ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์ SkillLane มีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งาน เราจึงใช้คุกกี้ในการเก็บข้อมูลของคุณ

คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ข้อมูลของคุณได้ใน

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์ SkillLane มีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งาน เราจึงใช้คุกกี้ในการเก็บข้อมูลของคุณ คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ข้อมูลของคุณได้ใน

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย ครั้งที่ 3
ประกันวินาศภัย

การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย ครั้งที่ 3

1,595 บาท
สามารถอบรมจากที่ไหน* เมื่อไหร่ก็ได้ ภายใน 7 วัน (ตามรอบอบรมที่เลือก)

รายละเอียดหลักสูตร


สิ่งที่ได้รับจากการอบรม
หลักสูตรพัฒนาโดย ศูนย์ฝึกอบรมทิพย

“หลักสูตรนี้มีการอัปเดตเนื้อหาใหม่เกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กรุณา download เอกสารเพิ่มเติมได้ที่บทเรียนวิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตัวแทนประกันวินาศภัย”

หลักสูตร : การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย ครั้งที่ 3

หัวข้อของเนื้อหา
1. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตัวแทนประกันวินาศภัย
2. ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย: การประกันภัยเบ็ดเตล็ดที่เกี่ยวกับความรับผิดตามกฎหมาย และการประกันภัยการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
3. การจัดการพิจารณารับประกันภัยและการกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัย
4. การจัดการค่าสินไหมทดแทนประกันภัย
5. จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการและกรณีศึกษา

รายละเอียดหลักสูตร


19 วิดีโอ

7 ชั่วโมง 41 นาที

สามารถเรียนจากที่ไหน* เมื่อไหร่ก็ได้ ภายใน 7 วัน

ตามรอบอบรมที่เลือก *สำหรับผู้อบรมหลักสูตรอบรมเก็บชั่วโมงออนไลน์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนการเตรียมพร้อมก่อนอบรม
cert

อบรมรับใบอนุญาต (เก็บชั่วโมงวิชาชีพตัวแทนประกันวินาศภัย 6 ชั่วโมง)

คุณสามารถทำเรื่องยื่นรับ/ต่ออายุใบอนุญาตผ่านระบบ คปภ. ได้ในวันจันทร์ถัดไปหลังจบรอบอบรม

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

ทั้งหมด 6 ไฟล์

แบบทดสอบ

ทั้งหมด 1 แบบทดสอบ

เนื้อหาหลักสูตร

คำแนะนำก่อนการอบรม
 • ขั้นตอนในการอบรม

  04:39

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตัวแทนประกันวินาศภัย
 • การประกันภัยค้ำจุนในสัญญาประกันภัย
  (มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด 2 ไฟล์)

  43:36

 • การประกันภัยในการรับขนในสัญญาประกันภัย

  20:47

ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย: การประกันภัยเบ็ดเตล็ดที่เกี่ยวกับความรับผิดตามกฎหมาย และการประกันภัยการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ
 • การประกันภัยเบ็ดเตล็ดที่เกี่ยวกับความรับผิดตามกฎหมาย
  (มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด 1 ไฟล์)

  01:18:00

 • การค้าระหว่างประเทศกับการประกันภัยการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

  41:02

 • การประกันภัยการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

  26:42

 • การประกันภัยสินค้าที่ขนส่งภายในประเทศ

  19:54

 • การประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง

  13:36

 • การประกันภัยความรับผิดของผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่อง

  10:43

การจัดการพิจารณารับประกันภัยและการกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัย
 • กระบวนการในการพิจารณารับประกันภัย
  (มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด 1 ไฟล์)

  01:02:53

 • การกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัย

  10:19

 • ความสัมพันธ์ของการพิจารณารับประกันภัยกับการก้าหนดอัตราเบี้ยประกันภัย

  04:47

การจัดการค่าสินไหมทดแทนประกันภัย
 • หลักการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนและวิธีการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน
  (มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด 1 ไฟล์)

  21:53

 • แนวทางของผู้รับประกันภัยในการพิจารณาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามความคุ้มครองที่ระบุไว้ในสัญญาประกันภัย

