ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์ SkillLane มีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งาน เราจึงใช้คุกกี้ในการเก็บข้อมูลของคุณ

คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ข้อมูลของคุณได้ใน

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์ SkillLane มีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งาน เราจึงใช้คุกกี้ในการเก็บข้อมูลของคุณ คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ข้อมูลของคุณได้ใน

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่ 3
ประกันวินาศภัย

ขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่ 3

ฟรี

หลักสูตรนี้ยังไม่เปิดขาย

รายละเอียดหลักสูตร


กรุณาตรวจสอบว่าท่านยังไม่เคยลงทะเบียนหลักสูตรนี้กับสถาบันประกันภัยไทยมาก่อน เพื่อป้องกันการลงทะเบียนซ้ำ

หลักสูตร : ขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่ 3

หัวข้อของเนื้อหา
1. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าประกันวินาศภัย
2. ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย
3. การจัดการพิจารณารับประกันภัยและการกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัย
4. การจัดการประกันภัยต่อ
5. การวิเคราะห์ฐานะการเงินของบริษัทประกันวินาศภัย
6. มาตรฐานการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัย
7. จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการพร้อมกรณีศึกษา

รายละเอียดหลักสูตร


43 วิดีโอ

10 ชั่วโมง 59 นาที

สามารถเรียนจากที่ไหน* เมื่อไหร่ก็ได้ ภายใน 7 วัน

ตามรอบอบรมที่เลือก *สำหรับผู้อบรมหลักสูตรอบรมเก็บชั่วโมงออนไลน์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนการเตรียมพร้อมก่อนอบรม
cert

อบรมรับใบอนุญาต (เก็บชั่วโมงวิชาชีพนายหน้าประกันวินาศภัย 10 ชั่วโมง)

คุณสามารถทำเรื่องยื่นรับ/ต่ออายุใบอนุญาตผ่านระบบ คปภ. ได้ในวันจันทร์ถัดไปหลังจบรอบอบรม

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

ทั้งหมด 2 ไฟล์

แบบทดสอบ

ทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

บทความ

ทั้งหมด 1 บทความ

เนื้อหาหลักสูตร

คำแนะนำก่อนการอบรม
 • ขั้นตอนในการอบรม

  04:39

 • เอกสารประกอบการการอบรม
  (มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด 2 ไฟล์)

  บทความ

แบบทดสอบก่อนเรียน
 • แบบทดสอบก่อนเรียน

  แบบทดสอบ

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าประกันวินาศภัย
 • ลักษณะเฉพาะของกรมธรรม์ประกันวินาศภัย

  07:24

 • โครงสร้างสำคัญของกรมธรรม์ประกันวินาศภัย

  02:13

 • การประกันภัยค้ำจุนในสัญญาประกันภัย

  27:11

 • อายุความในการฟ้องร้องคดี

  14:33

 • การประกันภัยในการรับขนส่งในสัญญาประกันภัย

  14:54

 • แนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า สำหรับธุรกิจประกันวินาศภัย (สำหรับผู้อบรมปี 2567 เป็นต้นไป)

  09:24

ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย
 • กรมธรรม์ประกันความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก (Third Party Liability Insurance)

  30:32

 • กรมธรรม์ประกันความรับผิดตามกฎหมายต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัย (Third Party Liability Insurance for Dangerous Goods)

  20:31

 • กรมธรรม์ประกันความรับผิดทางวิชาชีพ (Professional Indemnity Insurance)

  12:38

 • การประกันภัยการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ

  33:41

 • การประกันภัยการขนส่งสินค้าภายในประเทศ

  15:21

 • การประกันภัยตวามรับผิดผู้ขนส่ง

  27:56

 • การประกันภัยความรับผิดของผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่อง

  19:59

 • สรุปภาพรวมเงื่อนไขความคุ้มครอง

  24:40

การจัดการพิจารณารับประกันภัยและการกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัย
 • กระบวนการในการพิจารณารับประกันภัย

  32:00

 • การกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัย

  23:59

 • ความสัมพันธ์ของการพิจารณารับประกันภัยกับการกำหนดอัตราเบี้ยประกันภัย

  08:58

การจัดการประกันภัยต่อ
 • ความรู้ทั่วไปของการรับประกันภัยต่อ

  07:40

 • ประโยชน์และความจำเป็นของการรับประกันภัยต่อ

  04:51

 • กฎหมายที่เกี่ยวกับการรับประกันภัยต่อ

  01:07

 • ประเภทของการรับประกันภัยต่อ

  38:02

 • ตลาดรับประกันภัยต่อ

  07:50

การวิเคราะห์ฐานะการเงินของบริษัทประกันวินาศภัย
 • บทนำ

  07:51

 • งบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล)

