Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
Chinese for Business ภาษาจีนเพื่อธุรกิจ
788 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 5 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 21 นาที

เรียนภาษาจีนธุรกิจเฉพาะทาง

เรียนแล้วสามารถสื่อสารและใช้งานได้จริง

สอนโดย เจ้าของภาษาที่มีประสบการณ์โดยตรง และเป็นครูผู้สอนของสถาบันภาษาจีน jiajiao

788 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 5 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 21 นาที

เรียนภาษาจีนธุรกิจเฉพาะทาง

เรียนแล้วสามารถสื่อสารและใช้งานได้จริง

สอนโดย เจ้าของภาษาที่มีประสบการณ์โดยตรง และเป็นครูผู้สอนของสถาบันภาษาจีน jiajiao

คอร์สภาษาจีนธุรกิจนี้มีทั้งคำศัพท์ รูปประโยคสนทนาที่เป็นภาษาจีนธุรกิจ

เรียนคอร์สนี้จะสามารถใช้งานได้จริง และจะช่วยเพิ่มโอกาสในการทำงานในอนาคต

เนื้อหาที่จะได้เรียน
- ภาษาจีนธุรกิจสำหรับการแนะนำตัวเพื่อนำเสนองาน
- ภาษาจีนธุรกิจที่ใช้ในการประชุมและนำเสนอภาพกราฟต่าง ๆ
- ภาษาจีนธุรกิจสำหรับพนักงานขายและการบริการ
- ภาษาจีนธุรกิจสำหรับพนักงานธนาคาร
- มารยาทในการประชุมกับชาวจีน

จุดเด่นของคอร์สที่ต่างจากคอร์สทั่ว ๆ ไป
ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานมาก่อน เรียนภาษาจีนธุรกิจเฉพาะทาง เรียนแล้วสามารถสื่อสารและใช้งานได้จริง

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับจากคอร์สนี้
คอร์สเรียนนี้จะได้คำศัพท์มากกว่า 30 คำ ได้รูปประโยคที่เป็นภาษาจีนทางธุรกิจ ที่สามารถคุยกับคนจีนในทางธุรกิจ นัดประชุม นำเสนองานต่าง ๆ ได้

ผู้เรียนจำเป็นต้องมีพื้นฐาน หรือรู้อะไรมาก่อน
ไม่มีพื้นฐานก็สามารถเรียนได้ เรียนแล้วจำคำศัพท์ จำรูปประโยค ก็สามารถนำไปใช้จริงได้

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
สถาบันสอนภาษาจีน Jiajiao

4.1 คะแนนเฉลี่ย

7 รีวิว

8 คอร์ส

  • สถาบันที่มีการสอนภาษาจีนมามากกว่า 10 ปี
  • อาจารย์ผู้สอนทุกคนเป็นเจ้าของภาษา
  • มีหลักสูตรการเรียนการสอนเป็นขั้นตอนอย่างเป็นระบบ
คะแนนเฉลี่ย
N/A
รายละเอียด
5 ดาว
0
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
ยังไม่มีรีวิวในบทเรียนนี้

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที