ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์ SkillLane มีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งาน เราจึงใช้คุกกี้ในการเก็บข้อมูลของคุณ

คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ข้อมูลของคุณได้ใน

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์ SkillLane มีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งาน เราจึงใช้คุกกี้ในการเก็บข้อมูลของคุณ คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ข้อมูลของคุณได้ใน

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

การขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย

การขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย

ฟรี

หลักสูตรนี้ยังไม่เปิดขาย

รายละเอียดหลักสูตร


สิ่งที่ได้รับจากการอบรม
หลักสูตรพัฒนาโดย ศูนย์ฝึกอบรมทิพย

หลักสูตร : การขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย

หัวข้อของเนื้อหา
1. หลักประกันภัย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าประกันวินาศภัย
2. ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย
3. ความรู้เกี่ยวกับการเสนอขายและการบริการที่ดี (ครอบคลุมการเสนอขายผ่านช่องทางธนาคาร)
4. บทบาทและความสำคัญของธุรกิจประกันภัยต่อเศรษฐกิจสังคม และบทบาทหน้าที่ของนายหน้าประกันวินาศภัยต่อธุรกิจประกันวินาศภัย
5. จรรยาบรรณและคุณธรรมในการประกอบวิชาชีพนายหน้าประกันวินาศภัย

รายละเอียดหลักสูตร


50 วิดีโอ

12 ชั่วโมง 55 นาที
cert

อบรมรับใบอนุญาต (เก็บชั่วโมงวิชาชีพ 10 ชั่วโมง)

คุณสามารถทำเรื่องยื่นรับ/ต่ออายุใบอนุญาตผ่านระบบ คปภ. ได้ในวันจันทร์ถัดไปหลังจบรอบอบรม

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

ทั้งหมด 5 ไฟล์

แบบทดสอบ

ทั้งหมด 1 แบบทดสอบ

เนื้อหาหลักสูตร

คำแนะนำก่อนการอบรม
 • ขั้นตอนในการอบรม

  04:08

หลักประกันภัย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าประกันวินาศภัย
 • ภาพรวมของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัย
  (มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด 1 ไฟล์)

  01:00:04

 • ความหมายของการประกันวินาศภัย

  06:30

 • ลักษณะสำคัญของการประกันวินาศภัย

  32:57

 • ลักษณะเฉพาะของกรมธรรม์ประกันวินาศภัย

  14:48

 • สิทธิและหน้าที่ของ ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประกันภัย และผู้รับประโยชน์

  22:16

 • กรมธรรม์ประกันวินาศภัยและประเภทของกรมธรรม์ประกันวินาศภัย

  02:34

 • รายการที่ต้องมีในกรมธรรม์การประกันวินาศภัย

  01:37

 • การตีความสัญญาประกันวินาศภัย

  04:30

 • เงื่อนไขทั่วไปในกรมธรรม์ประกันวินาศภัย

  03:33

 • การชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

  01:53

 • จำนวนค่าสินไหมทดแทน

  00:24

 • อายุความในการฟ้องคดี

  01:15

 • หลักประกันภัย

  34:32

ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย
 • ภาพรวมเกี่ยวกับประกันวินาศภัย
  (มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด 1 ไฟล์)

  12:04

 • ประโยชน์ของการประกันภัย

  06:11

 • วิธีการเขียนภัย (สาเหตุที่ให้ความคุ้มครอง)

  05:30

 • การกำหนดทุนประกันภัย

  09:08

 • วิธีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน

  04:23

 • ประเภทของการประกันภัย

  22:37

 • ประกันอัคคีภัย (Fire Insurance)

  55:04

 • ประกันภัยรถยนต์ (Motor Insurance)

  27:54

 • ประกันภัยรถยนต์ ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (Compulsory Motor Insurance)

  18:52

 • การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง (Marine Insurance)

  30:06

 • การประกันภัยเบ็ดเตล็ด (Miscellaneous Insurance)

  52:02

ความรู้เกี่ยวกับการเสนอขายและการบริการที่ดี (ครอบคลุมการเสนอขายผ่านช่องทางธนาคาร)
 • แนวทางในการเสนอขายกรมธรรม์ประกันวินาศภัย
  (มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด 1 ไฟล์)

  28:02

 • การเสนอขายโดย พนักงานหรือลูกจ้างบริษัท ตัวแทนประกันวินาศภัย/นายหน้าประกันวินาศภัย

  15:00

 • การเสนอขายโดย ผ่านทางโทรศัพท์

  14:46

 • การเสนอขายโดย ผ่านธนาคาร

  10:08

 • การเสนอขายโดย ผ่านไปรษณีย์

  03:21

 • การเสนอขายโดย วิธีอื่นๆ

  00:50

 • การบริหารจัดการด้านการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market Conduct) สำหรับธุรกิจประกันภัย

