ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์ SkillLane มีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งาน เราจึงใช้คุกกี้ในการเก็บข้อมูลของคุณ

คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ข้อมูลของคุณได้ใน

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์ SkillLane มีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งาน เราจึงใช้คุกกี้ในการเก็บข้อมูลของคุณ คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ข้อมูลของคุณได้ใน

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย ครั้งที่ 1
ประกันวินาศภัย

การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย ครั้งที่ 1

1,595 บาท
สามารถอบรมจากที่ไหน* เมื่อไหร่ก็ได้ ภายใน 7 วัน (ตามรอบอบรมที่เลือก)

รายละเอียดหลักสูตร


สิ่งที่ได้รับจากการอบรม
หลักสูตรพัฒนาโดย ศูนย์ฝึกอบรมทิพย

“หลักสูตรนี้มีการอัปเดตเนื้อหาใหม่เกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กรุณา download เอกสารเพิ่มเติมได้ที่บทเรียนวิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตัวแทนประกันวินาศภัย”

หลักสูตร : การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย ครั้งที่ 1

หัวข้อของเนื้อหา
1. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตัวแทนประกันวินาศภัย
2. การบริหารความเสี่ยง
3. ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย-การประกันภัยรถยนต์ และการประกันภัยที่เกี่ยวกับบุคคล
4. การจัดการพิจารณารับประกันภัย
5. การจัดการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนสำหรับตัวแทนประกันวินาศภัย
6. จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการและกรณีศึกษา

รายละเอียดหลักสูตร


26 วิดีโอ

7 ชั่วโมง 34 นาที

สามารถเรียนจากที่ไหน* เมื่อไหร่ก็ได้ ภายใน 7 วัน

ตามรอบอบรมที่เลือก *สำหรับผู้อบรมหลักสูตรอบรมเก็บชั่วโมงออนไลน์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนการเตรียมพร้อมก่อนอบรม
cert

อบรมรับใบอนุญาต (เก็บชั่วโมงวิชาชีพตัวแทนประกันวินาศภัย 6 ชั่วโมง)

คุณสามารถทำเรื่องยื่นรับ/ต่ออายุใบอนุญาตผ่านระบบ คปภ. ได้ในวันจันทร์ถัดไปหลังจบรอบอบรม

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

ทั้งหมด 7 ไฟล์

แบบทดสอบ

ทั้งหมด 1 แบบทดสอบ

เนื้อหาหลักสูตร

คำแนะนำก่อนการอบรม
 • ขั้นตอนในการอบรม

  04:39

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตัวแทนประกันวินาศภัย
 • ลักษณะสำคัญของสัญญาประกันภัย
  (มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด 2 ไฟล์)

  17:14

 • การเกิดและการสิ้นสุดของสัญญาประกันภัย และอายุความ

  25:11

 • รายการที่มีอยู่ในกรมธรรม์ประกันวินาศภัย

  14:14

การบริหารความเสี่ยง
 • แนวคิดเกี่ยวกับความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง
  (มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด 1 ไฟล์)

  26:19

 • ความเสี่ยงในธุรกิจประกันภัยและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

  11:23

 • ความเสี่ยงส่วนบุคคลและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

  13:41

 • ความเสี่ยงภาคธุรกิจและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

  09:00

 • ประโยชน์และข้อจำกัดของการบริหารความเสี่ยง

  02:57

ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย-การประกันภัยรถยนต์ และการประกันภัยที่เกี่ยวกับบุคคล
 • ความรู้ทั่วไปของการประกันภัยรถยนต์ และการประกันภัยที่เกี่ยวกับบุคคล
  (มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด 1 ไฟล์)

  21:54

 • การประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ

  29:31

 • การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ

  25:45

 • การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล

  21:17

 • การประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง

  06:19

 • การประกันภัยสุขภาพ

  05:07

 • การประกันภัยไมโครอินชัวรันส์

  09:58

การจัดการพิจารณารับประกันภัย
 • ความจำเป็นและความส้าคัญของการพิจารณารับประกันภัย
  (มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด 1 ไฟล์)

  19:00

 • หลักการพื้นฐานของการพิจารณารับประกันภัย

  27:34

 • กระบวนการ ปัจจัยสำคัญและเอกสารที่จำเป็นในการพิจารณารับประกันภัย

  31:29

 • บทบาทและหน้าที่ของตัวแทนประกันวินาศภัยในการพิจารณารับประกันภัย

  11:55

การจัดการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนสำหรับตัวแทนประกันวินาศภัย
 • สิทธิและหน้าที่ของผู้เอาประกันภัยและผู้รับประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัย
  (มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด 1 ไฟล์)