  29:57

 • กระบวนการไกล่เกลี่ยและยุติข้อพิพาท

  14:02

 • การประวิงการจ่ายค่าสินไหมทดแทน

  05:39

จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการและกรณีศึกษา
 • บทลงโทษตัวแทนประกันวินาศภัยเมื่อไม่มีจรรยาบรรณ
  (มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด 1 ไฟล์)

  24:57

 • แนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของตัวแทนประกันวินาศภัย

  08:26

 • กรณีศึกษาจรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของตัวแทนประกันวินาศภัย

  19:39

แบบทดสอบหลังเรียน
 • chart
  แบบประเมินความพึงพอใจ

  แบบสำรวจ

 • แบบทดสอบหลังเรียน

  แบบทดสอบ

ผู้สอน


บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมทิพย
บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมทิพย จำกัดดูประวัติผู้สอน
 • บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมทิพย จำกัด ให้บริการด้านการฝึกอบรม สัมมนา การจัดการประชุมและเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจ ต่อใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย

สมชาย
สมชาย ชีวาลักขณาลิขิตดูประวัติผู้สอน
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย ประสบการณ์สอน 22 ปี
 • ประสบการณ์การบรรยายให้กับพนักงานขององค์กร ตัวแทน/นายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย สถาบันการศึกษา และหน่วยงานภาครัฐฯ ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย ธนาคารอาคารสงเคราะห์

รตน
รตน บุญเชิดดูประวัติผู้สอน
 • ประสบการณ์ในธุรกิจประกันวินาศภัย 12 ปี
 • ประสบการณ์บรรยายความรู้ด้านประกันภัย 10 ปี

สุวิทย์
สุวิทย์ จิตต์เที่ยงดูประวัติผู้สอน
 • ประสบการณ์สอนหลักสูตรขอต่อใบอนุญาตเป็นตัวแทน/นายหน้า ประกันชีวิตและวินาศภัย
 • ประสบการณ์บรรยายให้แก่พนักงานองค์กร ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ตัวแทน และนายหน้า

ณัฎฐณิชา
ณัฎฐณิชา น้อยโกมุทดูประวัติผู้สอน
 • ประสบการณ์การทำงานด้านประกันภัย 20 ปี
 • ประสบการณ์ด้านวิทยากรด้านประกันภัย 2 ปี
 • ประสบการณ์สอนหลักสูตรขอต่อใบอนุญาต นายหน้าประกันชีวิตและวินาศภัย โดยบรรยายให้แก่พนักงานภาครัฐฯ ธนาคารออมสินและธนาคารกรุงไทย 4 ปี

การเตรียมพร้อมก่อนอบรม

หลักสูตรอบรมน้ีเป็นการอบรมที่มีการยืนยันตัวตน
กรุณาตรวจสอบอุปกรณ์และเตรียมพร้อมก่อนอบรม เพื่อความสะดวกในการอบรมที่รวดเร็ว
web-cam.png
มีกล้องเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม

เช่น คอมพิวเตอร์เชื่อมต่อเว็บแคม, โน้ตบุ๊ค, สมาร์ตโฟนหรือแท็บเล็ต

id-card.png
หลักฐานยืนยันตัวตน

เช่น บัตรประชาชน, ใบขับขี่

speed.png
ความเร็วอินเทอร์เน็ต

ควรมีความเร็วขั้นต่ำ 3Mbps ขึ้นไป

face-detection.png
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

มีแสงสว่างเพียงพอ และไม่มีสิ่งปิดบังใบหน้า และอยู่ในที่ที่เหมาะสมสำหรับการอบรม ไม่ควรอบรมระหว่างเดินทาง

SkillLaneCPD
SkillLaneCPD
ระบบอบรมเก็บชั่วโมงออนไลน์สำหรับคนกลางประกันภัยและผู้เเนะนำการลงทุน
1,595 บาท
สามารถอบรมจากที่ไหน* เมื่อไหร่ก็ได้ ภายใน 7 วัน (ตามรอบอบรมที่เลือก)
การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย ครั้งที่ 3
ประกันวินาศภัย

การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย ครั้งที่ 3

1,595 บาท
สามารถอบรมจากที่ไหน* เมื่อไหร่ก็ได้ ภายใน 7 วัน (ตามรอบอบรมที่เลือก)