Discount shortcut onipadv2 de49231644abee99f0b8dbe7f8aa4111763c2bb290b73b72e67be6ab983a026c
Email promo 300 button
1,200 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 10 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 18 นาที

เพิ่มความรู้เกี่ยวกับ กายวิภาคศาสตร์ และสรีรวิทยา (Anatomy & Physiology) ที่ทำให้เข้าใจเกี่ยวกับกลไกการทำงานของร่างกาย

1,200 บาท

สามารถเรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตลอดชีพ

เนื้อหาทั้งหมด 10 วิดีโอ ความยาวรวมกัน 2 ชั่วโมง 18 นาที

เพิ่มความรู้เกี่ยวกับ กายวิภาคศาสตร์ และสรีรวิทยา (Anatomy & Physiology) ที่ทำให้เข้าใจเกี่ยวกับกลไกการทำงานของร่างกาย

ผู้สอน

ดร.ขวัญใจ วงศ์ช่วย

4.2 คะแนนเฉลี่ย

65 รีวิว

53 คอร์ส

 • ปริญญาตรี และปริญญาโท สาขาการพยาบาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 • ปริญญาเอก สาขาปรัชญาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • เป็น Reviewer ตรวจบทความวิจัยของนศ.ปริญญาโท ปริญญาเอก ของมหาวิทยาลัยต่างๆ
 • มีผลงานด้านการเขียน eBook, e-Magazine, AudioBook ณ ปัจจุบัน มากกว่า 150 เล่ม 
 • เป็น Ghost writer การเขียนบทความให้กับหน่วยงาน website ต่างๆ 
 • สอนคอร์สด้านการเขียนให้กับนักเขียนมากกว่า 60 คอร์ส
 • Fanpage: HappyReading (https://www.facebook.com/Writer2Happy/)
 • LineID:@writer2happy
 • Email: writer2happy@gmail.com

เรียนรู้เสริมเพิ่มความรู้เกี่ยวกับ กายวิภาคศาสตร์ และสรีรวิทยา (Anatomy & Physiology) ที่ทำให้เข้าใจเกี่ยวกับกลไกการทำงานของร่างกาย ช่วยในการดูแลผู้ป่วย และการวิเคราะห์โรคได้อย่างเข้าใจมากยิ่งขึ้น

คำอธิบายคอร์สออนไลน์
คอร์สเรียนเสริมเพิ่มความรู้เกี่ยวกับ กายวิภาคศาสตร์ และสรีรวิทยา (Anatomy & Physiology) ที่ทำให้เข้าใจเกี่ยวกับกลไกการทำงานของร่างกาย ช่วยในการดูแลผู้ป่วย และการวิเคราะห์โรคได้อย่างเข้าใจมากยิ่งขึ้น

เนื้อหาที่จะได้เรียนรู้
1. ทำความรู้จักกับระบบการทำงานของร่างกาย
2. เรียนรู้โครงสร้างของกระดูกและกล้ามเนื้อ
3. เรียนรู้โครงสร้างของระบบเลือด
4. เรียนรู้โครงสร้างของระบบหายใจ
5. เรียนรู้โครงสร้างของระบบย่อยอาหาร
6. เรียนรู้โครงสร้างของระบบประสาท
7. เรียนรู้โครงสร้างของระบบขับถ่ายปัสสาวะ
8. เรียนรู้โครงสร้างของระบบสืบพันธ์ุ
9. เรียนรู้โครงสร้างของระบบต่อมไร้ท่อ
10. เรียนรู้โครงสร้างของระบบภูมิคุ้มกัน

ใครควรเรียนคอร์สออนไลน์นี้
นักเรียน บุคลากรทางการแพทย์ และผู้ที่สนใจทุกท่าน

ผู้เรียนต้องมีความรู้อะไรมาก่อน
ทุกท่านสามารถเข้าเรียนได้

อ่านทั้งหมด

ห้องสนทนา
กรุณาลงทะเบียนเรียนคอร์สนี้เพื่อใช้งานห้องสนทนา
ดร.ขวัญใจ วงศ์ช่วย

4.2 คะแนนเฉลี่ย

65 รีวิว

53 คอร์ส

 • ปริญญาตรี และปริญญาโท สาขาการพยาบาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 • ปริญญาเอก สาขาปรัชญาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • เป็น Reviewer ตรวจบทความวิจัยของนศ.ปริญญาโท ปริญญาเอก ของมหาวิทยาลัยต่างๆ
 • มีผลงานด้านการเขียน eBook, e-Magazine, AudioBook ณ ปัจจุบัน มากกว่า 150 เล่ม 
 • เป็น Ghost writer การเขียนบทความให้กับหน่วยงาน website ต่างๆ 
 • สอนคอร์สด้านการเขียนให้กับนักเขียนมากกว่า 60 คอร์ส
 • Fanpage: HappyReading (https://www.facebook.com/Writer2Happy/)
 • LineID:@writer2happy
 • Email: writer2happy@gmail.com
คะแนนเฉลี่ย
4.0
รายละเอียด
5 ดาว
0
4 ดาว
1
3 ดาว
0
2 ดาว
0
1 ดาว
0
รีวิวบทเรียน
Default
by โกศล ภิญโญ

คุณยืนยันการลงทะเบียนเรียนใหม่หรือไม่

กรุณากดยืนยันเพื่อชำระเงินในการลงทะเบียนเรียนใหม่ หากคุณดำเนินการลงทะเบียนเรียนใหม่แล้ว ระบบจะทำการยกเลิกเกรดก่อนหน้านั้นโดยทันที