ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์ SkillLane มีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งาน เราจึงใช้คุกกี้ในการเก็บข้อมูลของคุณ

คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ข้อมูลของคุณได้ใน

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์ SkillLane มีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งาน เราจึงใช้คุกกี้ในการเก็บข้อมูลของคุณ คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ข้อมูลของคุณได้ใน

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต ครั้งที่ 3
ประกันชีวิต

การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต ครั้งที่ 3

ฟรี

หลักสูตรนี้ยังไม่เปิดขาย

รายละเอียดหลักสูตร


สิ่งที่ได้รับจากการอบรม
หลักสูตรพัฒนาโดย ศูนย์ฝึกอบรมทิพย

“หลักสูตรนี้มีการอัปเดตเนื้อหาใหม่เกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กรุณา download เอกสารเพิ่มเติมได้ที่บทเรียนวิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าประกันชีวิต”

หลักสูตร : การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต ครั้งที่ 3

หัวข้อของเนื้อหา
1. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าประกันชีวิต
2. ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต
3. การจัดการพิจารณารับประกันภัยและการกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัย
4. การจัดการประกันภัยต่อ
5. การวิเคราะห์ฐานะการเงินของบริษัทประกันชีวิต
6. มาตรฐานการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัย กำหนดโดยสมาคมผู้ควบคุมธุรกิจประกันภัยนานาชาติและการเป็นนายหน้าประกันชีวิตนิติบุคคล บทบาทของนายหน้าประกันภัยต่อสังคม
7. การวางแผนการลงทุนส่วนบุคคล
8. จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา

รายละเอียดหลักสูตร


32 วิดีโอ

11 ชั่วโมง 30 นาที

สามารถเรียนจากที่ไหน* เมื่อไหร่ก็ได้ ภายใน 7 วัน

ตามรอบอบรมที่เลือก *สำหรับผู้อบรมหลักสูตรอบรมเก็บชั่วโมงออนไลน์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนการเตรียมพร้อมก่อนอบรม
cert

อบรมรับใบอนุญาต (เก็บชั่วโมงวิชาชีพนายหน้าประกันชีวิต 10 ชั่วโมง)

คุณสามารถทำเรื่องยื่นรับ/ต่ออายุใบอนุญาตผ่านระบบ คปภ. ได้ในวันจันทร์ถัดไปหลังจบรอบอบรม

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

ทั้งหมด 9 ไฟล์

แบบทดสอบ

ทั้งหมด 1 แบบทดสอบ

เนื้อหาหลักสูตร

คำแนะนำก่อนการอบรม
 • ขั้นตอนในการอบรม

  04:39

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าประกันชีวิต
 • กฎหมายที่เกี่ยวกับการปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวิต
  (มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด 2 ไฟล์)

  55:30

 • กรณีศึกษาการปกปิดข้อเท็จจริง หรือการแถลงข้อความอันเป็นเท็จในสัญญาประกันชีวิต

  21:26

ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต
 • กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์
  (มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด 1 ไฟล์)

  15:35

 • กรมธรรม์ประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์

  31:02

 • เงื่อนไขสำคัญและสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัย

  01:04:57

 • หน้าที่และคุณสมบัติของนายหน้าประกันชีวิตในการนำเสนอผลิตภัณฑ์แบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวรันซ์ และแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์

  20:13

การจัดการพิจารณารับประกันภัยและการกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัย
 • ความจำเป็นและความสาคัญของการพิจารณารับประกันภัยแบบยูนิเวอร์แซล ไลฟ์ อินชัวรันซ์ และแบบยูนิต ลิงค์ ไลฟ์ อินชัวร์รันซ์
  (มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด 1 ไฟล์)

  12:17

 • ปัจจัยสาคัญที่ต้องพิจารณารับประกันภัย

  27:44

 • องค์ประกอบและแนวทางในการกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัย

  15:00

 • บทบาทและหน้าที่ของนายหน้าประกันชีวิตในการพิจารณารับประกันภัยแบบพิเศษ

  11:11

การจัดการประกันภัยต่อ
 • การประกันภัยต่อและแนวทางการกำกับการประกันภัยต่อ
  (มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด 1 ไฟล์)

  36:39

 • ข้อกาหนดที่สำคัญในสัญญาประกันภัยต่อ

  17:22

 • การวิเคราะห์และเลือกสรรวิธีการประกันภัยต่อและบริษัทรับประกันภัยต่อ

  11:56

การวิเคราะห์ฐานะการเงินของบริษัทประกันชีวิต
 • แนวคิดเกี่ยวกับงบการเงิน
  (มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด 1 ไฟล์)

  44:16

 • แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะห์งบการเงิน

  09:59

 • การวิเคราะห์งบการเงินของบริษัทประกันชีวิตโดยใช้อัตราร้อยละ

  12:44

 • การวิเคราะห์ความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันชีวิต

  29:28

 • การวิเคราะห์สภาพคล่องของบริษัทประกันชีวิต

  05:11

 • การวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจของบริษัทประกันชีวิต

  13:03

 • การวิเคราะห์โครงสร้างทางการเงินของบริษัทประกันชีวิต

  08:44

 • การวิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไรของบริษัทประกันชีวิต

  10:26

มาตรฐานการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัย กำหนดโดยสมาคมผู้ควบคุมธุรกิจประกันภัยนานาชาติและการเป็นนายหน้าประกันชีวิตนิติบุคคล บทบาทของนายหน้าประกันภัยต่อสังคม
 • ความเป็นมา หลักการและวัตถุประสงค์ของการจัดทำมาตรฐานการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัย
  (มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด 1 ไฟล์)