  14:29

 • งบกำไรขาดทุน

  09:33

 • งบกระแสเงินสด

  06:17

 • เงินกองทุนตามกฎหมาย

  18:42

 • เงินกองทุนสำหรับความเสี่ยงด้านการประกันภัย

  11:09

 • ตัวอย่างการคำนวณ

  04:17

 • การวิเคราะห์ความแข็งแกร่งของงบดุล

  40:14

 • ลำดับขั้นการกำกับธุรกิจประกันวินาศภัย

  05:00

 • การทดสอบเตือนภัยล่วงหน้า

  09:14

 • สรุปการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินของบริษัทประกันวินาศภัย

  01:03

มาตรฐานการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัย
 • Insurance Core Principles, Standards, Guidance and Assessment Methodology มาตรฐานการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัย

  08:35

 • องค์ประกอบและขอบเขตของมาตรฐานการกำกับดูแลธุรกิจประกันภัย

  04:58

 • มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับคนกลางประกันภัย

  39:50

 • การเป็นนายหน้าประกันภัยนิติบุคคล และบทบาทของนายหน้าประกันภัยต่อสังคม

  22:33

จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการพร้อมกรณีศึกษา
 • บทนำ จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการ

  11:28

 • จรรยาบรรณและศีลธรรมของนายหน้าประกันวินาศภัย

  33:17

 • จรรยาบรรณของสมาชิกสมาคมนายหน้าประกันภัยไทย

  08:35

 • กรณีศึกษาจรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันวินาศภัย

  11:55

บทส่งท้าย
 • บทส่งท้าย

  00:17

แบบทดสอบหลังเรียน
 • chart
  แบบประเมินความพึงพอใจ

  แบบสำรวจ

 • แบบทดสอบหลังเรียน

  แบบทดสอบ

ผู้สอน


ทีไอไอ
ทีไอไอ สถาบันประกันภัยไทยดูประวัติผู้สอน
 • สถาบันประกันภัยไทย เกิดขึ้นจากความร่วมมือของ สมาคมประกันวินาศภัย สมาคมประกันชีวิตไทย และสำนักงานประกันภัย กระทรวงพาณิชย์
 • มีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะสร้างสถาบันการศึกษาด้านการประกันภัยขึ้น เพื่อพัฒนา และส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการประกันภัยทุกประเภท
 • ทำหน้าที่ให้ความรู้และพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมประกันภัย ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและการบริการในทุกๆ ด้าน ด้วยรูปแบบการจัดอบรมที่มีความหลากหลาย

การเตรียมพร้อมก่อนอบรม

หลักสูตรอบรมน้ีเป็นการอบรมที่มีการยืนยันตัวตน
กรุณาตรวจสอบอุปกรณ์และเตรียมพร้อมก่อนอบรม เพื่อความสะดวกในการอบรมที่รวดเร็ว
web-cam.png
มีกล้องเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม

เช่น คอมพิวเตอร์เชื่อมต่อเว็บแคม, โน้ตบุ๊ค, สมาร์ตโฟนหรือแท็บเล็ต

id-card.png
หลักฐานยืนยันตัวตน

เช่น บัตรประชาชน, ใบขับขี่

speed.png
ความเร็วอินเทอร์เน็ต

ควรมีความเร็วขั้นต่ำ 3Mbps ขึ้นไป

face-detection.png
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

มีแสงสว่างเพียงพอ และไม่มีสิ่งปิดบังใบหน้า และอยู่ในที่ที่เหมาะสมสำหรับการอบรม ไม่ควรอบรมระหว่างเดินทาง

SkillLaneCPD
SkillLaneCPD
ระบบอบรมเก็บชั่วโมงออนไลน์สำหรับคนกลางประกันภัยและผู้เเนะนำการลงทุน
ฟรี

หลักสูตรนี้ยังไม่เปิดขาย

ขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่ 3
ประกันวินาศภัย

ขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่ 3

ฟรี

หลักสูตรนี้ยังไม่เปิดขาย