Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,190 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 12 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 7 นาที

สร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างองค์กรกับลูกค้า

สอนโดย ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันฝึกอบรมและให้คำปรึกษา Impression Training

1,190 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 12 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 1 ชั่วโมง 7 นาที

สร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างองค์กรกับลูกค้า

สอนโดย ผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันฝึกอบรมและให้คำปรึกษา Impression Training

ผู้สอน

ดร. พิสิทธิ์ พิพัฒน์โภคากุล

4.8 คะแนนเฉลี่ย

28 รีวิว

4 คอร์ส

 • ประธานคณะผู้บริหารด้านการให้คำปรึกษาแนะนำ บริษัท ดิ อิมเพรสชั่น คอนซัลแทนท์ จำกัด
 • ให้คำปรึกษาธุรกิจและการบริการมากกว่า 100 องค์กร อาทิเช่น SCG ปตท. ธนาคารกรุงศรี Kingpower ฯลฯ
 • วิทยากร บรรยายให้แก่องค์กรกว่า 500 แห่ง
 • ปริญญาเอก การจัดการการท่องเที่ยวและบริการ สถาบันฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 • ปริญญาโท วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมการผลิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • แต่งหนังสือ Service Excellence : Service Code รหัสลับการบริการ, Service Excellence : Service Culture การสร้างวัฒนธรรมการบริการ, บริการที่ตรงใจ ใครๆ ก็กลับมา (Customer Super Service)
Impression Training

4.5 คะแนนเฉลี่ย

75 รีวิว

15 คอร์ส

 • สถาบันฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำ ด้านการพัฒนาการบริการอย่างเป็นระบบ

ธุรกิจในปัจจุบันมีการแข่งขันทางธุรกิจที่สูงขึ้น เนื่องด้วยสินค้าและบริการมีความหลากหลาย รวมทั้งสินค้าและบริการมิค่อยแตกต่างกัน การรักษาลูกค้าเก่าให้คงไว้ หรือการเพิ่มลูกค้าใหม่จึงเป็นเรื่องที่ยาก ธุรกิจจึงมีการขายตัดราคาเพื่อแย่งลูกค้าระหว่างกั

แต่หากองค์กรมีการสร้างกระบวนการใหม่ๆ ขึ้นมาเพื่อยึดฐานลูกค้าเอาไว้ อาทิ การจัดระบบการบริการลูกค้าให้เป็นมาตรฐาน การจัดระบบ CRM-Customer Relationship Management การมีระบบจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าด้วย Big Data และการฝึกอบรมพนักงานเพื่อเพิ่มทักษะการดูแลลูกค้าระยะยาว

ดังนั้นหลักสูตรนี้จึงถูกสร้างขึ้นให้เป็นหนึ่งในกระบวนการที่จะช่วยสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างองค์กรกับลูกค้า ภายใต้หลักการ ลูกค้าเป็นศูนย์กลาง

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความเข้าใจในหลักการบริหารและแนวทางปฏิบัติของ Customer Relationship Management
2. เพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการนำ Customer Relationship Management มาใช้เป็นกลยุทธ์ ในการบริหารจัดการกับลูกค้า ทั้งภายในและภายนอก
3. สามารถนำความรู้แนวคิด ประสบการณ์ Customer Relationship Management ไปประยุกต์ใช้ในการวางแผน และผลักดันโดยกำหนดเป็นกลยุทธ์ขององค์กร แล้วนำไปใช้ บริหารและปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
- เจ้าหน้าที่การตลาด
- เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์
- เจ้าหน้าที่ให้บริการลูกค้า
- เจ้าหน้าที่ขาย
- หัวหน้างาน ผู้จัดการ ผู้บริหาร


อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
ดร. พิสิทธิ์ พิพัฒน์โภคากุล

4.8 คะแนนเฉลี่ย

28 รีวิว

4 คอร์ส

 • ประธานคณะผู้บริหารด้านการให้คำปรึกษาแนะนำ บริษัท ดิ อิมเพรสชั่น คอนซัลแทนท์ จำกัด
 • ให้คำปรึกษาธุรกิจและการบริการมากกว่า 100 องค์กร อาทิเช่น SCG ปตท. ธนาคารกรุงศรี Kingpower ฯลฯ
 • วิทยากร บรรยายให้แก่องค์กรกว่า 500 แห่ง
 • ปริญญาเอก การจัดการการท่องเที่ยวและบริการ สถาบันฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
 • ปริญญาโท วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • ปริญญาตรี วิศวกรรมการผลิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • แต่งหนังสือ Service Excellence : Service Code รหัสลับการบริการ, Service Excellence : Service Culture การสร้างวัฒนธรรมการบริการ, บริการที่ตรงใจ ใครๆ ก็กลับมา (Customer Super Service)
Impression Training

4.5 คะแนนเฉลี่ย

75 รีวิว

15 คอร์ส

 • สถาบันฝึกอบรมและให้คำปรึกษาแนะนำ ด้านการพัฒนาการบริการอย่างเป็นระบบ
คะแนนเฉลี่ย
4.5
รายละเอียด
5 ดาว
1
4 ดาว
1
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by พันธุ์ภพ พันธุ์เสือ
เวลากดหยุด และเริ่มใหม่ชอบเด้งไม่วินาทีอื่น ไม่เล่นต่อที่กดหยุดไว้
Default
by HR Training

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที