ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์ SkillLane มีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งาน เราจึงใช้คุกกี้ในการเก็บข้อมูลของคุณ

คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ข้อมูลของคุณได้ใน

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์ SkillLane มีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งาน เราจึงใช้คุกกี้ในการเก็บข้อมูลของคุณ คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ข้อมูลของคุณได้ใน

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่ 2
ประกันวินาศภัย

การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่ 2

ฟรี

หลักสูตรนี้ยังไม่เปิดขาย

รายละเอียดหลักสูตร


สิ่งที่ได้รับจากการอบรม
หลักสูตรพัฒนาโดย ศูนย์ฝึกอบรมทิพย

“หลักสูตรนี้มีการอัปเดตเนื้อหาใหม่เกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กรุณา download เอกสารเพิ่มเติมได้ที่บทเรียนวิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าประกันวินาศภัย”

หลักสูตร : การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่ 2

หัวข้อของเนื้อหา
1. สถานการณ์ธุรกิจประกันวินาศภัยในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต
2. กฎหมายทีเ่กี่ยวข้องกับนายหน้าประกันวินาศภัย
3. ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย: การประกันอัคคีภัย และการประกันภัยเบ็ดเตล็ด
4. การพิจารณารับประกันภัย
5. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
6. การบริหารความเสี่ยงภัย
7. จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา

รายละเอียดหลักสูตร


33 วิดีโอ

11 ชั่วโมง 0 นาที

สามารถเรียนจากที่ไหน* เมื่อไหร่ก็ได้ ภายใน 7 วัน

ตามรอบอบรมที่เลือก *สำหรับผู้อบรมหลักสูตรอบรมเก็บชั่วโมงออนไลน์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนการเตรียมพร้อมก่อนอบรม
cert

อบรมรับใบอนุญาต (เก็บชั่วโมงวิชาชีพนายหน้าประกันวินาศภัย 10 ชั่วโมง)

คุณสามารถทำเรื่องยื่นรับ/ต่ออายุใบอนุญาตผ่านระบบ คปภ. ได้ในวันจันทร์ถัดไปหลังจบรอบอบรม

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

ทั้งหมด 8 ไฟล์

แบบทดสอบ

ทั้งหมด 1 แบบทดสอบ

เนื้อหาหลักสูตร

คำแนะนำก่อนการอบรม
 • ขั้นตอนในการอบรม

  04:39

สถานการณ์ธุรกิจประกันวินาศภัยในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต
 • สถานการณ์ธุรกิจประกันวินาศภัยในปัจจุบัน
  (มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด 1 ไฟล์)

  01:23:07

 • แนวโน้มในอนาคตของธุรกิจประกันวินาศภัย โอกาสและความท้าทายสำหรับอุตสาหกรรมประกันวินาศภัย

  19:09

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าประกันวินาศภัย
 • หลักส่วนได้เสียอันอาจเอาประกันภัยได้ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  (มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด 2 ไฟล์)

  16:32

 • หลักความสุจริตอย่างยิ่งของคู่สัญญา และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  09:09

 • หลักการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  16:57

 • หลักการรับช่วงสิทธิ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  06:41

 • หลักการร่วมชดใช้ค่าสินไหมทดแทน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  10:32

 • หลักสาเหตุใกล้ชิด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  04:13

ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย
 • ความรู้ทั่วไปของการประกันอัคคีภัย
  (มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด 1 ไฟล์)

  05:36

 • การประกันอัคคีภัยทั่วไป

  20:42

 • การประกันอัคคีภัยสำหรับที่อยู่อาศัย

  17:18

 • การประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยแบบประหยัดสำหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์)

  07:39

 • การประกันภัยเบ็ดเตล็ดที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน

  01:02:01

 • การประกันภัยเบ็ดเตล็ดที่เกี่ยวกับวิศวกรรม

  48:30

 • การประกันภัยเบ็ดเตล็ดอื่นๆ ที่สำคัญ

  23:11

 • ความรู้ทั่วไปสำหรับการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก

  03:32

การพิจารณารับประกันภัย
 • ความจำเป็นและความสำคัญของการพิจารณารับประกันภัย
  (มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด 1 ไฟล์)

  12:42

 • หลักการพื้นฐานของการพิจารณารับประกันภัย

  28:19

 • กระบวนการ ปัจจัยสำคัญและเอกสารที่จำเป็นในการพิจารณารับประกันภัย

  35:23

 • บทบาทและหน้าที่ของนายหน้าประกันวินาศภัยในการพิจารณารับประกันภัย

  06:53

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
 • ความหมาย ความสำคัญ และประโยชน์ของการประกันภัยต่อ
  (มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด 1 ไฟล์)

  09:21

 • การเอาประกันภัยต่อ

  35:18

 • ประเภทของการประกันภัยต่อ

  21:16

การบริหารความเสี่ยงภัย
 • แนวคิดเกี่ยวกับความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง
  (มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด 1 ไฟล์)

  30:37

 • ความเสี่ยงในธุรกิจประกันภัยและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

