Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,890 บาท 2,190 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 20 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 4 ชั่วโมง 44 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

ในคอร์สนี้ท่านจะได้เรียนรู้ เนื้อหาที่จะทำให้ท่านนำ IPv6 ไปใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สอนโดย อ.จันตพงษ์ บุตรลักษณ์ นักวิชาการและวิทยากรด้านคอมพิวเตอร์และไอที

มีไฟล์ประกอบการเรียนให้ Download ในคอร์ส

1,890 บาท 2,190 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 20 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 4 ชั่วโมง 44 นาที

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

ในคอร์สนี้ท่านจะได้เรียนรู้ เนื้อหาที่จะทำให้ท่านนำ IPv6 ไปใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สอนโดย อ.จันตพงษ์ บุตรลักษณ์ นักวิชาการและวิทยากรด้านคอมพิวเตอร์และไอที

มีไฟล์ประกอบการเรียนให้ Download ในคอร์ส

ผู้สอน

จันตพงษ์ บุตรลักษณ์

4.8 คะแนนเฉลี่ย

8 รีวิว

3 คอร์ส

  • นักวิชาการ วิทยากร อาจารย์พิเศษ ด้านคอมพิวเตอร์และไอที
  • ผู้ถือ Certificate อาทิ CompTIA Security+, VCP550 : VMware Certified Professional 5, Data Center Virtualization(VCP-DCV), MTA : Microsoft Technology Associate: Software Development Fundamentals และ Palo Alto Networks Cybersecurity Academy
  • มีประสบการณ์สอนด้าน Computer Network, Linux Administrator, Network Security, Computer Programming

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
การทำงานในสาย Network ความรู้ความเข้าใจในการใช้ IPv4 ก็สามารถทำให้ท่านสามารถทำงานได้ แต่ทั้งนี้ในอนาคต IPv6 จะถูกนำมาใช้งานแทน IPv4 ดังนั้นการเรียนรู้ไว้จะทำให้ท่านประสบความสำเร็จในสาย Network ได้เร็วกว่าคนอื่น ๆ ได้
ในคอร์สนี้ท่านจะได้เรียนรู้ เนื้อหาที่จะทำให้ท่านนำ IPv6 ไปใช้ในการทำงานได้ เช่น รูปแบบ IPv6, Stateful vs Stateless, DHCPv6 Stateless, DHCPv6 Stateful, Static Route, RIPng, OSPFv3, EIGRP และ MP-BGP เป็นต้น

ประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับ
- การเขียน IPv6 และการกำหนดไอพีให้กับโฮสต์
- หลักและวิธีการจัดสรร IPv6 เพื่อการใช้งานภายในองค์กร
- วิธีการคำนวณ Network Address จาก Prefixes เพื่อการส่งข้อมูลจากต้นทางไปยังปลายทาง
- Gateway กับการรับ-ส่งข้อมูลข้ามเครือข่าย
- ตัวอย่างการจัดสรร IPv6 ให้กับแผนกต่าง ๆ
 - Stateful vs Stateless
- DHCPv6 Stateless
- DHCPv6 Stateful
- Static Route, RIPng, OSPFv3, EIGRP, MP-BGP

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
- ผู้ดูแลระบบเซิร์ฟเวอร์และระบบเครือข่าย
- นักศึกษา
- ช่างเทคนิค
- ผู้ที่สนใจทั่วไป

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน    
ความรู้ด้านระบบเครือข่ายเบื้องต้น
พื้นฐานและการใช้งาน IPv4 เบื้องต้น

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
จันตพงษ์ บุตรลักษณ์

4.8 คะแนนเฉลี่ย

8 รีวิว

3 คอร์ส

  • นักวิชาการ วิทยากร อาจารย์พิเศษ ด้านคอมพิวเตอร์และไอที
  • ผู้ถือ Certificate อาทิ CompTIA Security+, VCP550 : VMware Certified Professional 5, Data Center Virtualization(VCP-DCV), MTA : Microsoft Technology Associate: Software Development Fundamentals และ Palo Alto Networks Cybersecurity Academy
  • มีประสบการณ์สอนด้าน Computer Network, Linux Administrator, Network Security, Computer Programming
คะแนนเฉลี่ย
N/A
รายละเอียด
5 ดาว
0
4 ดาว
0
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
ยังไม่มีรีวิวในบทเรียนนี้

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที