ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์ SkillLane มีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งาน เราจึงใช้คุกกี้ในการเก็บข้อมูลของคุณ

คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ข้อมูลของคุณได้ใน

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อให้ผู้ใช้งานเว็บไซต์ SkillLane มีประสบการณ์ที่ดีในการใช้งาน เราจึงใช้คุกกี้ในการเก็บข้อมูลของคุณ คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการใช้ข้อมูลของคุณได้ใน

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่ 2
ประกันวินาศภัย

ขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่ 2

ฟรี

หลักสูตรนี้ยังไม่เปิดขาย

รายละเอียดหลักสูตร


กรุณาตรวจสอบว่าท่านยังไม่เคยลงทะเบียนหลักสูตรนี้กับสถาบันประกันภัยไทยมาก่อน เพื่อป้องกันการลงทะเบียนซ้ำ

หลักสูตร : ขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่ 2

หัวข้อของเนื้อหา
1. สถานการณ์ธุรกิจประกันวินาศภัยในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต
2. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าประกันวินาศภัย
3. ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย : การประกันอัคคีภัยและการประกันภัยเบ็ดเตล็ด
4. การพิจารณารับประกันภัย
5. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
6. การบริหารความเสี่ยงภัย
7. จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการพร้อมกรณีศึกษา

รายละเอียดหลักสูตร


36 วิดีโอ

11 ชั่วโมง 14 นาที

สามารถเรียนจากที่ไหน* เมื่อไหร่ก็ได้ ภายใน 7 วัน

ตามรอบอบรมที่เลือก *สำหรับผู้อบรมหลักสูตรอบรมเก็บชั่วโมงออนไลน์ ดูข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนการเตรียมพร้อมก่อนอบรม
cert

อบรมรับใบอนุญาต (เก็บชั่วโมงวิชาชีพนายหน้าประกันวินาศภัย 10 ชั่วโมง)

คุณสามารถทำเรื่องยื่นรับ/ต่ออายุใบอนุญาตผ่านระบบ คปภ. ได้ในวันจันทร์ถัดไปหลังจบรอบอบรม

มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด

ทั้งหมด 2 ไฟล์

แบบทดสอบ

ทั้งหมด 2 แบบทดสอบ

บทความ

ทั้งหมด 1 บทความ

เนื้อหาหลักสูตร

คำแนะนำก่อนการอบรม
 • ขั้นตอนในการอบรม

  04:39

 • เอกสารประกอบการการอบรม
  (มีไฟล์ให้ดาวน์โหลด 2 ไฟล์)

  บทความ

แบบทดสอบก่อนเรียน
 • แบบทดสอบก่อนเรียน

  แบบทดสอบ

สถานการณ์ธุรกิจประกันวินาศภัยในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต
 • Current Situation of Non-Life Insurance Business

  25:29

 • The Impact of COVID-19 on the Economy

  12:32

 • COVID-19 Overview Forecasts the Impact on the Insurance Industry

  16:58

 • Future Trends of Non-Life Insurance Business

  19:09

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับนายหน้าประกันวินาศภัย
 • หลักส่วนได้เสียอันอาจเอาประกันภัยได้ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  20:42

 • หลักความสุจริตใจอย่างยิ่งของคู่สัญญา และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  14:22

 • หลักการชดใช้ค่าสินไหมทดแทน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  07:01

 • หลักการรับช่วงสิทธิ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  06:50

 • หลักการร่วมชดใช้ค่าสินไหมทดแทน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  05:38

 • หลักสาเหตุใกล้ชิด และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  06:08

 • แนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า สำหรับธุรกิจประกันวินาศภัย (สำหรับผู้อบรมปี 2567 เป็นต้นไป)

  09:24

ผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย : การประกันอัคคีภัยและการประกันภัยเบ็ดเตล็ด
 • ประเภทของการประกันภัย

