ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์ SkillLane มีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งาน เราจึงใช้คุกกี้ในการเก็บข้อมูลของคุณ

คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ข้อมูลของคุณได้ใน

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์ SkillLane มีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งาน เราจึงใช้คุกกี้ในการเก็บข้อมูลของคุณ คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ข้อมูลของคุณได้ใน

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต ครั้งที่ 1
ประกันชีวิต

การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต ครั้งที่ 1

ฟรี

หลักสูตรนี้ยังไม่เปิดขาย

รายละเอียดหลักสูตร


สิ่งที่ได้รับจากการอบรม
หลักสูตรพัฒนาโดย ศูนย์ฝึกอบรมทิพย

“หลักสูตรนี้มีการอัปเดตเนื้อหาใหม่เกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กรุณา download เอกสารเพิ่มเติมได้ที่บทเรียนวิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าประกันชีวิต”

หลักสูตร : การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต ครั้งที่ 1

หัวข้อของเนื้อหา
1. ภาพรวมของธุรกิจประกันชีวิต และสรุปสาระสาคัญของการประกันชีวิต
2. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าประกันชีวิต
3. ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต
4. แนวทางปฏิบัติในการขาย การจัดการลูกค้า และการให้แนะนาด้านประกันชีวิต
5. การจัดการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยสำหรับนายหน้าประกันชีวิต
6. จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา

รายละเอียดหลักสูตร


29 วิดีโอ

11 ชั่วโมง 21 นาที

สามารถเรียนจากที่ไหน* เมื่อไหร่ก็ได้ ภายใน 7 วัน

ตามรอบอบรมที่เลือก *สำหรับผู้อบรมหลักสูตรอบรมเก็บชั่วโมงออนไลน์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนการเตรียมพร้อมก่อนอบรม
cert

อบรมรับใบอนุญาต (เก็บชั่วโมงวิชาชีพนายหน้าประกันชีวิต 10 ชั่วโมง)

คุณสามารถทำเรื่องยื่นรับ/ต่ออายุใบอนุญาตผ่านระบบ คปภ. ได้ในวันจันทร์ถัดไปหลังจบรอบอบรม

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

ทั้งหมด 7 ไฟล์

แบบทดสอบ

ทั้งหมด 1 แบบทดสอบ

เนื้อหาหลักสูตร

คำแนะนำก่อนการอบรม
 • ขั้นตอนในการอบรม

  04:39

ภาพรวมของธุรกิจประกันชีวิต และสรุปสาระสำคัญของการประกันชีวิต
 • หลักพื้นฐานของการประกันชีวิตและความแตกต่างระหว่างการประกันชีวิตกับการฝากเงินกับธนาคาร
  (มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด 1 ไฟล์)

  39:33

 • ประโยชน์และบทบาทของธุรกิจประกันชีวิต

  10:25

 • ชนิด ประเภท และแบบของการประกันชีวิต

  21:40

 • เงื่อนไขและข้อกาหนดที่สำคัญในกรมธรรม์ประกันภัยและสิทธิเกี่ยวกับมูลค่ากรมธรรม์ประกันภัย

  24:55

 • สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์

  08:56

 • ช่องทางการจัดจำหน่ายต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมประกันชีวิต

  04:20

 • กองทุนประกันชีวิต

  04:29

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าประกันชีวิต
 • ความหมายของการประกันชีวิตและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิต
  (มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด 2 ไฟล์)

  11:12

 • สิทธิและหน้าที่ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสัญญาประกันชีวิต

  23:27

 • กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิต

  22:10

 • สัญญาประกันชีวิต

  05:05

 • เงื่อนไขทั่วไปของสัญญาประกันชีวิต

  35:40

ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต
 • กรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญ อุตสาหกรรม และกลุ่ม พร้อมสัญญาเพิ่มเติม
  (มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด 1 ไฟล์)

  01:37:58

 • ความแตกต่างระหว่างกรมธรรม์ประกันชีวิตประเภทสามัญ อุตสาหกรรม และกลุ่ม

  03:24

 • เงื่อนไขสำคัญของสัญญาประกันชีวิตประเภทสามัญ อุตสาหกรรม และกลุ่ม

  24:49

แนวทางปฏิบัติในการขาย การจัดการลูกค้า และการให้แนะนาด้านประกันชีวิต
 • ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิต
  (มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด 1 ไฟล์)