  27:41

 • ขั้นตอนการเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย

  09:41

 • การรู้จักลูกค้าเพื่อการเสนอขาย

  21:31

บทบาทและความสำคัญของธุรกิจประกันภัยต่อเศรษฐกิจสังคม และบทบาทหน้าที่ของนายหน้าประกันวินาศภัยต่อธุรกิจประกันวินาศภัย
 • ความสำคัญและประโยชน์ของการประกันภัย
  (มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด 1 ไฟล์)

  20:52

 • สภาวะภัย (Hazard)

  41:19

 • บทบาทหน้าที่ของนายหน้าประกันวินาศภัย

  14:32

จรรยาบรรณและคุณธรรมในการประกอบวิชาชีพนายหน้าประกันวินาศภัย
 • จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการ
  (มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด 1 ไฟล์)

  08:07

 • ความสำคัญและประโยชน์ของจรรยาบรรณ

  08:06

 • ลักษณะของตัวแทน/นายหน้าประกันภัยที่ดี

  07:34

 • หน้าที่/ความรับผิดชอบของตัวแทน/นายหน้าประกันภัย

  03:09

 • หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับตัวแทน/นายหน้าประกันภัย

  04:20

 • ผลกระทบของจรรยาบรรณต่อธุรกิจประกันภัย

  04:32

 • ความจำเป็นที่ต้องมีจรรยาบรรณ

  31:38

 • จรรยาบรรณนายหน้าประกันวินาศภัย ข้อที่ 1

  16:06

 • จรรยาบรรณนายหน้าประกันวินาศภัย ข้อที่ 2

  10:27

 • จรรยาบรรณนายหน้าประกันวินาศภัย ข้อที่ 3

  15:44

 • จรรยาบรรณนายหน้าประกันวินาศภัย ข้อที่ 4

  12:43

 • จรรยาบรรณนายหน้าประกันวินาศภัย ข้อที่ 5

  05:14

 • จรรยาบรรณนายหน้าประกันวินาศภัย ข้อที่ 6

  05:01

แบบทดสอบหลังเรียน
 • chart
  แบบประเมินความพึงพอใจ

  แบบสำรวจ

 • แบบทดสอบหลังเรียน

  แบบทดสอบ

ผู้สอน


นฤทัย
นฤทัย ชูไทยดูประวัติผู้สอน
 • ประสบการณ์การเป็นวิทยากรด้านประกันภัย 10 ปี
 • เป็นวิทยากร Train the Insurance Trainer
 • ประสบการณ์สอนหลักสูตรขอต่อใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิตและวินาศภัย

สมชาย
สมชาย ชีวาลักขณาลิขิตดูประวัติผู้สอน
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย ประสบการณ์สอน 22 ปี
 • ประสบการณ์การบรรยายให้กับพนักงานขององค์กร ตัวแทน/นายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย สถาบันการศึกษา และหน่วยงานภาครัฐฯ ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย ธนาคารอาคารสงเคราะห์

เกรียงไกร
เกรียงไกร ธนากรไพศาลดูประวัติผู้สอน
 • ประสบการณ์การเป็นวิทยากร 8 ปี
 • ประสบการณ์การบรรยายหลักสูตรขอต่อใบอนุญาตให้แก่หน่วยงาน ออมสิน, กรุงไทย, ตัวแทน และสถาบันการเงินอื่นๆ
 • บรรยายติวสอบใบอนุญาตนายหน้าและตัวแทนประกันวินาศภัย

การเตรียมพร้อมก่อนอบรม

หลักสูตรอบรมน้ีเป็นการอบรมที่มีการยืนยันตัวตน
กรุณาตรวจสอบอุปกรณ์และเตรียมพร้อมก่อนอบรม เพื่อความสะดวกในการอบรมที่รวดเร็ว
web-cam.png
มีกล้องเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม

เช่น คอมพิวเตอร์เชื่อมต่อเว็บแคม, โน้ตบุ๊ค, สมาร์ตโฟนหรือแท็บเล็ต

id-card.png
หลักฐานยืนยันตัวตน

เช่น บัตรประชาชน, ใบขับขี่

speed.png
ความเร็วอินเทอร์เน็ต

ควรมีความเร็วขั้นต่ำ 3Mbps ขึ้นไป

face-detection.png
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

มีแสงสว่างเพียงพอ และไม่มีสิ่งปิดบังใบหน้า และอยู่ในที่ที่เหมาะสมสำหรับการอบรม ไม่ควรอบรมระหว่างเดินทาง

SkillLaneCPD
SkillLaneCPD
ระบบอบรมเก็บชั่วโมงออนไลน์สำหรับคนกลางประกันภัยและผู้เเนะนำการลงทุน
ฟรี

หลักสูตรนี้ยังไม่เปิดขาย

การขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย

การขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย

ฟรี

หลักสูตรนี้ยังไม่เปิดขาย