ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์ SkillLane มีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งาน เราจึงใช้คุกกี้ในการเก็บข้อมูลของคุณ

คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ข้อมูลของคุณได้ใน

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์ SkillLane มีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งาน เราจึงใช้คุกกี้ในการเก็บข้อมูลของคุณ คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ข้อมูลของคุณได้ใน

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

การขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย
ประกันวินาศภัย

การขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย

1,595 บาท
สามารถอบรมจากที่ไหน* เมื่อไหร่ก็ได้ ภายใน 7 วัน (ตามรอบอบรมที่เลือก)

รายละเอียดหลักสูตร


สิ่งที่ได้รับจากการอบรม
หลักสูตรพัฒนาโดย ศูนย์ฝึกอบรมทิพย

“หลักสูตรนี้มีการอัปเดตเนื้อหาใหม่เกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กรุณา download เอกสารเพิ่มเติมได้ที่บทเรียนวิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตัวแทนประกันวินาศภัย”

หลักสูตร : การขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย

หัวข้อของเนื้อหา 
1. ภาพรวมของธุรกิจการประกันวินาศภัยและสรุปสาระสำคัญของการประกันวินาศภัย
2. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตัวแทนประกันวินาศภัย
3. แนวทางปฏิบัติในการขาย การรู้จักลูกค้า และการให้คำแนะนำด้านประกันวินาศภัย
4. จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการและกรณีศึกษา

รายละเอียดหลักสูตร


19 วิดีโอ

7 ชั่วโมง 0 นาที

สามารถเรียนจากที่ไหน* เมื่อไหร่ก็ได้ ภายใน 7 วัน

ตามรอบอบรมที่เลือก *สำหรับผู้อบรมหลักสูตรอบรมเก็บชั่วโมงออนไลน์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนการเตรียมพร้อมก่อนอบรม
cert

อบรมรับใบอนุญาต (เก็บชั่วโมงวิชาชีพตัวแทนประกันวินาศภัย 6 ชั่วโมง)

คุณสามารถทำเรื่องยื่นรับ/ต่ออายุใบอนุญาตผ่านระบบ คปภ. ได้ในวันจันทร์ถัดไปหลังจบรอบอบรม

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

ทั้งหมด 5 ไฟล์

แบบทดสอบ

ทั้งหมด 1 แบบทดสอบ

เนื้อหาหลักสูตร

คำแนะนำก่อนการอบรม
 • ขั้นตอนในการอบรม

  04:39

ภาพรวมของธุรกิจการประกันวินาศภัยและสรุปสาระสำคัญของการประกันวินาศภัย
 • แนวคิดเกี่ยวกับการประกันวินาศภัย
  (มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด 1 ไฟล์)

  01:01:50

 • หลักพื้นฐานของการประกันวินาศภัย

  30:30

 • บทบาทและประโยชน์ของธุรกิจประกันวินาศภัย

  07:11

 • ประเภทของการประกันวินาศภัย

  30:24

 • กองทุนและองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการประกันวินาศภัย

  18:54

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตัวแทนประกันวินาศภัย
 • ความหมายของการประกันวินาศภัย และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกันวินาศภัย
  (มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด 2 ไฟล์)

  08:55

 • สิทธิและหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสัญญาประกันภัย

  34:01

 • กฎหมายสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการประกันวินาศภัย

  29:23

แนวทางปฏิบัติในการขาย การรู้จักลูกค้า และการให้คำแนะนำด้านประกันวินาศภัย
 • ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย
  (มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด 1 ไฟล์)

  26:33

 • ช่องทางการจำหน่ายและแนวทางการเสนอขายกรมธรรม์ประกันวินาศภัย

  22:25

 • การรู้จักลูกค้า การสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า

  14:43

 • การให้ค้าแนะนำด้านการทำประกันวินาศภัย

  10:04

 • กรณีศึกษาการเสนอขาย และการให้คำแนะน้าในการทำประกันวินาศภัย

  22:21

จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการและกรณีศึกษา
 • ความหมายและความสำคัญของจรรยาบรรณตัวแทนประกันวินาศภัย
  (มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด 1 ไฟล์)

