ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์ SkillLane มีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งาน เราจึงใช้คุกกี้ในการเก็บข้อมูลของคุณ

คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ข้อมูลของคุณได้ใน

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์ SkillLane มีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งาน เราจึงใช้คุกกี้ในการเก็บข้อมูลของคุณ คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ข้อมูลของคุณได้ใน

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่ 1
ประกันวินาศภัย

การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่ 1

ฟรี

หลักสูตรนี้ยังไม่เปิดขาย

รายละเอียดหลักสูตร


สิ่งที่ได้รับจากการอบรม
หลักสูตรพัฒนาโดย ศูนย์ฝึกอบรมทิพย

“หลักสูตรนี้มีการอัปเดตเนื้อหาใหม่เกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กรุณา download เอกสารเพิ่มเติมได้ที่บทเรียนวิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าประกันวินาศภัย”

หลักสูตร : การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่ 1

หัวข้อของเนื้อหา
1. ภาพรวมของธุรกิจประกันวินาศภัย
2. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าประกันวินาศภัย
3. ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย : การประกันภัยรถยนต์ และการประกันภัยที่เกี่ยวกับบุคคล
4. แนวทางปฏิบัติในการขาย การรู้จักลูกค้า การให้คำแนะนาด้านการประกันวินาศภัย
5. การจัดการค่าสินไหมทดแทน
6. จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา

รายละเอียดหลักสูตร


34 วิดีโอ

14 ชั่วโมง 30 นาที

สามารถเรียนจากที่ไหน* เมื่อไหร่ก็ได้ ภายใน 7 วัน

ตามรอบอบรมที่เลือก *สำหรับผู้อบรมหลักสูตรอบรมเก็บชั่วโมงออนไลน์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนการเตรียมพร้อมก่อนอบรม
cert

อบรมรับใบอนุญาต (เก็บชั่วโมงวิชาชีพนายหน้าประกันวินาศภัย 10 ชั่วโมง)

คุณสามารถทำเรื่องยื่นรับ/ต่ออายุใบอนุญาตผ่านระบบ คปภ. ได้ในวันจันทร์ถัดไปหลังจบรอบอบรม

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

ทั้งหมด 7 ไฟล์

แบบทดสอบ

ทั้งหมด 1 แบบทดสอบ

เนื้อหาหลักสูตร

คำแนะนำก่อนการอบรม
 • ขั้นตอนในการอบรม

  04:39

ภาพรวมของธุรกิจประกันวินาศภัย
 • แนวคิดเกี่ยวกับการประกันวินาศภัย
  (มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด 1 ไฟล์)

  33:49

 • หลักพื้นฐานของการประกันวินาศภัย

  20:31

 • บทบาทและประโยชน์ของธุรกิจประกันวินาศภัย

  11:29

 • ประเภทของการประกันวินาศภัย

  01:12:35

 • กองทุนและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการประกันวินาศภัย

  29:39

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าประกันวินาศภัย
 • ความหมายของการประกันวินาศภัย และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกันวินาศภัย
  (มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด 2 ไฟล์)

  09:29

 • สิทธิและหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสัญญาประกันภัย

  29:53

 • กฎหมายสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการประกันวินาศภัย

  33:51

 • ลักษณะสำคัญของสัญญาประกันภัย

  04:30

 • การเกิดและการสิ้นสุดของสัญญาประกันภัย และอายุความ

  08:06

 • รายการที่มีอยู่ในกรมธรรม์ประกันวินาศภัย

  05:41

ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย : การประกันภัยรถยนต์ และการประกันภัยที่เกี่ยวกับบุคคล
 • ความรู้ทั่วไปของการประกันภัยรถยนต์ และการประกันภัยที่เกี่ยวกับบุคคล
  (มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด 1 ไฟล์)

  14:53

 • การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ

  35:23

 • การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ

  01:11:17

 • การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล

  44:27

 • การประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง

  52:13

 • การประกันภัยสุขภาพ

  56:18

 • การประกันภัยไมโครอินชัวรันส์

  10:46

แนวทางปฏิบัติในการขาย การรู้จักลูกค้า การให้คาแนะนาด้านการประกันวินาศภัย
 • ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย
  (มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด 1 ไฟล์)