  11:25

 • องค์ประกอบและขอบเขตของมาตรฐานการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัย

  04:36

 • มาตรฐานการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัยที่เกี่ยวข้องกับคนกลางประกันภัย

  50:21

 • การเป็นนายหน้าประกันชีวิตนิติบุคคล และบทบาทของนายหน้าประกันภัยต่อสังคม

  08:14

การวางแผนการลงทุนส่วนบุคคล
 • ความหมาย ความสำคัญและประโยชน์ของการวางแผนการลงทุนส่วนบุคคล
  (มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด 1 ไฟล์)

  32:16

 • กระบวนการวางแผนการลงทุนส่วนบุคคล

  22:01

 • ตัวอย่างการวางแผนการลงทุนส่วนบุคคล

  18:15

จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา
 • บทลงโทษนายหน้าประกันชีวิตเมื่อไม่มีจรรยาบรรณ
  (มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด 1 ไฟล์)

  21:14

 • จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีของนายหน้าประกันชีวิต

  34:06

 • กรณีศึกษาแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันชีวิต

  08:12

แบบทดสอบหลังเรียน
 • chart
  แบบประเมินความพึงพอใจ

  แบบสำรวจ

 • แบบทดสอบหลังเรียน

  แบบทดสอบ

ผู้สอน


สมชาย
สมชาย ชีวาลักขณาลิขิตดูประวัติผู้สอน
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย ประสบการณ์สอน 22 ปี
 • ประสบการณ์การบรรยายให้กับพนักงานขององค์กร ตัวแทน/นายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย สถาบันการศึกษา และหน่วยงานภาครัฐฯ ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย ธนาคารอาคารสงเคราะห์

เกรียงไกร
เกรียงไกร ธนากรไพศาลดูประวัติผู้สอน
 • ประสบการณ์การเป็นวิทยากร 8 ปี
 • ประสบการณ์การบรรยายหลักสูตรขอต่อใบอนุญาตให้แก่หน่วยงาน ออมสิน, กรุงไทย, ตัวแทน และสถาบันการเงินอื่นๆ
 • บรรยายติวสอบใบอนุญาตนายหน้าและตัวแทนประกันวินาศภัย

รตน
รตน บุญเชิดดูประวัติผู้สอน
 • ประสบการณ์ในธุรกิจประกันวินาศภัย 12 ปี
 • ประสบการณ์บรรยายความรู้ด้านประกันภัย 10 ปี

ปรีชา
ปรีชา วงษ์บัณฑูรย์ดูประวัติผู้สอน
 • ประสบการณ์สอนหลักสูตรขอต่อใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิตและประกันวินาศภัย
 • ประสบการณ์ในธุรกิจประกันวินาศภัย 20 ปี
 • ประสบการณ์บรรยายความรู้ด้านประกันภัยมากกว่า 10 ปี

กิตติชัย
กิตติชัย อัครวิมุตดูประวัติผู้สอน
 • ประสบการณ์สอนหลักสูตรขอต่อใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิตและประกันวินาศภัย
 • ประสบการณ์ในวิชาชีพการประกันภัย มากกว่า 10 ปี
 • ประสบการณ์สอนหลักสูตรขอรับ/ขอต่อใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิตและประกันวินาศภัย

ณัฎฐณิชา
ณัฎฐณิชา น้อยโกมุทดูประวัติผู้สอน
 • ประสบการณ์การทำงานด้านประกันภัย 20 ปี
 • ประสบการณ์ด้านวิทยากรด้านประกันภัย 2 ปี
 • ประสบการณ์สอนหลักสูตรขอต่อใบอนุญาต นายหน้าประกันชีวิตและวินาศภัย โดยบรรยายให้แก่พนักงานภาครัฐฯ ธนาคารออมสินและธนาคารกรุงไทย 4 ปี

บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมทิพย
บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมทิพย จำกัดดูประวัติผู้สอน
 • บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมทิพย จำกัด ให้บริการด้านการฝึกอบรม สัมมนา การจัดการประชุมและเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจ ต่อใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย

การเตรียมพร้อมก่อนอบรม

หลักสูตรอบรมน้ีเป็นการอบรมที่มีการยืนยันตัวตน
กรุณาตรวจสอบอุปกรณ์และเตรียมพร้อมก่อนอบรม เพื่อความสะดวกในการอบรมที่รวดเร็ว
web-cam.png
มีกล้องเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม

เช่น คอมพิวเตอร์เชื่อมต่อเว็บแคม, โน้ตบุ๊ค, สมาร์ตโฟนหรือแท็บเล็ต

id-card.png
หลักฐานยืนยันตัวตน

เช่น บัตรประชาชน, ใบขับขี่

speed.png
ความเร็วอินเทอร์เน็ต

ควรมีความเร็วขั้นต่ำ 3Mbps ขึ้นไป

face-detection.png
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

มีแสงสว่างเพียงพอ และไม่มีสิ่งปิดบังใบหน้า และอยู่ในที่ที่เหมาะสมสำหรับการอบรม ไม่ควรอบรมระหว่างเดินทาง

SkillLaneCPD
SkillLaneCPD
ระบบอบรมเก็บชั่วโมงออนไลน์สำหรับคนกลางประกันภัยและผู้เเนะนำการลงทุน
ฟรี

หลักสูตรนี้ยังไม่เปิดขาย

การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต ครั้งที่ 3
ประกันชีวิต

การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต ครั้งที่ 3

ฟรี

หลักสูตรนี้ยังไม่เปิดขาย