  10:39

 • การประกันอัคคีภัย

  42:22

 • การประกันภัยเบ็ดเตล็ดที่เกี่ยวกับบุคคล

  35:51

 • การประกันภัยเบ็ดเตล็ดที่เกี่ยวกับทรัพย์สิน

  58:15

 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก

  05:59

 • การประกันภัยความรับผิดต่อสาธารณะ

  05:36

 • การประกันภัยเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ

  07:38

 • บทสรุป

  12:40

การพิจารณารับประกันภัย
 • ความจำเป็นและความสำคัญ

  08:29

 • หลักการพื้นฐาน

  28:16

 • กระบวนการ ปัจจัยสำคัญและเอกสารที่จำเป็น

  49:06

 • บทบาทและหน้าที่ของนายหน้าประกันวินาศภัย

  14:13

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ
 • ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประกันภัยต่อความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ

  54:04

 • เอกสารประกอบการพิจารณารับประกันภัย และการพิจารณารับประกันภัยในแต่ละประเภทประกันวินาศภัย

  37:07

การบริหารความเสี่ยงภัย
 • แนวคิดเกี่ยวกับความเสี่ยงและการบริหารความเสี่ยง

  39:25

 • ความเสี่ยงในธุรกิจประกันภัยและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

  09:42

 • ความเสี่ยงส่วนบุคคลและแนวทางการบริหารความเสี่ยง

  07:02

 • ความเสี่ยงภาคธุรกิจ และแนวทางในการบริหารความเสี่ยง

  06:31

 • ประโยชน์และข้อจำกัดของการบริหารความเสี่ยง

  02:45

จรรยาบรรณและแนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการพร้อมกรณีศึกษา
 • ความสำคัญของจรรยาบรรณในการเพิ่มผลผลิตของธุรกิจประกันวินาศภัย

  56:02

 • แนวทางป้องกันการทุจริตในธุรกิจประกันวินาศภัยและบทลงโทษ

  06:36

 • แนวทางปฏิบัติที่ดีในการให้บริการของนายหน้าประกันวินาศภัย

  04:21

 • กรณีศึกษา

  22:16

บทส่งท้าย
 • บทส่งท้าย

  00:17

แบบทดสอบหลังเรียน
 • chart
  แบบประเมินความพึงพอใจ

  แบบสำรวจ

 • แบบทดสอบหลังเรียน

  แบบทดสอบ

ผู้สอน


ทีไอไอ
ทีไอไอ สถาบันประกันภัยไทยดูประวัติผู้สอน
 • สถาบันประกันภัยไทย เกิดขึ้นจากความร่วมมือของ สมาคมประกันวินาศภัย สมาคมประกันชีวิตไทย และสำนักงานประกันภัย กระทรวงพาณิชย์
 • มีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะสร้างสถาบันการศึกษาด้านการประกันภัยขึ้น เพื่อพัฒนา และส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับการประกันภัยทุกประเภท
 • ทำหน้าที่ให้ความรู้และพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมประกันภัย ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและการบริการในทุกๆ ด้าน ด้วยรูปแบบการจัดอบรมที่มีความหลากหลาย

การเตรียมพร้อมก่อนอบรม

หลักสูตรอบรมน้ีเป็นการอบรมที่มีการยืนยันตัวตน
กรุณาตรวจสอบอุปกรณ์และเตรียมพร้อมก่อนอบรม เพื่อความสะดวกในการอบรมที่รวดเร็ว
web-cam.png
มีกล้องเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่ใช้ในการอบรม

เช่น คอมพิวเตอร์เชื่อมต่อเว็บแคม, โน้ตบุ๊ค, สมาร์ตโฟนหรือแท็บเล็ต

id-card.png
หลักฐานยืนยันตัวตน

เช่น บัตรประชาชน, ใบขับขี่

speed.png
ความเร็วอินเทอร์เน็ต

ควรมีความเร็วขั้นต่ำ 3Mbps ขึ้นไป

face-detection.png
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

มีแสงสว่างเพียงพอ และไม่มีสิ่งปิดบังใบหน้า และอยู่ในที่ที่เหมาะสมสำหรับการอบรม ไม่ควรอบรมระหว่างเดินทาง

SkillLaneCPD
SkillLaneCPD
ระบบอบรมเก็บชั่วโมงออนไลน์สำหรับคนกลางประกันภัยและผู้เเนะนำการลงทุน
ฟรี

หลักสูตรนี้ยังไม่เปิดขาย

ขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่ 2
ประกันวินาศภัย

ขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันวินาศภัย ครั้งที่ 2

ฟรี

หลักสูตรนี้ยังไม่เปิดขาย