  39:28

 • ช่องทางการจ้าหน่ายและแนวทางการเสนอขายกรมธรรม์ประกันวินาศภัย

  31:38

 • การรู้จักลูกค้า การสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า

  23:19

 • การวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า

  23:07

 • การให้คำแนะนำด้านการทำประกันวินาศภัย

  08:42

 • การให้ค้าแนะนำด้านการจัดการค่าสินไหมทดแทน

  11:32

 • กรณีศึกษาการเสนอขาย และการให้ค้าแนะนำในการทำประกันวินาศภัย

  17:22

การจัดการค่าสินไหมทดแทน
 • สิทธิและหน้าที่ของผู้เอาประกันภัยและผู้รับประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัย
  (มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด 1 ไฟล์)

  34:20

 • กระบวนการจัดการเกี่ยวกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัย

  28:51

 • บทบาทและหน้าที่ของนายหน้าประกันวินาศภัยในการจัดการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

  08:39

จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา
 • ความหมายและความสำคัญของจรรยาบรรณนายหน้าประกันวินาศภัย
  (มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด 1 ไฟล์)

  30:09

 • ความแตกต่างของจรรยาบรรณกับกฎหมาย

  10:19

 • หลักจรรยาบรรณของนายหน้าประกันวินาศภัย

  07:44

 • แนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันวินาศภัย

  27:31

 • กรณีศึกษาจรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันวินาศภัย

  18:47

แบบทดสอบหลังเรียน
 • chart
  แบบประเมินความพึงพอใจ

  แบบสำรวจ

 • แบบทดสอบหลังเรียน

  แบบทดสอบ

ผู้สอน


นฤทัย
นฤทัย ชูไทยดูประวัติผู้สอน
 • ประสบการณ์การเป็นวิทยากรด้านประกันภัย 10 ปี
 • เป็นวิทยากร Train the Insurance Trainer
 • ประสบการณ์สอนหลักสูตรขอต่อใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิตและวินาศภัย

ว่าที่ร.ต. ดิถี
ว่าที่ร.ต. ดิถี คงด้วงดูประวัติผู้สอน
 • ประสบการณ์สอนหลักสูตรขอต่อใบอนุญาต เป็นตัวแทน/นายหน้า ประกันชีวิตและวินาศภัย
 • ประสบการณ์บรรยายให้แก่พนักงานองค์กร ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ตัวแทน และนายหน้า

สมชาย
สมชาย ชีวาลักขณาลิขิตดูประวัติผู้สอน
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย ประสบการณ์สอน 22 ปี
 • ประสบการณ์การบรรยายให้กับพนักงานขององค์กร ตัวแทน/นายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย สถาบันการศึกษา และหน่วยงานภาครัฐฯ ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย ธนาคารอาคารสงเคราะห์

บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมทิพย
บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมทิพย จำกัดดูประวัติผู้สอน
 • บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมทิพย จำกัด ให้บริการด้านการฝึกอบรม สัมมนา การจัดการประชุมและเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจ ต่อใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย

การเตรียมพร้อมก่อนอบรม

หลักสูตรอบรมน้ีเป็นการอบรมที่มีการยืนยันตัวตน
กรุณาตรวจสอบอุปกรณ์และเตรียมพร้อมก่อนอบรม เพื่อความสะดวกในการอบรมที่รวดเร็ว
web-cam.png
มีกล้องเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม

เช่น คอมพิวเตอร์เชื่อมต่อเว็บแคม, โน้ตบุ๊ค, สมาร์ตโฟนหรือแท็บเล็ต

id-card.png
หลักฐานยืนยันตัวตน

เช่น บัตรประชาชน, ใบขับขี่

speed.png
ความเร็วอินเทอร์เน็ต

ควรมีความเร็วขั้นต่ำ 3Mbps ขึ้นไป

face-detection.png
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

มีแสงสว่างเพียงพอ และไม่มีสิ่งปิดบังใบหน้า และอยู่ในที่ที่เหมาะสมสำหรับการอบรม ไม่ควรอบรมระหว่างเดินทาง

SkillLaneCPD
SkillLaneCPD
ระบบอบรมเก็บชั่วโมงออนไลน์สำหรับคนกลางประกันภัยและผู้เเนะนำการลงทุน
ฟรี

หลักสูตรนี้ยังไม่เปิดขาย

การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่ 1
ประกันวินาศภัย

การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่ 1

ฟรี

หลักสูตรนี้ยังไม่เปิดขาย