ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์ SkillLane มีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งาน เราจึงใช้คุกกี้ในการเก็บข้อมูลของคุณ

คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ข้อมูลของคุณได้ใน

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์ SkillLane มีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งาน เราจึงใช้คุกกี้ในการเก็บข้อมูลของคุณ คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ข้อมูลของคุณได้ใน

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่ 3
ประกันวินาศภัย

การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่ 3

ฟรี

หลักสูตรนี้ยังไม่เปิดขาย

รายละเอียดหลักสูตร


สิ่งที่ได้รับจากการอบรม
หลักสูตรพัฒนาโดย ศูนย์ฝึกอบรมทิพย

“หลักสูตรนี้มีการอัปเดตเนื้อหาใหม่เกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กรุณา download เอกสารเพิ่มเติมได้ที่บทเรียนวิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าประกันวินาศภัย”

หลักสูตร : การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่ 3

หัวข้อของเนื้อหา
1. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าประกันวินาศภัย
2. ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย: การประกันภัยเบ็ดเตล็ดที่เกี่ยวกับความรับผิดตามกฎหมาย และการประกันภัยการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
3. การจัดการพิจารณารับประกันภัยและการกาหนดอัตราเบี้ยประกันภัย
4. การจัดการประกันภัยต่อ
5. การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของบริษัทประกันวินาศภัย
6. มาตรฐานการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัย กาหนดโดยสมาคมผู้ควบคุมธุรกิจประกันภัยนานาชาติและการเป็นนายหน้าประกันภัยนิติบุคคล บทบาทของนายหน้าประกันภัยต่อสังคม
7. จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการ

รายละเอียดหลักสูตร


30 วิดีโอ

11 ชั่วโมง 36 นาที

สามารถเรียนจากที่ไหน* เมื่อไหร่ก็ได้ ภายใน 7 วัน

ตามรอบอบรมที่เลือก *สำหรับผู้อบรมหลักสูตรอบรมเก็บชั่วโมงออนไลน์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนการเตรียมพร้อมก่อนอบรม
cert

อบรมรับใบอนุญาต (เก็บชั่วโมงวิชาชีพนายหน้าประกันวินาศภัย 10 ชั่วโมง)

คุณสามารถทำเรื่องยื่นรับ/ต่ออายุใบอนุญาตผ่านระบบ คปภ. ได้ในวันจันทร์ถัดไปหลังจบรอบอบรม

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

ทั้งหมด 8 ไฟล์

แบบทดสอบ

ทั้งหมด 1 แบบทดสอบ

เนื้อหาหลักสูตร

คำแนะนำก่อนการอบรม
 • ขั้นตอนในการอบรม

  04:39

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าประกันวินาศภัย
 • การประกันภัยค้าจุนในสัญญาประกันภัย
  (มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด 2 ไฟล์)

  36:14

 • การประกันภัยในการรับขนส่งในสัญญาประกันภัย

  23:37

ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย: การประกันภัยเบ็ดเตล็ดที่เกี่ยวกับความรับผิดตามกฎหมาย และการประกันภัยการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
 • การประกันภัยเบ็ดเตล็ดที่เกี่ยวกับความรับผิดตามกฎหมาย
  (มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด 1 ไฟล์)

  01:25:37

 • การค้าระหว่างประเทศกับการประกันภัยการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

  39:54

 • การประกันภัยการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

  35:25

 • การประกันภัยสินค้าที่ขนส่งภายในประเทศ

  25:45

 • การประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง

  27:41

 • การประกันภัยความรับผิดของผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่อง

  20:33

การจัดการพิจารณารับประกันภัยและการกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัย
 • กระบวนการในการพิจารณารับประกันภัย
  (มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด 1 ไฟล์)

  17:05

 • การกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัย

  28:04

 • ความสัมพันธ์ของการพิจารณารับประกันภัยกับการก้าหนดอัตราเบี้ยประกันภัย

  13:03

การจัดการประกันภัยต่อ
 • กระบวนการการจัดการประกันภัยต่อตามแนวทางการกำกับการประกันภัยต่อ
  (มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด 1 ไฟล์)

  44:38

 • แนวทางการพิจารณาเลือกวิธีและประเภทของการประกันภัยต่อ

  14:54

 • การเลือกสรรผู้รับประกันภัยต่อของบริษัทประกันวินาศภัย

  06:19

การวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของบริษัทประกันวินาศภัย
 • แนวคิดเกี่ยวกับงบการเงิน
  (มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด 1 ไฟล์)

  54:22

 • แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์งบการเงิน

  11:07

 • การวิเคราะห์ความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันวินาศภัย

  18:22

 • การวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการด้าเนินธุรกิจของบริษัทประกันวินาศภัย

  12:57

 • การวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์ของบริษัทประกันวินาศภัย