  49:36

 • ช่องทางและแนวทางในการขายกรมธรรม์ประกันชีวิต

  43:56

 • การรู้จักลูกค้าและการสร้างความสัมพันธ์

  21:55

 • การให้คำแนะนาด้านการทำประกันชีวิต

  23:46

 • กรณีศึกษาการเสนอขายและการให้คาแนะนำในการทำประกันชีวิต

  21:06

การจัดการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยสำหรับนายหน้าประกันชีวิต
 • สิทธิและหน้าที่ของผู้เอาประกันภัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย
  (มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด 1 ไฟล์)

  26:14

 • กระบวนการจัดการเกี่ยวกับการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย

  15:11

 • การพิจารณาการเรียกร้องผลประโยชน์ตามความคุ้มครองที่ระบุไว้ในสัญญาประกันภัย

  17:44

จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา
 • ความหมายและความสาคัญของจรรยาบรรณนายหน้าประกันชีวิต
  (มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด 1 ไฟล์)

  07:19

 • ความแตกต่างของจรรยาบรรณกับกฎหมาย

  05:45

 • จรรณยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีของนายหน้าประกันชีวิต

  01:09:47

 • กรณีศึกษาแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันชีวิต

  27:19

 • คุณลักษณะที่ดีของนายหน้าประกันชีวิตและบทบาทนายหน้าประกันชีวิตที่เป็นนิติบุคคล

  09:27

แบบทดสอบหลังเรียน
 • chart
  แบบประเมินความพึงพอใจ

  แบบสำรวจ

 • แบบทดสอบหลังเรียน

  แบบทดสอบ

ผู้สอน


นฤทัย
นฤทัย ชูไทยดูประวัติผู้สอน
 • ประสบการณ์การเป็นวิทยากรด้านประกันภัย 10 ปี
 • เป็นวิทยากร Train the Insurance Trainer
 • ประสบการณ์สอนหลักสูตรขอต่อใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิตและวินาศภัย

สมชาย
สมชาย ชีวาลักขณาลิขิตดูประวัติผู้สอน
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย ประสบการณ์สอน 22 ปี
 • ประสบการณ์การบรรยายให้กับพนักงานขององค์กร ตัวแทน/นายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย สถาบันการศึกษา และหน่วยงานภาครัฐฯ ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย ธนาคารอาคารสงเคราะห์

เกรียงไกร
เกรียงไกร ธนากรไพศาลดูประวัติผู้สอน
 • ประสบการณ์การเป็นวิทยากร 8 ปี
 • ประสบการณ์การบรรยายหลักสูตรขอต่อใบอนุญาตให้แก่หน่วยงาน ออมสิน, กรุงไทย, ตัวแทน และสถาบันการเงินอื่นๆ
 • บรรยายติวสอบใบอนุญาตนายหน้าและตัวแทนประกันวินาศภัย

บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมทิพย
บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมทิพย จำกัดดูประวัติผู้สอน
 • บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมทิพย จำกัด ให้บริการด้านการฝึกอบรม สัมมนา การจัดการประชุมและเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจ ต่อใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย

การเตรียมพร้อมก่อนอบรม

หลักสูตรอบรมน้ีเป็นการอบรมที่มีการยืนยันตัวตน
กรุณาตรวจสอบอุปกรณ์และเตรียมพร้อมก่อนอบรม เพื่อความสะดวกในการอบรมที่รวดเร็ว
web-cam.png
มีกล้องเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม

เช่น คอมพิวเตอร์เชื่อมต่อเว็บแคม, โน้ตบุ๊ค, สมาร์ตโฟนหรือแท็บเล็ต

id-card.png
หลักฐานยืนยันตัวตน

เช่น บัตรประชาชน, ใบขับขี่

speed.png
ความเร็วอินเทอร์เน็ต

ควรมีความเร็วขั้นต่ำ 3Mbps ขึ้นไป

face-detection.png
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

มีแสงสว่างเพียงพอ และไม่มีสิ่งปิดบังใบหน้า และอยู่ในที่ที่เหมาะสมสำหรับการอบรม ไม่ควรอบรมระหว่างเดินทาง

SkillLaneCPD
SkillLaneCPD
ระบบอบรมเก็บชั่วโมงออนไลน์สำหรับคนกลางประกันภัยและผู้เเนะนำการลงทุน
ฟรี

หลักสูตรนี้ยังไม่เปิดขาย

การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต ครั้งที่ 1
ประกันชีวิต

การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต ครั้งที่ 1

ฟรี

หลักสูตรนี้ยังไม่เปิดขาย