ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์ SkillLane มีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งาน เราจึงใช้คุกกี้ในการเก็บข้อมูลของคุณ

คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ข้อมูลของคุณได้ใน

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์ SkillLane มีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งาน เราจึงใช้คุกกี้ในการเก็บข้อมูลของคุณ คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ข้อมูลของคุณได้ใน

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย ครั้งที่ 2
ประกันวินาศภัย

การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย ครั้งที่ 2

1,595 บาท
สามารถอบรมจากที่ไหน* เมื่อไหร่ก็ได้ ภายใน 7 วัน (ตามรอบอบรมที่เลือก)

รายละเอียดหลักสูตร


สิ่งที่ได้รับจากการอบรม
หลักสูตรพัฒนาโดย ศูนย์ฝึกอบรมทิพย

“หลักสูตรนี้มีการอัปเดตเนื้อหาใหม่เกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กรุณา download เอกสารเพิ่มเติมได้ที่บทเรียนวิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตัวแทนประกันวินาศภัย”

หลักสูตร : การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย ครั้งที่ 2

หัวข้อของเนื้อหา
1. สถานการณ์ธุรกิจประกันวินาศภัยในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต
2. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตัวแทนประกันวินาศภัย
3. ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย: การประกันอัคคีภัย และการประกันภัยเบ็ดเตล็ด
4. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
5. การให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า
6. จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการและกรณีศึกษา

รายละเอียดหลักสูตร


26 วิดีโอ

6 ชั่วโมง 41 นาที

สามารถเรียนจากที่ไหน* เมื่อไหร่ก็ได้ ภายใน 7 วัน

ตามรอบอบรมที่เลือก *สำหรับผู้อบรมหลักสูตรอบรมเก็บชั่วโมงออนไลน์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนการเตรียมพร้อมก่อนอบรม
cert

อบรมรับใบอนุญาต (เก็บชั่วโมงวิชาชีพตัวแทนประกันวินาศภัย 6 ชั่วโมง)

คุณสามารถทำเรื่องยื่นรับ/ต่ออายุใบอนุญาตผ่านระบบ คปภ. ได้ในวันจันทร์ถัดไปหลังจบรอบอบรม

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

ทั้งหมด 7 ไฟล์

แบบทดสอบ

ทั้งหมด 1 แบบทดสอบ

เนื้อหาหลักสูตร

คำแนะนำก่อนการอบรม
 • ขั้นตอนในการอบรม

  04:39

สถานการณ์ธุรกิจประกันวินาศภัยในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต
 • สถานการณ์ธุรกิจประกันวินาศภัยในปัจจุบัน
  (มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด 1 ไฟล์)

  47:08

 • แนวโน้มในอนาคตของธุรกิจประกันวินาศภัย โอกาสและความท้าทาย ส้าหรับอุตสาหกรรมประกันวินาศภัย

  17:33

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตัวแทนประกันวินาศภัย
 • หลักส่วนได้เสียอันอาจเอาประกันภัยได้ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  (มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด 2 ไฟล์)

  06:20

 • หลักความสุจริตอย่างยิ่งของคู่สัญญา และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  16:53

 • หลักการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  11:25

 • หลักการรับช่วงสิทธิ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  14:38

 • หลักการร่วมชดใช้ค่าสินไหมทดแทน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  04:55

 • หลักสาเหตุใกล้ชิด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  07:38

ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย: การประกันอัคคีภัย และการประกันภัยเบ็ดเตล็ด
 • ความรู้ทั่วไปของการประกันอัคคีภัย
  (มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด 1 ไฟล์)

  05:31

 • การประกันอัคคีภัยทั่วไป

  10:14

 • การประกันอัคคีภัยส้าหรับที่อยู่อาศัย

  07:53

 • การประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัยแบบประหยัดส้าหรับรายย่อย (ไมโครอินชัวรันส์)

  04:01

 • การประกันภัยเบ็ดเตล็ดที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน

  23:49

 • การประกันภัยเบ็ดเตล็ดที่เกี่ยวกับวิศวกรรม

  18:10

 • การประกันภัยเบ็ดเตล็ดอื่นๆ ที่ส้าคัญ

  03:32

 • ความรู้ทั่วไปสำหรับการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก

  02:10

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
 • ความหมาย ความสำคัญ และประโยชน์ของการประกันภัยต่อ
  (มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด 1 ไฟล์)

  28:54

 • การเอาประกันภัยต่อ

  11:23

 • ประเภทของการประกันภัยต่อ

  29:44

การให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า
 • เทคนิคการสร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
  (มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด 1 ไฟล์)

