ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์ SkillLane มีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งาน เราจึงใช้คุกกี้ในการเก็บข้อมูลของคุณ

คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ข้อมูลของคุณได้ใน

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์ SkillLane มีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งาน เราจึงใช้คุกกี้ในการเก็บข้อมูลของคุณ คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ข้อมูลของคุณได้ใน

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต ครั้งที่ 1
ประกันชีวิต

การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต ครั้งที่ 1

1,595 บาท
สามารถอบรมจากที่ไหน* เมื่อไหร่ก็ได้ ภายใน 7 วัน (ตามรอบอบรมที่เลือก)

รายละเอียดหลักสูตร


สิ่งที่ได้รับจากการอบรม
หลักสูตรพัฒนาโดย ศูนย์ฝึกอบรมทิพย

“หลักสูตรนี้มีการอัปเดตเนื้อหาใหม่เกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กรุณา download เอกสารเพิ่มเติมได้ที่บทเรียนวิชากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตัวแทนประกันชีวิต”

หลักสูตร : การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต ครั้งที่ 1

หัวข้อของเนื้อหา
1. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตัวแทนประกันชีวิต
2. การบริหารความเสี่ยง
3. ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต
4. การจัดการพิจารณารับประกันภัย
5. การจัดการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยสำหรับตัวแทนประกันชีวิต
6. จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา

รายละเอียดหลักสูตร


21 วิดีโอ

7 ชั่วโมง 0 นาที

สามารถเรียนจากที่ไหน* เมื่อไหร่ก็ได้ ภายใน 7 วัน

ตามรอบอบรมที่เลือก *สำหรับผู้อบรมหลักสูตรอบรมเก็บชั่วโมงออนไลน์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนการเตรียมพร้อมก่อนอบรม
cert

อบรมรับใบอนุญาต (เก็บชั่วโมงวิชาชีพตัวแทนประกันชีวิต 6 ชั่วโมง)

คุณสามารถทำเรื่องยื่นรับ/ต่ออายุใบอนุญาตผ่านระบบ คปภ. ได้ในวันจันทร์ถัดไปหลังจบรอบอบรม

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

ทั้งหมด 7 ไฟล์

แบบทดสอบ

ทั้งหมด 1 แบบทดสอบ

เนื้อหาหลักสูตร

คำแนะนำก่อนการอบรม
 • ขั้นตอนในการอบรม

  04:39

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตัวแทนประกันชีวิต
 • สัญญาประกันชีวิต
  (มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด 2 ไฟล์)

  17:44

 • การเกิดของสัญญาประกันชีวิตและอายุความ

  05:56

 • เงื่อนไขทั่วไปของสัญญาประกันชีวิต

  35:17

การบริหารความเสี่ยง
 • แนวคิดเกี่ยวกับความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง
  (มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด 1 ไฟล์)

  21:07

 • ความเสี่ยงในธุรกิจประกันภัยและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

  16:28

 • ความเสี่ยงส่วนบุคคลและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

  14:32

 • ประโยชน์และข้อจำกัดของการบริหารความเสี่ยง

  09:27

ผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต
 • แบบของกรมธรรม์ประกันชีวิต พร้อมสัญญาเพิ่มเติมแนบท้ายกรมธรรม์
  (มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด 1 ไฟล์)

  01:30:03

 • หน้าที่และคุณสมบัติของตัวแทนประกันชีวิตในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตแบบพื้นฐาน

  12:47

การจัดการพิจารณารับประกันภัย
 • ความสำคัญของการพิจารณารับประกันภัยแบบพื้นฐาน
  (มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด 1 ไฟล์)

  16:43

 • ปัจจัยสำคัญที่ต้องพิจารณารับประกันภัยแบบพื้นฐาน

  28:12

 • เอกสารที่จำเป็นต่อการพิจารณารับประกันภัยแบบพื้นฐาน

  08:31

 • กระบวนการพิจารณารับประกันภัยแบบพื้นฐาน

  11:21

 • บทบาทและหน้าที่ของตัวแทนประกันชีวิตในการพิจารณารับประกันภัยแบบพื้นฐาน

  03:35

การจัดการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยสำหรับตัวแทนประกันชีวิต
 • สิทธิและหน้าที่ของผู้เอาประกันภัยที่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย
  (มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด 1 ไฟล์)

  25:53

 • กระบวนการจัดการเกี่ยวกับการเรียกร้องผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัย

  15:55

 • การพิจารณาการเรียกร้องผลประโยชน์ตามความคุ้มครองที่ระบุไว้ในสัญญาประกันภัย

  10:25

จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการพร้อมทั้งกรณีศึกษา
 • ความสำคัญของจรรยาบรรณกับการเพิ่มผลผลิตของธุรกิจประกันชีวิต
  (มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด 1 ไฟล์)

