ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์ SkillLane มีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งาน เราจึงใช้คุกกี้ในการเก็บข้อมูลของคุณ

คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ข้อมูลของคุณได้ใน

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์ SkillLane มีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งาน เราจึงใช้คุกกี้ในการเก็บข้อมูลของคุณ คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ข้อมูลของคุณได้ใน

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต ครั้งที่ 2
ประกันชีวิต

การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต ครั้งที่ 2

1,595 บาท
สามารถอบรมจากที่ไหน* เมื่อไหร่ก็ได้ ภายใน 7 วัน (ตามรอบอบรมที่เลือก)

รายละเอียดหลักสูตร


สิ่งที่ได้รับจากการอบรม
หลักสูตรพัฒนาโดย ศูนย์ฝึกอบรมทิพย

“หลักสูตรนี้มีการอัปเดตเนื้อหาใหม่เกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กรุณา download เอกสารเพิ่มเติมได้ที่บทเรียนวิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตัวแทนประกันชีวิต”

หลักสูตร : การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต ครั้งที่ 2

หัวข้อของเนื้อหา
1. สถานการณ์ธุรกิจประกันชีวิตในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต
2. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตัวแทนประกันชีวิต
3. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
4. การให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า
5. ตลาดการเงิน และตราสารการลงทุน องค์กรกากับสถาบันการเงินและสมาคมที่เกี่ยวข้อง
6. จรรยาบรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา

รายละเอียดหลักสูตร


18 วิดีโอ

6 ชั่วโมง 23 นาที

สามารถเรียนจากที่ไหน* เมื่อไหร่ก็ได้ ภายใน 7 วัน

ตามรอบอบรมที่เลือก *สำหรับผู้อบรมหลักสูตรอบรมเก็บชั่วโมงออนไลน์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนการเตรียมพร้อมก่อนอบรม
cert

อบรมรับใบอนุญาต (เก็บชั่วโมงวิชาชีพตัวแทนประกันชีวิต 6 ชั่วโมง)

คุณสามารถทำเรื่องยื่นรับ/ต่ออายุใบอนุญาตผ่านระบบ คปภ. ได้ในวันจันทร์ถัดไปหลังจบรอบอบรม

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

ทั้งหมด 7 ไฟล์

แบบทดสอบ

ทั้งหมด 1 แบบทดสอบ

เนื้อหาหลักสูตร

คำแนะนำก่อนการอบรม
 • ขั้นตอนในการอบรม

  04:39

สถานการณ์ธุรกิจประกันชีวิตในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต
 • สถานการณ์ธุรกิจประกันชีวิตในปัจจุบัน
  (มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด 1 ไฟล์)

  49:35

 • แนวโน้มในอนาคตของธุรกิจประกันชีวิตและสิ่งท้าทายสำหรับอุตสาหกรรมประกันชีวิต

  09:10

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตัวแทนประกันชีวิต
 • ลักษณะเฉพาะของสัญญาประกันชีวิต
  (มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด 2 ไฟล์)

  35:19

 • เงื่อนไขสำคัญของสัญญาประกันชีวิต

  23:07

 • สัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัย

  04:53

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
 • ความหมาย ความสำคัญและประโยชน์ของการประกันภัยต่อ
  (มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด 1 ไฟล์)

  06:21

 • องค์ประกอบและหลักการที่สำคัญของสัญญาประกันภัยต่อ

  04:19

 • วิธีและประเภทของการประกันภัยต่อ

  54:01

การให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า
 • เทคนิคการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า
  (มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด 1 ไฟล์)

  18:46

 • กระบวนการในวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า

  27:02

 • การให้คำแนะนากรมธรรม์ประกันชีวิตที่เหมาะสมกับความต้องการของลูกค้า

  14:34

ตลาดการเงิน และตราสารการลงทุน องค์กรกากับสถาบันการเงินและสมาคมที่เกี่ยวข้อง
 • ตลาดการเงิน
  (มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด 1 ไฟล์)

  18:51

 • ตราสารการลงทุน

  19:05

 • องค์กรกำกับสถาบันการเงินและสมาคมที่เกี่ยวข้อง

  22:38

จรรยาบรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา
 • องค์ประกอบที่จะทำให้เกิดการทุจริตของตัวแทนประกันชีวิต
  (มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด 1 ไฟล์)

  25:12

 • จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีของตัวแทนประกันชีวิต

  34:35

 • กรณีศึกษาแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของตัวแทนประกันชีวิต

