรับ Probability and Statistics ความน่าจะเป็นและสถิติ Gaussian(Normal) Distribution, Bernoulli Distribution, การคำนวณ Expectation, Variance, และ Covariance สำหรับการทำนาย. Hypothesis Testing การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ.
- Workshop 4 Gradient Descent ปรับพารามิเตอร์เพื่อลดความคลาดเคลื่อนมากที่สุด, Constrained Optimization การแก้ปัญหาในขอบเขตหรือเงื่อนไขที่บังคับใช้.
- Workshop 5 การใช้  Graph Theory แสดงโครงสร้างข้อมูลเข้าใจโครงสร้างข้อมูลแบบต่าง ๆ ที่มีความซับซ้อน ในการหาทางที่ดีที่สุด (Shortest Path) Using NetworkX
- Workshop 6 การคำนวณวัดความไม่แน่นอนในค่า Entropy, Cross-Entropy, KL Divergence

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- ผู้เรียนจะเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและทฤษฎีคณิตศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานสำหรับการพัฒนาและทำงานกับปัญญาประดิษฐ์
- ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การทำงานของอัลกอริทึม และเทคนิคที่จำเป็นในการสร้างและปรับปรุงอัลกอริทึมสำหรับระบบปัญญาประดิษฐ์
- ผู้เรียนจะได้ฝึกทักษะในการใช้คณิตศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาทางด้าน AI และการวิเคราะห์ข้อมูล
- ผู้เรียนสามารถนำความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปใช้ในการพัฒนาโมเดล AI และระบบปัญญาประดิษฐ์ที่มีประสิทธิภาพ

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
- ผู้ที่ต้องการพัฒนาความรู้ทางคณิตศาสตร์ที่เป็นพื้นฐานสำหรับการสร้างและปรับปรุงโมเดลปัญญาประดิษฐ์
- ผู้เริ่มต้นเรียนรู้การเขียนโปรแกรม นักพัฒนาโปรแกรม โปรแกรมเมอร์ ที่สนใจงานด้าน Data Science และ AI Engineering
- คนที่ต้องการทำความเข้าใจคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ข้อมูลและการสร้างโมเดล AI.
- ผู้ที่ต้องการเรียนรู้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ที่มีประโยชน์สำหรับสาขาการเรียนรู้เชิงลึกและปัญญาประดิษฐ์
- ผู้ที่สนใจในการเข้าใจพื้นฐานของ AI

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
- ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีความรู้ด้านการเขียนโปรแกรมมาก่อน เพราะสามารถลองทำไปพร้อม ๆ กันคุณจะได้เรียนรู้ทุกสิ่งที่คุณอยากเรียน
- ถ้ามีความรู้ด้านเขียนโปรแกรมภาษา Python จะทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้น
- ควรมีความรู้เกี่ยวกับคณิตศาสตร์ขั้นพื้นฐาน

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
  • นักศึกษาวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์และวิทยาการข้อมูล ที่มีความสนใจในการแสวงหาความรู้และทักษะใหม่ ๆ ที่เป็นนวัตกรรมเพื่อสร้างสิ่งที่แตกต่าง
  • มีความสามารถในด้านการเขียนโปรแกรมและคณิตศาสตร์ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมและวิทยาการข้อมูล
  • มีประสบการณ์บรรยายในคอร์สของ SkillLane - Udemy ทางด้าน AI Engineer - Data Scientist และประสบการณ์ในการทำงานบน Fastwork ทำการพัฒนาระบบ Chatbot และ AI Object detection ให้กับบริษัท PlanB media
คะแนนเฉลี่ย
5.0
รายละเอียด
5 ดาว
1
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by Suratsadee Kriampho

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที