ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์ SkillLane มีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งาน เราจึงใช้คุกกี้ในการเก็บข้อมูลของคุณ

คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ข้อมูลของคุณได้ใน

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์ SkillLane มีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งาน เราจึงใช้คุกกี้ในการเก็บข้อมูลของคุณ คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ข้อมูลของคุณได้ใน

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต ครั้งที่ 2
ประกันชีวิต

การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต ครั้งที่ 2

ฟรี

หลักสูตรนี้ยังไม่เปิดขาย

รายละเอียดหลักสูตร


สิ่งที่ได้รับจากการอบรม
หลักสูตรพัฒนาโดย ศูนย์ฝึกอบรมทิพย

“หลักสูตรนี้มีการอัปเดตเนื้อหาใหม่เกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กรุณา download เอกสารเพิ่มเติมได้ที่บทเรียนวิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าประกันชีวิต”

หลักสูตร : การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต ครั้งที่ 2

หัวข้อของเนื้อหา
1. สถานการณ์ธุรกิจประกันชีวิตในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต
2. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าประกันชีวิต
3. ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต
4. การจัดการพิจารณารับประกันภัย
5. ตลาดการเงิน และตราสารการลงทุน
6. การบริหารความเสี่ยงสำหรับบุคคล
7. จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา

รายละเอียดหลักสูตร


28 วิดีโอ

10 ชั่วโมง 41 นาที

สามารถเรียนจากที่ไหน* เมื่อไหร่ก็ได้ ภายใน 7 วัน

ตามรอบอบรมที่เลือก *สำหรับผู้อบรมหลักสูตรอบรมเก็บชั่วโมงออนไลน์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนการเตรียมพร้อมก่อนอบรม
cert

อบรมรับใบอนุญาต (เก็บชั่วโมงวิชาชีพนายหน้าประกันชีวิต 10 ชั่วโมง)

คุณสามารถทำเรื่องยื่นรับ/ต่ออายุใบอนุญาตผ่านระบบ คปภ. ได้ในวันจันทร์ถัดไปหลังจบรอบอบรม

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

ทั้งหมด 8 ไฟล์

แบบทดสอบ

ทั้งหมด 1 แบบทดสอบ

เนื้อหาหลักสูตร

คำแนะนำก่อนการอบรม
 • ขั้นตอนในการอบรม

  04:39

สถานการณ์ธุรกิจประกันชีวิตในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต
 • สถานการณ์ธุรกิจประกันชีวิตในปัจจุบัน
  (มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด 1 ไฟล์)

  01:35:59

 • แนวโน้มในอนาคตของธุรกิจประกันชีวิต

  07:34

 • การเปิดเสรีด้านประกันภัย

  09:37

 • สิ่งท้าทายสำหรับอุตสาหกรรมประกันชีวิต

  22:44

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าประกันชีวิต
 • ลักษณะเฉพาะของสัญญาประกันชีวิต
  (มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด 2 ไฟล์)

  28:43

 • เงื่อนไขสำคัญของสัญญาประกันชีวิต

  18:10

 • สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัย

  17:04

ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต
 • แบบของกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทกลุ่ม และสัญญาเพิ่มเติมแนบท้าย
  (มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด 1 ไฟล์)

  01:19:21

 • ความแตกต่างระหว่างแบบกรมธรรม์ประกันชีวิตกลุ่ม

  06:28

 • เงื่อนไขสำคัญของสัญญาประกันชีวิตประเภทกลุ่ม

  23:18

 • หน้าที่และคุณสมบัติของนายหน้าประกันชีวิตในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตประเภทสามัญ อุตสาหกรรม และกลุ่ม

  11:46

การจัดการพิจารณารับประกันภัย
 • ความสำคัญของการพิจารณารับประกันภัยแบบพื้นฐาน
  (มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด 1 ไฟล์)

  14:12

 • ปัจจัยสำคัญที่ต้องพิจารณารับประกันภัยแบบพื้นฐาน

  26:20

 • เอกสารที่จำเป็นต่อการพิจารณารับประกันภัยแบบพื้นฐาน

  11:55

 • กระบวนการพิจารณารับประกันภัยแบบพื้นฐาน

  25:38

 • บทบาทและหน้าที่ของนายหน้าประกันชีวิตในการพิจารณารับประกันภัยแบบพื้นฐาน

  12:27

ตลาดการเงิน และตราสารการลงทุน
 • ตลาดการเงิน
  (มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด 1 ไฟล์)

  18:52

 • ตราสารการลงทุน

  18:51

 • องค์กรกำกับสถาบันการเงินและสมาคมที่เกี่ยวข้อง

  25:11

การบริหารความเสี่ยงสำหรับบุคคล
 • แนวคิดเกี่ยวกับความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง
  (มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด 1 ไฟล์)

  16:07

 • ความเสี่ยงในธุรกิจประกันภัยและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

