ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์ SkillLane มีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งาน เราจึงใช้คุกกี้ในการเก็บข้อมูลของคุณ

คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ข้อมูลของคุณได้ใน

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์ SkillLane มีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งาน เราจึงใช้คุกกี้ในการเก็บข้อมูลของคุณ คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ข้อมูลของคุณได้ใน

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

การขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต

การขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต

ฟรี

หลักสูตรนี้ยังไม่เปิดขาย

รายละเอียดหลักสูตร


สิ่งที่ได้รับจากการอบรม
หลักสูตรพัฒนาโดย ศูนย์ฝึกอบรมทิพย

หลักสูตร : การขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต

หัวข้อของเนื้อหา
1. บทบาทและความสำคัญของธุรกิจประกันภัยต่อเศรษฐกิจสังคม และบทบาทหน้าที่ของนายหน้าประกันชีวิตต่อธุรกิจประกันชีวิต
2. หลักการประกันภัย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าประกันชีวิต
3. ภาพรวมของธุรกิจประกันชีวิต
4. ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต
5. ความรู้เกี่ยวกับการเสนอขายและการบริการที่ดี
6. จรรยาบรรณและคุณธรรมในการประกอบวิชาชีพนายหน้าประกันชีวิต

รายละเอียดหลักสูตร


32 วิดีโอ

12 ชั่วโมง 36 นาที
cert

อบรมรับใบอนุญาต (เก็บชั่วโมงวิชาชีพ 10 ชั่วโมง)

คุณสามารถทำเรื่องยื่นรับ/ต่ออายุใบอนุญาตผ่านระบบ คปภ. ได้ในวันจันทร์ถัดไปหลังจบรอบอบรม

แบบทดสอบ

ทั้งหมด 1 แบบทดสอบ

เนื้อหาหลักสูตร

คำแนะนำก่อนการอบรม
 • ขั้นตอนในการอบรม

  04:08

บทบาทและความสำคัญของธุรกิจประกันภัยต่อเศรษฐกิจสังคม และบทบาทหน้าที่ของนายหน้าประกันชีวิตต่อธุรกิจประกันชีวิต
 • ความสำคัญและประโยชน์ของการประกันภัย

  20:43

 • สภาวะภัย (Hazard)

  41:19

 • บทบาทหน้าที่ของนายหน้าประกันชีวิต

  22:33

หลักการประกันภัย และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าประกันชีวิต
 • ภาพรวมของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกันภัย

  59:53

 • ลักษณะสำคัญของการประกันชีวิต

  23:39

 • เงื่อนไขทั่วไปในกรมธรรม์ประกันชีวิต

  35:40

 • สิทธิและหน้าที่ของผู้เอาประกันชีวิต ผู้รับประกันชีวิต และเจ้าหนี้ผู้เอาประกันชีวิต

  23:27

 • สัญญาประกันภัย

  05:05

 • อายุความ

  03:36

 • หลักประกันภัย

  34:32

ภาพรวมของธุรกิจประกันชีวิต
 • หน้าที่และความรับผิดชอบในบริษัทรับประกันชีวิต

  23:02

 • บริษัทประกันภัยในประเทศไทย

  33:04

 • ความแตกต่างระหว่างตัวแทนและนายหน้าประกันชีวิต

  16:57

 • สถิติเรื่องร้องเรียนในทางประกันภัย

  03:09

ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต
 • ภาพรวมผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต

  21:18

 • ประเภทของการประกันชีวิต

  27:19

 • แบบของการประกันชีวิต

  59:33

 • ชนิดของการประกันชีวิต

  05:15

 • สัญญาเพิ่มเติม

  18:47

ความรู้เกี่ยวกับการเสนอขายและการบริการที่ดี
 • แนวทางในการเสนอขายกรมธรรม์ประกันชีวิต

  42:42

 • การเสนอขายโดย พนักงานหรือลูกจ้างบริษัท ตัวแทนประกันชีวิต/นายหน้าประกันชีวิต

  31:56

 • การเสนอขายโดย ผ่านทางโทรศัพท์

  10:27

 • การเสนอขายโดย ผ่านธนาคาร

  08:20

 • การเสนอขายโดย ผ่านไปรษณีย์

  04:02

 • การเสนอขายโดย วิธีอื่นๆ

  01:08

 • การบริหารจัดการด้านการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market Conduct) สำหรับธุรกิจประกันภัย

  25:19

 • ขั้นตอนการเสนอขายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต

  04:02

 • ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเสนอขาย

  08:57

จรรยาบรรณและคุณธรรมในการประกอบวิชาชีพนายหน้าประกันชีวิต
 • จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการ

  01:00:03

 • จรรยาบรรณของนายหน้าประกันชีวิต

  30:43

 • แนวทางปฏิบัติที่ดีของนายหน้าประกันชีวิต และกรณีศึกษา

  46:14

แบบทดสอบหลังเรียน
 • chart
  แบบประเมินความพึงพอใจ

  แบบสำรวจ

 • แบบทดสอบหลังเรียน

  แบบทดสอบ

ผู้สอน


นฤทัย
นฤทัย ชูไทยดูประวัติผู้สอน
 • ประสบการณ์การเป็นวิทยากรด้านประกันภัย 10 ปี
 • เป็นวิทยากร Train the Insurance Trainer
 • ประสบการณ์สอนหลักสูตรขอต่อใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิตและวินาศภัย

สมชาย
สมชาย ชีวาลักขณาลิขิตดูประวัติผู้สอน
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย ประสบการณ์สอน 22 ปี
 • ประสบการณ์การบรรยายให้กับพนักงานขององค์กร ตัวแทน/นายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย สถาบันการศึกษา และหน่วยงานภาครัฐฯ ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย ธนาคารอาคารสงเคราะห์

เกรียงไกร
เกรียงไกร ธนากรไพศาลดูประวัติผู้สอน
 • ประสบการณ์การเป็นวิทยากร 8 ปี
 • ประสบการณ์การบรรยายหลักสูตรขอต่อใบอนุญาตให้แก่หน่วยงาน ออมสิน, กรุงไทย, ตัวแทน และสถาบันการเงินอื่นๆ
 • บรรยายติวสอบใบอนุญาตนายหน้าและตัวแทนประกันวินาศภัย

การเตรียมพร้อมก่อนอบรม

หลักสูตรอบรมน้ีเป็นการอบรมที่มีการยืนยันตัวตน
กรุณาตรวจสอบอุปกรณ์และเตรียมพร้อมก่อนอบรม เพื่อความสะดวกในการอบรมที่รวดเร็ว
web-cam.png
มีกล้องเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม

เช่น คอมพิวเตอร์เชื่อมต่อเว็บแคม, โน้ตบุ๊ค, สมาร์ตโฟนหรือแท็บเล็ต

id-card.png
หลักฐานยืนยันตัวตน

เช่น บัตรประชาชน, ใบขับขี่

speed.png
ความเร็วอินเทอร์เน็ต

ควรมีความเร็วขั้นต่ำ 3Mbps ขึ้นไป

face-detection.png
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

มีแสงสว่างเพียงพอ และไม่มีสิ่งปิดบังใบหน้า และอยู่ในที่ที่เหมาะสมสำหรับการอบรม ไม่ควรอบรมระหว่างเดินทาง

SkillLaneCPD
SkillLaneCPD
ระบบอบรมเก็บชั่วโมงออนไลน์สำหรับคนกลางประกันภัยและผู้เเนะนำการลงทุน
ฟรี

หลักสูตรนี้ยังไม่เปิดขาย

การขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต

การขอรับใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต

ฟรี

หลักสูตรนี้ยังไม่เปิดขาย