  34:35

 • ความแตกต่างของจรรยาบรรณกับกฎหมาย

  09:55

 • หลักจรรยาบรรณของตัวแทนประกันวินาศภัย

  20:03

 • แนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของตัวแทนประกันวินาศภัย

  26:50

 • กรณีศึกษาจรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของตัวแทนประกันวินาศภัย

  07:12

แบบทดสอบหลังเรียน
 • chart
  แบบประเมินความพึงพอใจ

  แบบสำรวจ

 • แบบทดสอบหลังเรียน

  แบบทดสอบ

ผู้สอน


บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมทิพย
บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมทิพย จำกัดดูประวัติผู้สอน
 • บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมทิพย จำกัด ให้บริการด้านการฝึกอบรม สัมมนา การจัดการประชุมและเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจ ต่อใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย

จุฑาทิพย์
จุฑาทิพย์ ติระชูศักดิ์ดูประวัติผู้สอน
 • ประสบการณ์การเป็นวิทยากรด้านประกันภัย 5 ปี
 • ประสบการณ์สอนหลักสูตรขอต่อใบอณุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิตและประกันวินาศภัย

สมชาย
สมชาย ชีวาลักขณาลิขิตดูประวัติผู้สอน
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย ประสบการณ์สอน 22 ปี
 • ประสบการณ์การบรรยายให้กับพนักงานขององค์กร ตัวแทน/นายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย สถาบันการศึกษา และหน่วยงานภาครัฐฯ ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย ธนาคารอาคารสงเคราะห์

ฐิติมา
ฐิติมา พรพิพิธดูประวัติผู้สอน
 • ประสบการณ์สอนหลักสูตรขอต่อใบอนุญาตเป็นตัวแทน/นายหน้า ประกันชีวิตและวินาศภัย
 • ประสบการณ์บรรยายให้แก่พนักงานองค์กร ธนาคารออมสินและ ธนาคารกรุงไทย

ณัฎฐณิชา
ณัฎฐณิชา น้อยโกมุทดูประวัติผู้สอน
 • ประสบการณ์การทำงานด้านประกันภัย 20 ปี
 • ประสบการณ์ด้านวิทยากรด้านประกันภัย 2 ปี
 • ประสบการณ์สอนหลักสูตรขอต่อใบอนุญาต นายหน้าประกันชีวิตและวินาศภัย โดยบรรยายให้แก่พนักงานภาครัฐฯ ธนาคารออมสินและธนาคารกรุงไทย 4 ปี

การเตรียมพร้อมก่อนอบรม

หลักสูตรอบรมน้ีเป็นการอบรมที่มีการยืนยันตัวตน
กรุณาตรวจสอบอุปกรณ์และเตรียมพร้อมก่อนอบรม เพื่อความสะดวกในการอบรมที่รวดเร็ว
web-cam.png
มีกล้องเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม

เช่น คอมพิวเตอร์เชื่อมต่อเว็บแคม, โน้ตบุ๊ค, สมาร์ตโฟนหรือแท็บเล็ต

id-card.png
หลักฐานยืนยันตัวตน

เช่น บัตรประชาชน, ใบขับขี่

speed.png
ความเร็วอินเทอร์เน็ต

ควรมีความเร็วขั้นต่ำ 3Mbps ขึ้นไป

face-detection.png
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

มีแสงสว่างเพียงพอ และไม่มีสิ่งปิดบังใบหน้า และอยู่ในที่ที่เหมาะสมสำหรับการอบรม ไม่ควรอบรมระหว่างเดินทาง

SkillLaneCPD
SkillLaneCPD
ระบบอบรมเก็บชั่วโมงออนไลน์สำหรับคนกลางประกันภัยและผู้เเนะนำการลงทุน
1,595 บาท
สามารถอบรมจากที่ไหน* เมื่อไหร่ก็ได้ ภายใน 7 วัน (ตามรอบอบรมที่เลือก)
การขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย
ประกันวินาศภัย

การขอรับใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันวินาศภัย

1,595 บาท
สามารถอบรมจากที่ไหน* เมื่อไหร่ก็ได้ ภายใน 7 วัน (ตามรอบอบรมที่เลือก)