  11:23

แบบทดสอบหลังเรียน
 • chart
  แบบประเมินความพึงพอใจ

  แบบสำรวจ

 • แบบทดสอบหลังเรียน

  แบบทดสอบ

ผู้สอน


บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมทิพย
บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมทิพย จำกัดดูประวัติผู้สอน
 • บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมทิพย จำกัด ให้บริการด้านการฝึกอบรม สัมมนา การจัดการประชุมและเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจ ต่อใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย

จุฑาทิพย์
จุฑาทิพย์ ติระชูศักดิ์ดูประวัติผู้สอน
 • ประสบการณ์การเป็นวิทยากรด้านประกันภัย 5 ปี
 • ประสบการณ์สอนหลักสูตรขอต่อใบอณุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิตและประกันวินาศภัย

ว่าที่ร.ต. ดิถี
ว่าที่ร.ต. ดิถี คงด้วงดูประวัติผู้สอน
 • ประสบการณ์สอนหลักสูตรขอต่อใบอนุญาต เป็นตัวแทน/นายหน้า ประกันชีวิตและวินาศภัย
 • ประสบการณ์บรรยายให้แก่พนักงานองค์กร ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ตัวแทน และนายหน้า

ปรีชา
ปรีชา วงษ์บัณฑูรย์ดูประวัติผู้สอน
 • ประสบการณ์สอนหลักสูตรขอต่อใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิตและประกันวินาศภัย
 • ประสบการณ์ในธุรกิจประกันวินาศภัย 20 ปี
 • ประสบการณ์บรรยายความรู้ด้านประกันภัยมากกว่า 10 ปี

อัญชุลี
อัญชุลี ชูโลกดูประวัติผู้สอน
 • ประสบการณ์สอนหลักสูตรขอต่อใบอนุญาตเป็นตัวแทน/นายหน้า ประกันชีวิตและวินาศภัย
 • ประสบการณ์บรรยายให้แก่พนักงานองค์กร ธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงไทย

ดวงหทัย
ดวงหทัย รุ่งโรจน์วัฒนาดูประวัติผู้สอน
 • วทม.สถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง (เกียรตินิยม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ฯ
 • นักคณิตศาสตร์ประกันภัย และบริหารความเสี่ยง
 • ประสบการณ์ด้านบริหารความเสี่ยงในธุรกิจประกันภัยกว่า 15 ปี

นฤทัย
นฤทัย ชูไทยดูประวัติผู้สอน
 • ประสบการณ์การเป็นวิทยากรด้านประกันภัย 10 ปี
 • เป็นวิทยากร Train the Insurance Trainer
 • ประสบการณ์สอนหลักสูตรขอต่อใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิตและวินาศภัย

การเตรียมพร้อมก่อนอบรม

หลักสูตรอบรมน้ีเป็นการอบรมที่มีการยืนยันตัวตน
กรุณาตรวจสอบอุปกรณ์และเตรียมพร้อมก่อนอบรม เพื่อความสะดวกในการอบรมที่รวดเร็ว
web-cam.png
มีกล้องเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม

เช่น คอมพิวเตอร์เชื่อมต่อเว็บแคม, โน้ตบุ๊ค, สมาร์ตโฟนหรือแท็บเล็ต

id-card.png
หลักฐานยืนยันตัวตน

เช่น บัตรประชาชน, ใบขับขี่

speed.png
ความเร็วอินเทอร์เน็ต

ควรมีความเร็วขั้นต่ำ 3Mbps ขึ้นไป

face-detection.png
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

มีแสงสว่างเพียงพอ และไม่มีสิ่งปิดบังใบหน้า และอยู่ในที่ที่เหมาะสมสำหรับการอบรม ไม่ควรอบรมระหว่างเดินทาง

SkillLaneCPD
SkillLaneCPD
ระบบอบรมเก็บชั่วโมงออนไลน์สำหรับคนกลางประกันภัยและผู้เเนะนำการลงทุน
1,595 บาท
สามารถอบรมจากที่ไหน* เมื่อไหร่ก็ได้ ภายใน 7 วัน (ตามรอบอบรมที่เลือก)
การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต ครั้งที่ 2
ประกันชีวิต

การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต ครั้งที่ 2

1,595 บาท
สามารถอบรมจากที่ไหน* เมื่อไหร่ก็ได้ ภายใน 7 วัน (ตามรอบอบรมที่เลือก)