  35:21

 • กระบวนการจัดการเกี่ยวกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัย

  21:22

 • บทบาทและหน้าที่ของตัวแทนประกันวินาศภัยในการจัดการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

  09:08

จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการและกรณีศึกษา
 • ความสำคัญของจรรยาบรรณกับการเพิ่มผลผลิตของธุรกิจประกันวินาศภัย
  (มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด 1 ไฟล์)

  26:29

 • แนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของตัวแทนประกันวินาศภัย

  04:18

 • กรณีศึกษาจรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของตัวแทนประกันวินาศภัย

  23:11

แบบทดสอบหลังเรียน
 • chart
  แบบประเมินความพึงพอใจ

  แบบสำรวจ

 • แบบทดสอบหลังเรียน

  แบบทดสอบ

ผู้สอน


บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมทิพย
บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมทิพย จำกัดดูประวัติผู้สอน
 • บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมทิพย จำกัด ให้บริการด้านการฝึกอบรม สัมมนา การจัดการประชุมและเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจ ต่อใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย

สมชาย
สมชาย ชีวาลักขณาลิขิตดูประวัติผู้สอน
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย ประสบการณ์สอน 22 ปี
 • ประสบการณ์การบรรยายให้กับพนักงานขององค์กร ตัวแทน/นายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย สถาบันการศึกษา และหน่วยงานภาครัฐฯ ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ดวงหทัย
ดวงหทัย รุ่งโรจน์วัฒนาดูประวัติผู้สอน
 • วทม.สถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง (เกียรตินิยม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ฯ
 • นักคณิตศาสตร์ประกันภัย และบริหารความเสี่ยง
 • ประสบการณ์ด้านบริหารความเสี่ยงในธุรกิจประกันภัยกว่า 15 ปี

อัญชุลี
อัญชุลี ชูโลกดูประวัติผู้สอน
 • ประสบการณ์สอนหลักสูตรขอต่อใบอนุญาตเป็นตัวแทน/นายหน้า ประกันชีวิตและวินาศภัย
 • ประสบการณ์บรรยายให้แก่พนักงานองค์กร ธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงไทย

สุวิทย์
สุวิทย์ จิตต์เที่ยงดูประวัติผู้สอน
 • ประสบการณ์สอนหลักสูตรขอต่อใบอนุญาตเป็นตัวแทน/นายหน้า ประกันชีวิตและวินาศภัย
 • ประสบการณ์บรรยายให้แก่พนักงานองค์กร ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ตัวแทน และนายหน้า

ณัฎฐณิชา
ณัฎฐณิชา น้อยโกมุทดูประวัติผู้สอน
 • ประสบการณ์การทำงานด้านประกันภัย 20 ปี
 • ประสบการณ์ด้านวิทยากรด้านประกันภัย 2 ปี
 • ประสบการณ์สอนหลักสูตรขอต่อใบอนุญาต นายหน้าประกันชีวิตและวินาศภัย โดยบรรยายให้แก่พนักงานภาครัฐฯ ธนาคารออมสินและธนาคารกรุงไทย 4 ปี

การเตรียมพร้อมก่อนอบรม

หลักสูตรอบรมน้ีเป็นการอบรมที่มีการยืนยันตัวตน
กรุณาตรวจสอบอุปกรณ์และเตรียมพร้อมก่อนอบรม เพื่อความสะดวกในการอบรมที่รวดเร็ว
web-cam.png
มีกล้องเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม

เช่น คอมพิวเตอร์เชื่อมต่อเว็บแคม, โน้ตบุ๊ค, สมาร์ตโฟนหรือแท็บเล็ต

id-card.png
หลักฐานยืนยันตัวตน

เช่น บัตรประชาชน, ใบขับขี่

speed.png
ความเร็วอินเทอร์เน็ต

ควรมีความเร็วขั้นต่ำ 3Mbps ขึ้นไป

face-detection.png
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

มีแสงสว่างเพียงพอ และไม่มีสิ่งปิดบังใบหน้า และอยู่ในที่ที่เหมาะสมสำหรับการอบรม ไม่ควรอบรมระหว่างเดินทาง

SkillLaneCPD
SkillLaneCPD
ระบบอบรมเก็บชั่วโมงออนไลน์สำหรับคนกลางประกันภัยและผู้เเนะนำการลงทุน
1,595 บาท
สามารถอบรมจากที่ไหน* เมื่อไหร่ก็ได้ ภายใน 7 วัน (ตามรอบอบรมที่เลือก)
การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย ครั้งที่ 1
ประกันวินาศภัย

การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย ครั้งที่ 1

1,595 บาท
สามารถอบรมจากที่ไหน* เมื่อไหร่ก็ได้ ภายใน 7 วัน (ตามรอบอบรมที่เลือก)