  28:50

 • ความเสี่ยงส่วนบุคคลและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

  12:01

 • ประโยชน์และข้อจำกัดของการบริหารความเสี่ยง

  05:51

จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา
 • ความสำคัญของจรรยาบรรณกับการเพิ่มผลผลิตของธุรกิจประกันชีวิต
  (มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด 1 ไฟล์)

  23:48

 • องค์ประกอบที่จะทำให้เกิดการทุจริตของนายหน้าประกันชีวิต

  23:11

 • จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีของนายหน้าประกันชีวิต

  30:18

 • กรณีศึกษาของแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันชีวิต

  22:14

แบบทดสอบหลังเรียน
 • chart
  แบบประเมินความพึงพอใจ

  แบบสำรวจ

 • แบบทดสอบหลังเรียน

  แบบทดสอบ

ผู้สอน


นฤทัย
นฤทัย ชูไทยดูประวัติผู้สอน
 • ประสบการณ์การเป็นวิทยากรด้านประกันภัย 10 ปี
 • เป็นวิทยากร Train the Insurance Trainer
 • ประสบการณ์สอนหลักสูตรขอต่อใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิตและวินาศภัย

สมชาย
สมชาย ชีวาลักขณาลิขิตดูประวัติผู้สอน
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย ประสบการณ์สอน 22 ปี
 • ประสบการณ์การบรรยายให้กับพนักงานขององค์กร ตัวแทน/นายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย สถาบันการศึกษา และหน่วยงานภาครัฐฯ ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย ธนาคารอาคารสงเคราะห์

เกรียงไกร
เกรียงไกร ธนากรไพศาลดูประวัติผู้สอน
 • ประสบการณ์การเป็นวิทยากร 8 ปี
 • ประสบการณ์การบรรยายหลักสูตรขอต่อใบอนุญาตให้แก่หน่วยงาน ออมสิน, กรุงไทย, ตัวแทน และสถาบันการเงินอื่นๆ
 • บรรยายติวสอบใบอนุญาตนายหน้าและตัวแทนประกันวินาศภัย

รตน
รตน บุญเชิดดูประวัติผู้สอน
 • ประสบการณ์ในธุรกิจประกันวินาศภัย 12 ปี
 • ประสบการณ์บรรยายความรู้ด้านประกันภัย 10 ปี

ดวงหทัย
ดวงหทัย รุ่งโรจน์วัฒนาดูประวัติผู้สอน
 • วทม.สถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง (เกียรตินิยม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ฯ
 • นักคณิตศาสตร์ประกันภัย และบริหารความเสี่ยง
 • ประสบการณ์ด้านบริหารความเสี่ยงในธุรกิจประกันภัยกว่า 15 ปี

ณัฎฐณิชา
ณัฎฐณิชา น้อยโกมุทดูประวัติผู้สอน
 • ประสบการณ์การทำงานด้านประกันภัย 20 ปี
 • ประสบการณ์ด้านวิทยากรด้านประกันภัย 2 ปี
 • ประสบการณ์สอนหลักสูตรขอต่อใบอนุญาต นายหน้าประกันชีวิตและวินาศภัย โดยบรรยายให้แก่พนักงานภาครัฐฯ ธนาคารออมสินและธนาคารกรุงไทย 4 ปี

บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมทิพย
บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมทิพย จำกัดดูประวัติผู้สอน
 • บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมทิพย จำกัด ให้บริการด้านการฝึกอบรม สัมมนา การจัดการประชุมและเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจ ต่อใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย

การเตรียมพร้อมก่อนอบรม

หลักสูตรอบรมน้ีเป็นการอบรมที่มีการยืนยันตัวตน
กรุณาตรวจสอบอุปกรณ์และเตรียมพร้อมก่อนอบรม เพื่อความสะดวกในการอบรมที่รวดเร็ว
web-cam.png
มีกล้องเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม

เช่น คอมพิวเตอร์เชื่อมต่อเว็บแคม, โน้ตบุ๊ค, สมาร์ตโฟนหรือแท็บเล็ต

id-card.png
หลักฐานยืนยันตัวตน

เช่น บัตรประชาชน, ใบขับขี่

speed.png
ความเร็วอินเทอร์เน็ต

ควรมีความเร็วขั้นต่ำ 3Mbps ขึ้นไป

face-detection.png
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

มีแสงสว่างเพียงพอ และไม่มีสิ่งปิดบังใบหน้า และอยู่ในที่ที่เหมาะสมสำหรับการอบรม ไม่ควรอบรมระหว่างเดินทาง

SkillLaneCPD
SkillLaneCPD
ระบบอบรมเก็บชั่วโมงออนไลน์สำหรับคนกลางประกันภัยและผู้เเนะนำการลงทุน
ฟรี

หลักสูตรนี้ยังไม่เปิดขาย

การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต ครั้งที่ 2
ประกันชีวิต

การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต ครั้งที่ 2

ฟรี

หลักสูตรนี้ยังไม่เปิดขาย