  04:43

 • การวิเคราะห์ความสามารถในการท้าก้าไรของบริษัทประกันวินาศภัย

  04:18

 • การวิเคราะห์ประสิทธิภาพด้านการตลาดของบริษัทประกันวินาศภัย

  15:08

มาตรฐานการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัย กำหนดโดยสมาคมผู้ควบคุมธุรกิจประกันภัยนานาชาติ และการเป็นนายหน้าประกันภัยนิติบุคคล บทบาทของนายหน้าประกันภัยต่อสังคม
 • ความเป็นมา หลักการ และวัตถุประสงค์ของการจัดท้ามาตรฐานการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัย
  (มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด 1 ไฟล์)

  09:57

 • องค์ประกอบและขอบเขตของมาตรฐานการก้ากับดูแลธุรกิจประกันภัย

  03:28

 • มาตรฐานการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัยที่เกี่ยวข้องกับคนกลางประกันภัย

  56:15

 • การเป็นนายหน้าประกันภัยนิติบุคคล และบทบาทของนายหน้าประกันภัยต่อสังคม

  11:23

จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการ
 • ศัพท์ที่เกี่ยวข้อง และจรรยาบรรณในวิชาชีพนายหน้าประกันวินาศภัย
  (มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด 1 ไฟล์)

  25:58

 • บทลงโทษนายหน้าประกันวินาศภัยเมื่อไม่มีจรรยาบรรณ

  20:48

 • แนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันวินาศภัย

  08:55

 • กรณีศึกษาจรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันวินาศภัย

  15:05

แบบทดสอบหลังเรียน
 • chart
  แบบประเมินความพึงพอใจ

  แบบสำรวจ

 • แบบทดสอบหลังเรียน

  แบบทดสอบ

ผู้สอน


นฤทัย
นฤทัย ชูไทยดูประวัติผู้สอน
 • ประสบการณ์การเป็นวิทยากรด้านประกันภัย 10 ปี
 • เป็นวิทยากร Train the Insurance Trainer
 • ประสบการณ์สอนหลักสูตรขอต่อใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิตและวินาศภัย

ว่าที่ร.ต. ดิถี
ว่าที่ร.ต. ดิถี คงด้วงดูประวัติผู้สอน
 • ประสบการณ์สอนหลักสูตรขอต่อใบอนุญาต เป็นตัวแทน/นายหน้า ประกันชีวิตและวินาศภัย
 • ประสบการณ์บรรยายให้แก่พนักงานองค์กร ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ตัวแทน และนายหน้า

ปรีชา
ปรีชา วงษ์บัณฑูรย์ดูประวัติผู้สอน
 • ประสบการณ์สอนหลักสูตรขอต่อใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิตและประกันวินาศภัย
 • ประสบการณ์ในธุรกิจประกันวินาศภัย 20 ปี
 • ประสบการณ์บรรยายความรู้ด้านประกันภัยมากกว่า 10 ปี

รตน
รตน บุญเชิดดูประวัติผู้สอน
 • ประสบการณ์ในธุรกิจประกันวินาศภัย 12 ปี
 • ประสบการณ์บรรยายความรู้ด้านประกันภัย 10 ปี

กิตติชัย
กิตติชัย อัครวิมุตดูประวัติผู้สอน
 • ประสบการณ์สอนหลักสูตรขอต่อใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิตและประกันวินาศภัย
 • ประสบการณ์ในวิชาชีพการประกันภัย มากกว่า 10 ปี
 • ประสบการณ์สอนหลักสูตรขอรับ/ขอต่อใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิตและประกันวินาศภัย

บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมทิพย
บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมทิพย จำกัดดูประวัติผู้สอน
 • บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมทิพย จำกัด ให้บริการด้านการฝึกอบรม สัมมนา การจัดการประชุมและเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจ ต่อใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย

การเตรียมพร้อมก่อนอบรม

หลักสูตรอบรมน้ีเป็นการอบรมที่มีการยืนยันตัวตน
กรุณาตรวจสอบอุปกรณ์และเตรียมพร้อมก่อนอบรม เพื่อความสะดวกในการอบรมที่รวดเร็ว
web-cam.png
มีกล้องเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม

เช่น คอมพิวเตอร์เชื่อมต่อเว็บแคม, โน้ตบุ๊ค, สมาร์ตโฟนหรือแท็บเล็ต

id-card.png
หลักฐานยืนยันตัวตน

เช่น บัตรประชาชน, ใบขับขี่

speed.png
ความเร็วอินเทอร์เน็ต

ควรมีความเร็วขั้นต่ำ 3Mbps ขึ้นไป

face-detection.png
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

มีแสงสว่างเพียงพอ และไม่มีสิ่งปิดบังใบหน้า และอยู่ในที่ที่เหมาะสมสำหรับการอบรม ไม่ควรอบรมระหว่างเดินทาง

SkillLaneCPD
SkillLaneCPD
ระบบอบรมเก็บชั่วโมงออนไลน์สำหรับคนกลางประกันภัยและผู้เเนะนำการลงทุน
ฟรี

หลักสูตรนี้ยังไม่เปิดขาย

การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่ 3
ประกันวินาศภัย

การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่ 3

ฟรี

หลักสูตรนี้ยังไม่เปิดขาย