  07:19

 • ความเสี่ยงส่วนบุคคลและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

  09:56

 • ความเสี่ยงภาคธุรกิจและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

  05:45

 • ประโยชน์และข้อจำกัดของการบริหารความเสี่ยง

  02:40

จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา
 • ความสำคัญของจรรยาบรรณกับการเพิ่มผลผลิตของธุรกิจประกันวินาศภัย
  (มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด 1 ไฟล์)

  37:50

 • แนวทางป้องกันการทุจริตในธุรกิจประกันวินาศและบทลงโทษ

  21:30

 • แนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันวินาศภัย

  12:48

 • กรณีศึกษาจรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันวินาศภัย

  23:11

แบบทดสอบหลังเรียน
 • chart
  แบบประเมินความพึงพอใจ

  แบบสำรวจ

 • แบบทดสอบหลังเรียน

  แบบทดสอบ

ผู้สอน


จุฑาทิพย์
จุฑาทิพย์ ติระชูศักดิ์ดูประวัติผู้สอน
 • ประสบการณ์การเป็นวิทยากรด้านประกันภัย 5 ปี
 • ประสบการณ์สอนหลักสูตรขอต่อใบอณุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิตและประกันวินาศภัย

ว่าที่ร.ต. ดิถี
ว่าที่ร.ต. ดิถี คงด้วงดูประวัติผู้สอน
 • ประสบการณ์สอนหลักสูตรขอต่อใบอนุญาต เป็นตัวแทน/นายหน้า ประกันชีวิตและวินาศภัย
 • ประสบการณ์บรรยายให้แก่พนักงานองค์กร ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ตัวแทน และนายหน้า

ณัฎฐณิชา
ณัฎฐณิชา น้อยโกมุทดูประวัติผู้สอน
 • ประสบการณ์การทำงานด้านประกันภัย 20 ปี
 • ประสบการณ์ด้านวิทยากรด้านประกันภัย 2 ปี
 • ประสบการณ์สอนหลักสูตรขอต่อใบอนุญาต นายหน้าประกันชีวิตและวินาศภัย โดยบรรยายให้แก่พนักงานภาครัฐฯ ธนาคารออมสินและธนาคารกรุงไทย 4 ปี

รตน
รตน บุญเชิดดูประวัติผู้สอน
 • ประสบการณ์ในธุรกิจประกันวินาศภัย 12 ปี
 • ประสบการณ์บรรยายความรู้ด้านประกันภัย 10 ปี

ปรีชา
ปรีชา วงษ์บัณฑูรย์ดูประวัติผู้สอน
 • ประสบการณ์สอนหลักสูตรขอต่อใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิตและประกันวินาศภัย
 • ประสบการณ์ในธุรกิจประกันวินาศภัย 20 ปี
 • ประสบการณ์บรรยายความรู้ด้านประกันภัยมากกว่า 10 ปี

ดวงหทัย
ดวงหทัย รุ่งโรจน์วัฒนาดูประวัติผู้สอน
 • วทม.สถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง (เกียรตินิยม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ฯ
 • นักคณิตศาสตร์ประกันภัย และบริหารความเสี่ยง
 • ประสบการณ์ด้านบริหารความเสี่ยงในธุรกิจประกันภัยกว่า 15 ปี

นฤทัย
นฤทัย ชูไทยดูประวัติผู้สอน
 • ประสบการณ์การเป็นวิทยากรด้านประกันภัย 10 ปี
 • เป็นวิทยากร Train the Insurance Trainer
 • ประสบการณ์สอนหลักสูตรขอต่อใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิตและวินาศภัย

บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมทิพย
บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมทิพย จำกัดดูประวัติผู้สอน
 • บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมทิพย จำกัด ให้บริการด้านการฝึกอบรม สัมมนา การจัดการประชุมและเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจ ต่อใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย

การเตรียมพร้อมก่อนอบรม

หลักสูตรอบรมน้ีเป็นการอบรมที่มีการยืนยันตัวตน
กรุณาตรวจสอบอุปกรณ์และเตรียมพร้อมก่อนอบรม เพื่อความสะดวกในการอบรมที่รวดเร็ว
web-cam.png
มีกล้องเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม

เช่น คอมพิวเตอร์เชื่อมต่อเว็บแคม, โน้ตบุ๊ค, สมาร์ตโฟนหรือแท็บเล็ต

id-card.png
หลักฐานยืนยันตัวตน

เช่น บัตรประชาชน, ใบขับขี่

speed.png
ความเร็วอินเทอร์เน็ต

ควรมีความเร็วขั้นต่ำ 3Mbps ขึ้นไป

face-detection.png
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

มีแสงสว่างเพียงพอ และไม่มีสิ่งปิดบังใบหน้า และอยู่ในที่ที่เหมาะสมสำหรับการอบรม ไม่ควรอบรมระหว่างเดินทาง

SkillLaneCPD
SkillLaneCPD
ระบบอบรมเก็บชั่วโมงออนไลน์สำหรับคนกลางประกันภัยและผู้เเนะนำการลงทุน
ฟรี

หลักสูตรนี้ยังไม่เปิดขาย

การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่ 2
ประกันวินาศภัย

การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่ 2

ฟรี

หลักสูตรนี้ยังไม่เปิดขาย