  22:47

 • จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีของตัวแทนประกันชีวิต

  41:34

 • กรณีศึกษาแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของตัวแทนประกันชีวิต

  07:22

แบบทดสอบหลังเรียน
 • chart
  แบบประเมินความพึงพอใจ

  แบบสำรวจ

 • แบบทดสอบหลังเรียน

  แบบทดสอบ

ผู้สอน


บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมทิพย
บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมทิพย จำกัดดูประวัติผู้สอน
 • บริษัท ศูนย์ฝึกอบรมทิพย จำกัด ให้บริการด้านการฝึกอบรม สัมมนา การจัดการประชุมและเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจ ต่อใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต/วินาศภัย

ว่าที่ร.ต. ดิถี
ว่าที่ร.ต. ดิถี คงด้วงดูประวัติผู้สอน
 • ประสบการณ์สอนหลักสูตรขอต่อใบอนุญาต เป็นตัวแทน/นายหน้า ประกันชีวิตและวินาศภัย
 • ประสบการณ์บรรยายให้แก่พนักงานองค์กร ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ตัวแทน และนายหน้า

ดวงหทัย
ดวงหทัย รุ่งโรจน์วัฒนาดูประวัติผู้สอน
 • วทม.สถิติประยุกต์และเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการประกันภัยและการบริหารความเสี่ยง (เกียรตินิยม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ฯ
 • นักคณิตศาสตร์ประกันภัย และบริหารความเสี่ยง
 • ประสบการณ์ด้านบริหารความเสี่ยงในธุรกิจประกันภัยกว่า 15 ปี

เกรียงไกร
เกรียงไกร ธนากรไพศาลดูประวัติผู้สอน
 • ประสบการณ์การเป็นวิทยากร 8 ปี
 • ประสบการณ์การบรรยายหลักสูตรขอต่อใบอนุญาตให้แก่หน่วยงาน ออมสิน, กรุงไทย, ตัวแทน และสถาบันการเงินอื่นๆ
 • บรรยายติวสอบใบอนุญาตนายหน้าและตัวแทนประกันวินาศภัย

ณัฎฐณิชา
ณัฎฐณิชา น้อยโกมุทดูประวัติผู้สอน
 • ประสบการณ์การทำงานด้านประกันภัย 20 ปี
 • ประสบการณ์ด้านวิทยากรด้านประกันภัย 2 ปี
 • ประสบการณ์สอนหลักสูตรขอต่อใบอนุญาต นายหน้าประกันชีวิตและวินาศภัย โดยบรรยายให้แก่พนักงานภาครัฐฯ ธนาคารออมสินและธนาคารกรุงไทย 4 ปี

นฤทัย
นฤทัย ชูไทยดูประวัติผู้สอน
 • ประสบการณ์การเป็นวิทยากรด้านประกันภัย 10 ปี
 • เป็นวิทยากร Train the Insurance Trainer
 • ประสบการณ์สอนหลักสูตรขอต่อใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิตและวินาศภัย

การเตรียมพร้อมก่อนอบรม

หลักสูตรอบรมน้ีเป็นการอบรมที่มีการยืนยันตัวตน
กรุณาตรวจสอบอุปกรณ์และเตรียมพร้อมก่อนอบรม เพื่อความสะดวกในการอบรมที่รวดเร็ว
web-cam.png
มีกล้องเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม

เช่น คอมพิวเตอร์เชื่อมต่อเว็บแคม, โน้ตบุ๊ค, สมาร์ตโฟนหรือแท็บเล็ต

id-card.png
หลักฐานยืนยันตัวตน

เช่น บัตรประชาชน, ใบขับขี่

speed.png
ความเร็วอินเทอร์เน็ต

ควรมีความเร็วขั้นต่ำ 3Mbps ขึ้นไป

face-detection.png
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

มีแสงสว่างเพียงพอ และไม่มีสิ่งปิดบังใบหน้า และอยู่ในที่ที่เหมาะสมสำหรับการอบรม ไม่ควรอบรมระหว่างเดินทาง

SkillLaneCPD
SkillLaneCPD
ระบบอบรมเก็บชั่วโมงออนไลน์สำหรับคนกลางประกันภัยและผู้เเนะนำการลงทุน
1,595 บาท
สามารถอบรมจากที่ไหน* เมื่อไหร่ก็ได้ ภายใน 7 วัน (ตามรอบอบรมที่เลือก)
การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต ครั้งที่ 1
ประกันชีวิต

การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นตัวแทนประกันชีวิต ครั้งที่ 1

1,595 บาท
สามารถอบรมจากที่ไหน* เมื่อไหร่ก็ได้ ภายใน 7 วัน (ตามรอบอบรมที่เลือก)