  14:02

 • การวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า

  16:58

 • การให้คำแนะนำผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัยที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า

  35:13

จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการและกรณีศึกษา
 • องค์ประกอบที่ทำให้เกิดการทุจริตของธุรกิจประกันวินาศภัยและแนวทางป้องกัน
  (มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด 1 ไฟล์)

  39:56

 • แนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของตัวแทนประกันวินาศภัย

  06:29

 • กรณีศึกษาจรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของตัวแทน

  12:02

แบบทดสอบหลังเรียน
 • chart
  แบบประเมินความพึงพอใจ

  แบบสำรวจ

 • แบบทดสอบหลังเรียน

  แบบทดสอบ

ผู้สอน


บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมทิพย
บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมทิพย จำกัดดูประวัติผู้สอน
 • บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมทิพย จำกัด ให้บริการด้านการฝึกอบรม สัมมนา การจัดการประชุมและเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจ ต่อใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย

สุวิทย์
สุวิทย์ จิตต์เที่ยงดูประวัติผู้สอน
 • ประสบการณ์สอนหลักสูตรขอต่อใบอนุญาตเป็นตัวแทน/นายหน้า ประกันชีวิตและวินาศภัย
 • ประสบการณ์บรรยายให้แก่พนักงานองค์กร ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ตัวแทน และนายหน้า

สมชาย
สมชาย ชีวาลักขณาลิขิตดูประวัติผู้สอน
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย ประสบการณ์สอน 22 ปี
 • ประสบการณ์การบรรยายให้กับพนักงานขององค์กร ตัวแทน/นายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย สถาบันการศึกษา และหน่วยงานภาครัฐฯ ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย ธนาคารอาคารสงเคราะห์

รตน
รตน บุญเชิดดูประวัติผู้สอน
 • ประสบการณ์ในธุรกิจประกันวินาศภัย 12 ปี
 • ประสบการณ์บรรยายความรู้ด้านประกันภัย 10 ปี

ฐิติมา
ฐิติมา พรพิพิธดูประวัติผู้สอน
 • ประสบการณ์สอนหลักสูตรขอต่อใบอนุญาตเป็นตัวแทน/นายหน้า ประกันชีวิตและวินาศภัย
 • ประสบการณ์บรรยายให้แก่พนักงานองค์กร ธนาคารออมสินและ ธนาคารกรุงไทย

ณัฎฐณิชา
ณัฎฐณิชา น้อยโกมุทดูประวัติผู้สอน
 • ประสบการณ์การทำงานด้านประกันภัย 20 ปี
 • ประสบการณ์ด้านวิทยากรด้านประกันภัย 2 ปี
 • ประสบการณ์สอนหลักสูตรขอต่อใบอนุญาต นายหน้าประกันชีวิตและวินาศภัย โดยบรรยายให้แก่พนักงานภาครัฐฯ ธนาคารออมสินและธนาคารกรุงไทย 4 ปี

การเตรียมพร้อมก่อนอบรม

หลักสูตรอบรมน้ีเป็นการอบรมที่มีการยืนยันตัวตน
กรุณาตรวจสอบอุปกรณ์และเตรียมพร้อมก่อนอบรม เพื่อความสะดวกในการอบรมที่รวดเร็ว
web-cam.png
มีกล้องเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม

เช่น คอมพิวเตอร์เชื่อมต่อเว็บแคม, โน้ตบุ๊ค, สมาร์ตโฟนหรือแท็บเล็ต

id-card.png
หลักฐานยืนยันตัวตน

เช่น บัตรประชาชน, ใบขับขี่

speed.png
ความเร็วอินเทอร์เน็ต

ควรมีความเร็วขั้นต่ำ 3Mbps ขึ้นไป

face-detection.png
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

มีแสงสว่างเพียงพอ และไม่มีสิ่งปิดบังใบหน้า และอยู่ในที่ที่เหมาะสมสำหรับการอบรม ไม่ควรอบรมระหว่างเดินทาง

SkillLaneCPD
SkillLaneCPD
ระบบอบรมเก็บชั่วโมงออนไลน์สำหรับคนกลางประกันภัยและผู้เเนะนำการลงทุน
1,595 บาท
สามารถอบรมจากที่ไหน* เมื่อไหร่ก็ได้ ภายใน 7 วัน (ตามรอบอบรมที่เลือก)
การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย ครั้งที่ 2
ประกันวินาศภัย

การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย ครั้งที่ 2

1,595 บาท
สามารถอบรมจากที่ไหน* เมื่อไหร่ก็ได้ ภายใน 7 วัน (ตามรอบอบรมที่เลือก)